Äldre

Människor ska kunna leva tryggt och självständigt hela livet. Med stigande ålder ökar ofta behovet av vård, omsorg och stöd. En stor utmaning för kommunerna är att de äldre blir fler samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar.

Prognoser visar att rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen i Göteborgsregionens kommuner uppgår till drygt 19 000 personer de närmaste tio åren. Undersköterskor inom kommunens hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är idag den största yrkesgruppen i Sverige. Samtidigt saknar omkring en femtedel av den befintliga personalen en undersköterskeutbildning. Utmaningarna ställer stora krav på innovation och samverkan mellan kommunerna.

Det pågår också en stor omställning till nära vård i Sverige som påverkar socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård. Detta innebär nya arbetssätt och ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Kommunerna behöver också ställa om och arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande än idag.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Branschråd kraftsamlar kring kompetensförsörjningen

Socialcheferna inom GR har tagit initiativ till ett branschråd för äldreomsorgen som ska arbeta för gemensamma, långsiktiga lösningar för kompetensförsörjningen. En prioriterad fråga för branschrådet är att samordna den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet Länk till annan webbplats.. Inom ramen för Äldreomsorgslyftet har GR samordnat cirka 600 utbildningsplatser till undersköterska och på så sätt stärkt kompetensen i kommunerna. Branschrådet har tagit fram en gemensam karriärvägsmodell som ska tydliggöra olika roller i äldreomsorgen för att säkra kvaliteten och höja attraktionen till branschen.

Långsiktiga satsningar på kompetensutveckling

Genom GR har medlemskommunerna alltid tillgång till ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser. Tillsammans med kommunerna har GR också tagit fram en digital lärplattform. Digitala lösningar gör att fler personer enkelt kan få kompetensutveckling, i en verksamhet där kunskaperna behöver fyllas på kontinuerligt och det är svårt att få tid till utbildning.

GR har också drivit på utvecklingen av nationella introduktions- och kompetensutvecklingsprogram, så kallade yrkesresor. Bland annat är det aktuellt med yrkesresor för personal inom vård och omsorg.

Ökad kunskap om äldres behov

Forskare och analytiker på GR:s enhet FoU i Väst tar fram rapporter, utvärderingar och annat material om vad det innebär att åldras, utifrån medlemskommunernas behov. Några exempel är förebyggande och hälsofrämjande arbete för äldre, personcentrering i kommunal hälso- och sjukvård samt metoder för att minska social isolering bland äldre. Medlemskommunerna har också bildat ett särskilt nätverk för att utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning kring hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Kommunerna får stöd i omställningen till nära vård

GR stöttar medlemskommunerna genom att inventera utmaningar och behov samt genom att föra dialog och påverka både på regional och nationell nivå. Sedan våren 2020 driver GR projektet Nära vård, som ska lyfta kommunernas perspektiv. Forskare på GR genomför också studier kring personcentrerat arbetssätt, den kommunala vårdens och omsorgens kostnadsutveckling samt kompetensbehovet i verksamheten.

Gemensamma satsningar kring digitalisering

De ökande behoven i äldreomsorgen kan delvis mötas med digitalisering. Välfärdsteknik kan bidra till att höja kvalitet, trygghet och delaktighet samtidigt som arbetsmiljön moderniseras och förbättras.

Socialcheferna i GR:s medlemskommuner vill höja takten inom digitalisering och har pekat ut några fokusområden. Här ingår bland annat att öka kommunernas möjligheter att breddinföra produkter och e-tjänster såsom nattillsyn, automatisk läkemedelsgivare samt trygghets- och rörelselarm.

GR driver också projekt för att öka medarbetares och chefers kunskap om digitalisering.

Hälsofrämjande och förebyggande arbete för äldre

Det pågår ett gemensamt utvecklingsarbete för att utveckla effektiva hälsofrämjande och förebyggande insatser för äldre genom KUBINOL-modellen.

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99