Styrande dokument och avtal

Strukturbild för Göteborgsregionen

Strukturbild för Göteborgsregionen innehåller överenskommelser för fysisk planering. Det är en överenskommelse om det gemensamma ansvaret för en långsiktigt hållbar regional struktur.

Ambitionen är att medlemskommunerna tar sitt ansvar lokalt genom att utgå från styrdokumentet i sin planering. Strukturbilden blir även underlag för ett samordnat agerande i dialog med statliga verk och myndigheter.

Strukturbildens kärna är storstadsområdet, utifrån det strålar fem definierade huvudstråk. Det är stråk som ska utvecklas bland annat genom attraktiv kollektivtrafik, levande stationssamhällen och god infrastruktur. Strukturbilden innehåller även överenskommelser kring kusten och de gröna områdena samt Göta älv.

Tillsammans med mål- och strategidokumentet Hållbar tillväxt utgör strukturbilden grunden för GR:s verksamhet inom samhällsbyggnad, klimat och miljö.

I korthet

Publiceringsår

2008

Beslutad av

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad