Nyhet

AllAgeHub – Samlat stöd välfärdsteknik i Göteborgsregionen

GR:s medlemskommuner vill öka förmågan att ta tillvara välfärdsteknikens potential för att förbättra och effektivisera vården, omsorgen och de sociala insatserna inom individ- och familjeomsorg, funktionsstöd, äldreomsorg samt kommunal primärvård. De gör därför en gemensam satsning under 2024–2026.

Satsningen består av ett resursteam som kommer arbeta med att stödja kommunerna via en rad aktiviteter (se nedan) och arbeta mot delregionala, regionala och nationella nätverk.

Aktiviteter

Syftet med aktiviteterna är att stärka kommunernas kapacitet att effektivare kunna införa välfärdsteknik och därmed dra nytta av välfärdsteknikens fulla potential.

Utöver att tillhandahålla aktiviteter sker samverkan med externa aktörer från akademi, civilsamhälle, offentlig sektor och näringsliv. Samverkan utgör en grundläggande förutsättning för genomförandet av flertalet av aktiviteterna.

Utifrån behov och uppföljning av genomförda aktiviteter samt samverkan med externa aktörer kan frekvens och innehåll i aktiviteter justeras. Identifieras nya behov och om utrymme finns kan nya aktiviteter tillkomma.

Exempel på aktiviteter som ingår i uppdraget:

Mellankommunal samverkan samt ökad kompetens och kunskap om välfärdsteknik.

  • Facilitera mellankommunal samverkan i form av nätverk om välfärdsteknik.
  • Anordna digitala öppna träffar om välfärdsteknik för GR:s medlemskommuner.
  • Samordna och stötta tester av välfärdsteknik inom flera verksamhetsområden.
  • Erbjuda stöd vid införande av välfärdsteknik och uppföljning av resultat.

Välfärdstekniska lösningar

  • Utforska möjligheter till att anordna aktiviteter för samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor för produkt- och tjänsteutformning.
  • Administrera webbplats med information om välfärdsteknik som finns på marknaden – Webbexpo.
  • Arrangera en webbaserad och interaktiv process för att matcha kommunernas behov med företagens lösningar – Matcharena.

Kännedom och inspiration om välfärdsteknik

  • Ge ut nyhetsbrev.
  • Administrera webbplats med omvärldsbevakning.
  • Anordna öppna webbsändningar om aktuella och inspirerande ämnen.

Bakgrund

Kommunerna har utsedda kontaktpersoner som lokalt driver utvecklingsarbete och fungerar som länk mellan kommunen och resursteamet. Kommunernas åtagande och engagemang i uppdraget ligger till stor grund för att nå uppsatta mål.

Utformningen av innehållet i det nya uppdraget baseras på kommunernas förväntningar och har arbetats fram tillsammans med nyckelpersoner från kommunerna. Samtal har även förts med andra aktörer för att inkludera olika perspektiv i uppdraget samt för att etablera former för samverkan. Innehållet i uppdraget bygger även på de erfaranheter AllAgeHubs tidigare projektperioder genererat.

Vill du veta mer?

Mer information om AllAgeHub och pågående aktiviteter finns på projektets officiella webbplats: www.allagehub.se Länk till annan webbplats. samt på Facebook Länk till annan webbplats. och LinkedIn Länk till annan webbplats..

Kontakt

Uppdaterad