Infrastruktur

För att samhället ska fungera krävs en god infrastruktur. Det gäller fysiska anläggningar liksom andra system för effektiva och hållbara transporter, distribution av energi, vatten och avlopp, IT och mycket mer. Den snabba expansionen i storstadsregionen ställer stora krav på infrastruktursatsningar.

Västsverige växer. Redan i dag bor var femte svensk i Västra Götaland eller Halland. För att möta expansionen och tillväxten i krävs kraftfulla satsningar på infrastruktur så att vi kan bo, arbeta och pendla på ett hållbart sätt. En rad system måste fungera och samverka också för att säkra en attraktiv arbetsmarknadsregion och näringslivets konkurrenskraft.

En viktig punkt är transportsystemet som har för låg kapacitet för såväl dagens som morgondagens behov. Göteborgsregionen är i dagsläget gles och dåligt sammankopplad. Det behövs satsningar där storstadsregionens behov tydliggörs samtidigt som transportsektorns på ett sätt som gör nytta för klimatet och gör det möjligt att nå målet om fossiloberoende.

Så gör arbetet i GR skillnad

Storstadsperspektivet lyfts in regionalt och nationellt

GR deltar i och samordnar den översiktliga infrastrukturplaneringen och lyfter in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör exempelvis transportinfrastruktur och kollektivtrafik. Detta innebär bland annat att GR företräder medlemskommunerna gentemot staten och Västra Götalandsregionen i frågor som berör trafikering och dess infrastruktur.

En av parterna i Västsvenska paketet

Genom investeringar kring kollektivtrafik, järnvägar och vägar skapas ett mer hållbart transportsystem i linje med GR:s mål och strategier. Det är därför naturligt att GR deltar i samarbetet kring Västsvenska paketet Länk till annan webbplats., den pågående storsatsningen på utbyggd infrastruktur i Göteborgsområdet.

Påverkar utvecklingsstrategier

Både regionalt och nationellt arbetar GR för att påverka samhällsutvecklingen och samordna planeringen utifrån medlemskommunernas behov, det vill säga Göteborgsregionens intressen. Ibland handlar det om att lämna remissvar eller att samordna remissförfarandet för kommuner inom GR, ibland om att GR representerar Göteborgsregionen i grupper som behandlar infrastrukturfrågor.

Identifierar strategiska satsningar

Ett konkret exempel på en strategisk satsning är arbetet med att ta fram en gemensam målbild för stråket Göteborg-Borås, ett av landets största pendlingsstråk. Tillsammans har kommunerna utmed stråket tagit fram en målbild som visar den gemensamma inriktningen för en framtida hållbar regional struktur.

Betonar behovet av järnvägar

Kapaciteten för pendel- och regiontåg längs de fem huvudstråken som finns identifierade i Strukturbild för Göteborgsregionen behöver utvecklas. Därför tar GR, i samverkan med medlemskommunerna, fram planeringsunderlag som exempelvis i projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås.

Vill se kapacitet för godstransporter

Fler godstransporter behöver ske till sjöss och på järnväg, både av klimathänsyn och för att minska trängseln på vägarna. GR och dess medlemskommuner verkar för ökad kapacitet både i järnvägsnätet och i Göteborgs hamn där det behövs en större andel statlig finansiering.

Kontakt