Styrande dokument

Här hittar du de viktigaste styrdokumenten som vägleder verksamheten inom Göteborgsregionen (GR). Dokumenten är politiskt beslutade och förankrade i de 13 medlemskommunerna.

Förbundsordningen

Vårt uppdrag beskrivs i Förbundsordningen. GR ska bland annat verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt.

Hållbar tillväxt

Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Politikerna har enats om att Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa. Regionen ska utvecklas i balans mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna.

Strukturbild för Göteborgsregionen

Strukturbilden innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering.

Strategisk inriktning 2020–2023

Den strategiska inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen. Den strategiska inriktningen har förlängts med ett år så att den gäller till och med 2024.

Plan och detaljbudget

Plan och detaljbudget 2024 beskriver elva fokusområden som särskilt ska följas upp och analyseras under året. Fokusområdena utgår från de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023.

Årsredovisning och delårsrapporter

Plan och detaljbudget följs upp vid tre tillfällen. Under året publiceras två delårsrapporter. Delårsrapporten för april tar endast upp eventuella avvikelser från planen. Delårsrapporten för augusti innehåller en sammanställning och analys. Årsredovisningen publiceras under första halvåret året efter.

Årsredovisningar

Årsredovisning 2023
Årsredovisning 2022
Årsredovisning 2021

GR har även ställt sig bakom:

Vision: Det goda livet

Visionen Det goda livet Länk till annan webbplats. är gemensam för hela Västra Götaland. Med det goda livet menas en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö, möta behoven hos barn och ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030

Den regionala utvecklingsstrategin Länk till annan webbplats. pekar ut riktningen för hur Västra Götaland ska utvecklas till 2030 och konkretiserar vad en sådan omställning innebär ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

Klimat 2030 Länk till annan webbplats. är en kraftsamling för alla som vill bidra i omställningen till en klimatsmart region. Här samlas företag, branschorganisationer, kommuner, högskolor, föreningar och andra organisationer.

Kontakt

Uppdaterad