Nätverk

Branschråd äldreomsorg

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. GR har tillsammans med kommunerna tagit ett stort grepp om frågan genom att skapa ett branschråd.

Bakgrunden är att det är en allt större utmaning för kommunerna i Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige, att lösa behovet av kompetens i äldreomsorgen. Prognoser visar att det totala rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen de närmaste tio åren är drygt 19 000 personer. Redan idag saknar cirka en av fem som arbetar i äldreomsorgen i GR-kommunerna undersköterskeutbildning. Dessutom väntar stora pensionsavgångar, samtidigt som söktrycket till vårdutbildning minskar och det är en minskande andel som fullföljer sina studier.

Kommunerna behöver därför agera gemensamt, och genom ett gemensamt branschråd som driver de strategiska frågorna får kommunerna mer kraft och stöd även i det lokala utvecklingsarbetet.

Mer om Branschrådet Äldreomsorg

Det övergripande syftet med branschrådet är att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner och göra branschen mer attraktiv. Det ska uppnås genom att branschrådet:

 • samlar olika aktörer och perspektiv
 • arbetar fram konkreta förslag och metoder
 • fungerar som kontaktyta mot och samarbetspart till nationella aktörer
 • fungerar som arena för påverkansarbete.

Högst prioriterade uppdrag för branschrådet

 • Ta fram förslag (regional strategi) till GR-gemensam titulatur med utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen.
 • Ta fram förslag (regional strategi) till hur roller och arbetsuppgifter kan differentieras i äldreomsorgen.
 • Bereda beslut och föreslå prioritering inför eventuell fortsatt samordning av Äldreomsorgslyftet.

Övriga uppdrag för branschrådet

 • Ta fram förslag till GR-gemensam karriärvägsmodell inom äldreomsorgen.
 • Undersöka möjligheter och förutsättningar för en GR-gemensam modell för kompetensutveckling inom äldreomsorgen (Yrkesresa eller motsvarande).
 • Etablera en regional standard för att vidareutbilda baspersonal som saknar rätt utbildning för arbete i äldreomsorgen.

I det nya branschrådet för äldreomsorg sitter representanter för Göteborgsregionens kommuner inklusive representanter från GR. Branschrådet ska samverka med fackliga organisationer för att skapa förutsättningar för att införa vissa av branschrådens rekommendationer och förslag.

Branschrådet har regelbudet avstämning och dialog med GR:s socialchefsnätverk, HR-chefsnätverket, Äldreomsorg- och hälso- och sjukvårdschefsnätverket och Vård- och omsorgscollege.

Inbjudna till branschrådet är också representanter för SKR och Socialstyrelsen samt representanter för Validering Väst och GR-vuxenutbildning.

Branschrådet arbetar enbart med uppdrag som är beslutade i socialchefsnätverket. (Dialog och förankring av dessa uppdrag ska dock göras i berörda chefsnätverk inför beslut). Besluten i branschrådet är inte bindande för någon kommun, utan det är kommunerna i egenskap av arbetsgivare som beslutar om att anta förslag och rekommendationer.

Branschrådet samordnar Äldreomsorgslyftet i Göteborgsregionen. Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med samarbetspartier och syftar till att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Målgruppen är de som redan jobbar i vården eller omsorgen men som inte har rätt utbildning som vårdbiträde eller undersköterska, men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket.

Mer nationell information om Äldreomsorgslyftet finns bland annat på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats.

Resultat från äldreomsorgslyftet

Exempel på insatser som Branschråd Äldreomsorg hittills har arbetat fram:

 • Utbildning undersköterska: Totalt 916 personer har hittills deltagit i utbildning till undersköterska i GR-kommunerna genom Äldreomsorgslyftet. Detta har bland annat kunnat genomföras genom en samordning av utbildningsplatser via GR. Kungälv, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Göteborg, Stenungssund, Härryda och Alingsås har erbjudit utbildningsplatser för elever från egna kommunen, och i vissa fall även för elever från andra GR-kommuner.
 • Yrkeshögskoleutbildning (YH): GR har bistått med vägledning kring förutsättningar för satsningen på YH-utbildning, bland annat till specialistundersköterska.
 • Ledarutbildning: 42 chefer har påbörjat Ledarskapsutbildningar inom äldreomsorgslyftet
 • Film om Äldreomsorgslyftet i Härryda. Ta del av hur Hilda och Lena i hemtjänsten i Härryda nyttjat Äldreomsorgslyftet: Se filmen Om Äldreomsorgslyftet i Härryda Länk till annan webbplats.

Utveckla en karriärvägsmodell

Ett av branschrådets prioriterade uppdrag är att utveckla en karriärvägsmodell för personal inom äldreomsorgen. Socialcheferna i Göteborgsregionen har fattat beslut om grunden för en gemensam karriärvägsmodell med fyra titlar (biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska). Syftet med modellen är att göra det möjligt att arbeta mer strukturerat med kompetens och rekrytering samt att höja attraktiviteten för yrkesrollerna och branschen. Läs mer om karriärvägsmodellen

Under våren 2023 arbetar två fokusgrupper med att göra en implementeringsplan, beskriva de eventuella hinder som kan uppstå och föreslå möjliga lösningar. Arbetet kommer att resultera i ett dokument med tips och processförslag. Det är två grupper med omkring åtta personer i varje. Deltagarna kommer från Härryda och Lerums kommuner och har roller som till exempel enhetschefer, undersköterska, verksamhetschef, personalspecialist, facklig representant, ekonom och utvecklingsledare.

Definiera undersköterskerollen

Genom Validering Väst har en arbetsgrupp som består av yrkesrepresentanter från GR:s medlemskommuner arbetat med att definiera vad en undersköterska ska ha för baskompetens respektive fördjupad kompetens. Det handlar alltså om vad man som anställd i de olika rollerna ska ha kunskap om, kunna utföra, ta ansvar för, förstå och veta. Med ”fördjupad kompetens” avses en utbildad undersköterska som via erfarenhet och eventuell annan kompetensutveckling har uppnått en högre kompetensnivå än en nyexaminerad undersköterska.

Validering Väst ska fortsätta arbetet med vårdbiträdesrollen, vad ett vårdbiträde ska ha för kompetenser.

Syftet med att definiera olika yrkesroller är att vi i karriärmodellen ska kunna tydliggöra skillnaden mellan rollerna och behovet av kompetensutveckling. Socialchefer och branschrådet fattar beslut om hur arbetet eventuellt ska fortsätta.

Kartlägga utbildningsbakgrund hos omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen

I juni 2019 gjorde GR, utifrån uppdrag av GR:s socialchefsnätverk, en översiktlig kartläggning av personalens utbildningsnivå inom äldreomsorgen. Kartläggningen fokuserar på undersköterskor och andra befattningar som helt eller delvis utför vård- och omsorgsuppgifter. Under våren 2022 gjordeFoU i Väst på GR en liknande kartläggning för att kunna jämföra och se om läget har förändrats sedan 2109. Den visade bland annat att 23 procent av äldreomsorgens medarbetare i GR saknar en undersköterskeutbildning.


Undersköterska blir från och med 1 juli 2023 en skyddad titel

Syftet är att tydliggöra vilken kompetens en undersköterska har, vilket ska bidra till ökad trygghet för patienter, vårdtagare och anhöriga. Roller och ansvar tydliggörs och yrket blir mer attraktivt. Det är den enskilde själv som ansöker om titeln och det bygger på att man har en godkänd utbildning. Under våren 2023 kommer Socialstyrelsen att tydliggöra vilka utbildningskrav som ska gälla. Branschrådet har tagit hänsyn till detta i arbetet med karriärvägsmodellen. Läs mer på Socialstyrelsens webbsida Länk till annan webbplats.

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

Under 2022 infördes bestämmelser om fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Den 1 juli 2023 kommer krav på att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. Syftet med en fast omsorgskontakt är att den enskilda individen ska få ökad kontinuitet i kontakterna med hemtjänsten, ökad trygghet och mer individanpassade och samordnade insatser. Under våren 2023 arbetar Socialstyrelsen med att tydliggöra vilka uppgifter som ska ingå. En fast omsorgskontakt i hemtjänsten kan bidra till att öka delaktighet och självbestämmande för de personer som har hemtjänst. Branschrådets arbete med karriärvägsmodellen har utformats utifrån dessa nya regler. Läs mer på regeringens webbsida Länk till annan webbplats.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Daniel Pus (ordförande)

Partille

Vakant

 

Malin Olsson

Ale

Carina Fransson

Härryda

Lotta Nord

Kungsbacka

Margareta Antonsson

Partille

Inger Börmark

Göteborg

Annelie Snis

Göteborg

Lena Holmlund

GR

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

I fokus

Mötestider 2023

25 januari, kl. 9-11

25 mars, kl. 9-12

17 maj, kl. 9-11

1 september, kl. 9-11

19 oktober, kl. 9-12

24 november, kl. 9-11

Uppdaterad