Nätverk

Branschråd äldreomsorg

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. GR har tillsammans med kommunerna tagit ett stort grepp om frågan genom att skapa ett branschråd.

Bakgrunden är att det är en allt större utmaning för kommunerna i Göteborgsregionen, liksom i övriga Sverige, att lösa behovet av kompetens i äldreomsorgen. Prognoser visar att det totala rekryteringsbehovet inom äldreomsorgen de närmaste tio åren är drygt 19 000 personer. Redan idag saknar cirka en av fem som arbetar i äldreomsorgen i GR-kommunerna undersköterskeutbildning. Dessutom väntar stora pensionsavgångar, samtidigt som söktrycket till vårdutbildning minskar och det är en minskande andel som fullföljer sina studier.

Kommunerna behöver därför agera gemensamt, och genom ett gemensamt branschråd som driver de strategiska frågorna får kommunerna mer kraft och stöd även i det lokala utvecklingsarbetet.

Mer om Branschrådet Äldreomsorg

Det övergripande syftet med branschrådet är att bidra till en långsiktig och strategisk kompetensförsörjning i Göteborgsregionens kommuner och göra branschen mer attraktiv. Det ska uppnås genom att branschrådet:

 • samlar olika aktörer och perspektiv
 • arbetar fram konkreta förslag och metoder
 • fungerar som kontaktyta mot och samarbetspart till nationella aktörer
 • fungerar som arena för påverkansarbete.

Högst prioriterade uppdrag för branschrådet

 • Ta fram förslag (regional strategi) till GR-gemensam titulatur med utbildningskrav för baspersonal i äldreomsorgen.
 • Ta fram förslag (regional strategi) till hur roller och arbetsuppgifter kan differentieras i äldreomsorgen.
 • Bereda beslut och föreslå prioritering inför eventuell fortsatt samordning av Äldreomsorgslyftet.

Övriga uppdrag för branschrådet

 • Ta fram förslag till GR-gemensam karriärvägsmodell inom äldreomsorgen.
 • Undersöka möjligheter och förutsättningar för en GR-gemensam modell för kompetensutveckling inom äldreomsorgen (Yrkesresa eller motsvarande).
 • Etablera en regional standard för att vidareutbilda baspersonal som saknar rätt utbildning för arbete i äldreomsorgen.

I det nya branschrådet för äldreomsorg sitter representanter för Göteborgsregionens kommuner inklusive representanter från GR. Branschrådet ska samverka med fackliga organisationer för att skapa förutsättningar för att införa vissa av branschrådens rekommendationer och förslag.

Branschrådet har regelbudet avstämning och dialog med GR:s socialchefsnätverk, HR-chefsnätverket, Äldreomsorg- och hälso- och sjukvårdschefsnätverket och Vård- och omsorgscollege.

Inbjudna till branschrådet är också representanter för SKR och Socialstyrelsen samt representanter för Validering Väst och GR-vuxenutbildning.

Branschrådet arbetar enbart med uppdrag som är beslutade i socialchefsnätverket. (Dialog och förankring av dessa uppdrag ska dock göras i berörda chefsnätverk inför beslut). Besluten i branschrådet är inte bindande för någon kommun, utan det är kommunerna i egenskap av arbetsgivare som beslutar om att anta förslag och rekommendationer.

Branschrådet samordnar Äldreomsorgslyftet i Göteborgsregionen. Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen med samarbetspartier och syftar till att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas betald utbildning på arbetstid. Målgruppen är de som redan jobbar i vården eller omsorgen men som inte har rätt utbildning som vårdbiträde eller undersköterska, men även outbildade personer som kommer in som nya i yrket.

Mer nationell information om Äldreomsorgslyftet finns bland annat på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats.

Resultat från äldreomsorgslyftet

Exempel på insatser som Branschråd Äldreomsorg hittills har arbetat fram:

 • Utbildning undersköterska: Totalt 916 personer har hittills deltagit i utbildning till undersköterska i GR-kommunerna genom Äldreomsorgslyftet. Detta har bland annat kunnat genomföras genom en samordning av utbildningsplatser via GR. Kungälv, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Göteborg, Stenungssund, Härryda och Alingsås har erbjudit utbildningsplatser för elever från egna kommunen, och i vissa fall även för elever från andra GR-kommuner.
 • Yrkeshögskoleutbildning (YH): GR har bistått med vägledning kring förutsättningar för satsningen på YH-utbildning, bland annat till specialistundersköterska.
 • Ledarutbildning: 42 chefer deltar i Ledarskapsutbildningar inom äldreomsorgslyftet.
 • Film om Äldreomsorgslyftet i Härryda. Ta del av hur Hilda och Lena i hemtjänsten i Härryda nyttjat Äldreomsorgslyftet: Se filmen Om Äldreomsorgslyftet i Härryda Länk till annan webbplats.

Implementering av den nya karriärvägsmodellen

Ett av branschrådets prioriterade uppdrag var att utveckla en karriärvägsmodell för personal inom äldreomsorgen. Socialcheferna i Göteborgsregionen har fattat beslut om grunden för en gemensam karriärvägsmodell med fyra titlar (biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska). Syftet med modellen är att göra det möjligt att arbeta mer strukturerat med kompetens och rekrytering samt att höja attraktiviteten för yrkesrollerna och branschen.

I september 2023 startade projekt Favo – Fler anställda inom vård och omsorg – som ska ge stöd till kommunerna att införa den nya karriärvägsmodellen. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF) och pågår från september 2023 till augusti 2025. Sju kommuner deltar: Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Partille.

Branschrådet och GR har också tagit fram en webbsida (karriarvagar.se Länk till annan webbplats.) som innehåller beskrivningar av modellen samt ett implementeringsstöd.

Läs mer om karriärvägsmodellen, implementeringsstödet och Projekt Favo

Definiera undersköterskerollen

Genom Validering Väst har en arbetsgrupp som består av yrkesrepresentanter från GR:s medlemskommuner arbetat med att definiera vad en undersköterska ska ha för baskompetens respektive fördjupad kompetens. Nu arbetar gruppen med att ta fram ett tillämpningsmaterial som kan stödja exempelvis en chef eller mentor i att identifiera vilka behov av kompetens som kan behöva stärkas hos en nyanställd undersköterska.

Kartlägga utbildningsbakgrund hos omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen

2019 och 2022 gjorde FoU i Väst på uppdrag av branschrådet kartläggningar av utbildningsnivån i GR-kommunernas äldreomsorg. Den senaste kartläggningen visade bland annat att 23 procent av äldreomsorgens medarbetare i GR saknar en undersköterskeutbildning. En förnyad kartläggning kommer preliminärt att genomföras 2024.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Daniel Pus (ordförande)

Partille

Eva Klang Vänerklint (vice ordförande)

Mölndal

Malin Olsson

Ale

Carina Fransson

Härryda

Lotta Nord

Kungsbacka

Veronica Strömsten

Alingsås

Inger Börmark

Göteborg

Annelie Snis

Göteborg

Lena Holmlund

GR

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

I fokus

Mötestider 2024

19 januari

12 mars

28 maj

30 augusti

22 oktober

6 december

Uppdaterad