Artikel

Nya karriärvägar i äldreomsorgen ska bidra till ökad kompetens

Inom äldreomsorgen strävar man efter att ha en så hög andel medarbetare med undersköterskekompetens som möjligt. Men det är svårt att uppnå detta mål idag och framtiden ser än mer utmanande ut. Därför har socialcheferna i Göteborgsregionen nu fattat beslut om grunden för en gemensam karriärvägsmodell med fyra titlar (biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska).

Tanken är att gemensamma utbildningskrav och tydliga utbildningsvägar ska öka möjligheterna till kompetensutveckling inom äldreomsorgen och också göra det mer attraktivt för medarbetare att höja sin kompetens.

Den nya modellen har arbetats fram av Branschråd Äldreomsorg i dialog med berörda strategiska chefsnätverk och referensgrupper. I detta arbete är alla överens om att det behövs en låg tröskel in till äldreomsorgen för att locka medarbetare men sen ska kompetensen hos de som saknar relevant utbildning utvecklas och tydliggöras.

Idag anställs ofta personer med eller utan utbildning med samma titel. Enligt den nya modellen ges titeln biträde till timanställda, sommarvikarier och andra utan utbildning. Medarbetaren kan sen uppmuntras och ges stöd i att läsa vidare till vårdbiträde och sedan till undersköterska.

Till skillnad från biträdet innebär titeln vårdbiträde att man har en vårdbiträdesutbildning som går att bygga på till undersköterska. För tillsvidareanställning föreslås krav på lägst vårdbiträdesutbildning.

Undersköterska ska fortsatt vara målet att sträva efter. Utbildningen är sedan 2021 nationellt reglerad och titeln undersköterska kommer från och med juli 2023 att vara skyddad. Men det arbete som undersköterskan gör behöver tydliggöras. Idag saknas skillnader i ansvar och arbetsuppgifter mellan vårdbiträde och undersköterska. ”Alla gör samma”. Detta trots att undersköterskan har en kvalificerad utbildning. För att göra yrket mer attraktivt och för att skapa incitament att utbilda sig krävs därför en differentiering mellan (vård)biträde och undersköterska.

Verksamheterna ser även ett behov av fler undersköterskor med specialistutbildning och att deras kompetens tas omhand på ett bättre sätt. Idag har dessa medarbetare olika administrativa uppgifter men det är önskvärt att de i stället används i verksamheten för stöd, handledning, utbildning och utveckling.

Syftet med karriärvägsmodellen är att:

  • kunna agera gemensamt i den utmaning som kommunernas äldreomsorg står i när det gäller kompetensförsörjning,
  • skapa likhet inom GR vad gäller titlar, utbildningskrav och karriärvägar,
  • synliggöra karriärvägar (för en attraktivare bransch),
  • höja kompetensen – högre andel utbildade och färre outbildade (vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska),
  • bättre kunna matcha krav och uppgifter med medarbetarens kompetens (använda kompetens på ett smartare sätt),
  • skapa en tydligare GR-gemensam plan för kompetensutveckling

Branschrådet har nu fått i uppdrag att utveckla grundmodellen vidare.

Branschråd Äldreomsorg

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

Uppdaterad