Artikel

Nya karriärvägar i äldreomsorgen ska bidra till ökad kompetens

Äldreomsorgen strävar efter att ha en så hög andel medarbetare med undersköterskekompetens som möjligt. Men det är svårt att uppnå detta mål idag och framtiden ser än mer utmanande ut. Därför har socialcheferna i Göteborgsregionen beslutat om en gemensam karriärvägsmodell med fyra titlar: biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska.

Tanken är att gemensamma utbildningskrav och tydliga utbildningsvägar ska öka möjligheterna till kompetensutveckling inom äldreomsorgen och också göra det mer attraktivt för medarbetare att höja sin kompetens.

Den nya modellen har arbetats fram av Branschråd Äldreomsorg i dialog med berörda strategiska chefsnätverk och referensgrupper. Alla är överens om att det behövs en låg tröskel in till äldreomsorgen för att locka medarbetare, men att även kompetensen hos de som saknar relevant utbildning ska utvecklas och tydliggöras.

Kort om yrkesrollerna

Idag anställs ofta personer med eller utan utbildning med samma titel. Enligt den nya modellen ges titeln biträde till timanställda, sommarvikarier och andra utan utbildning. Medarbetaren kan sen uppmuntras och ges stöd i att läsa vidare till vårdbiträde och sedan till undersköterska.

Till skillnad från biträdet innebär titeln vårdbiträde att man har en vårdbiträdesutbildning som går att bygga på till undersköterska. För tillsvidareanställning föreslås krav på lägst vårdbiträdesutbildning.

Undersköterska ska fortsatt vara målet att sträva efter. Utbildningen är sedan 2021 nationellt reglerad och titeln undersköterska kommer från och med juli 2023 att vara skyddad. Men det arbete som undersköterskan gör behöver tydliggöras. Idag saknas skillnader i ansvar och arbetsuppgifter mellan vårdbiträde och undersköterska – ”Alla gör samma”, trots att undersköterskan har en kvalificerad utbildning. För att göra yrket mer attraktivt och för att skapa incitament att utbilda sig krävs därför en differentiering mellan (vård)biträde och undersköterska.

Verksamheterna ser även ett behov av fler undersköterskor med specialistutbildning och att deras kompetens tas omhand på ett bättre sätt. Idag har dessa medarbetare olika administrativa uppgifter men det är önskvärt att de i stället används i verksamheten för stöd, handledning, utbildning och utveckling.

Syfte och implementering

Syftet med en karriärvägsmodell:

 • På kort sikt: Skapa enhetlig titulatur med gemensamma utbildningskrav samt synliggöra utvecklingsvägar för medarbetarna i GR-kommunerna.
 • På lång sikt: Verka för att branschen har tillräcklig bemanning och att såväl nya som befintliga medarbetare har rätt kompetens och kan utvecklas i yrket.

Syftet ska uppnås genom att ta fram:

 • GR-gemensam titulatur med enhetliga utbildningskrav
 • GR-gemensam differentiering av ansvar och uppdrag
 • En låg tröskel in men med en tydlig gemensam strategi för att möjliggöra en förflyttning från outbildad till vårdbiträde/undersköterska och/eller specialistundersköterska

Modellen beslutades av GR-kommunernas socialchefer i mars 2022 och intentionen är att den ska implementeras inom såväl hemtjänst som vård- och omsorgsboende i alla Göteborgsregionens kommuner. Vissa aspekter i modellen behöver utvecklas vidare, men modellen kan ändå implementeras utifrån denna beskrivning. Varje kommun äger själv beslutanderätten för införandet av modellen.

Karriärvägsmodellen

Bilden nedan visar översiktligt modellen för karriärvägar inom äldreomsorgen i Göteborgsregionen utifrån titulatur, utbildningskrav och differentiering. Läs under flikarna om utbildningskrav och uppdrag för de olika yrkesrollerna.

Illustration med de fyra titlarna biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska och de utbildningskrav som finns för respektive titel.

Utbildningskrav

Biträde är den titel som ges i första hand till timanställda och vikarier som saknar utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Det finns inga specifika utbildningskrav i modellen; däremot bör krav definieras i aktuell verksamhet, som till exempel körkort, godkänd svenska, gott bemötande och personlig lämplighet.

Fast anställning kan övervägas vid intresse och personlig lämplighet. En kompetensutvecklingsplan bör då upprättas för att personen ska ges möjlighet att utvecklas och på sikt ska ha rätt kompetens för uppdraget.

Uppdrag

Uppdrag och ansvar bedöms utifrån medarbetarens erfarenhet och kompetens eftersom detta kan variera, men i första hand är uppdragen följande:

 • Arbeta utifrån socialtjänstlagen och annan tillämplig lagstiftning samt verksamhetens mål, värdegrund och övriga riktlinjer.
 • Utföra serviceinsatser och okomplicerade vård och omsorgsinsatser utifrån upprättad genomförandeplan.
 • Utföra enklare delegering.
 • I samråd med den enskilde genomföra och dokumentera (alternativt lämna underlag för) arbetet.
 • Samverka i arbetsgruppen, med teamet och anhöriga.
 • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
 • Biträden ska inte ansvara för introduktion eller handledning av kollegor eller studenter, inte ha uppdrag som fast omsorgskontakt, och inte upprätta genomförandeplaner eller utföra komplicerade omvårdnads- eller HSL-insatser.
 • Ökad komplexitet i uppdraget beroende på lämplighet/kompetens och målsättning hos individen.

AID-kod för biträde (enligt SKR:s etikettlista): 207090

Utbildningskrav

För att tituleras vårdbiträde ska personen ha en vårdbiträdesutbildning på 800 poäng, enligt det nationella yrkespaketet för vårdbiträde. Vårdbiträdesutbildningen kan sedan byggas på med de kurser som krävs för undersköterska. Utbildningen ska inledas med kartläggning i syfte att validera informella kompetenser. Hänsyn behöver tas till personer som haft titeln en längre tid utan formell kompetens. Vårdbiträden ska i möjligaste mån ges möjlighet och stöd att bygga på utbildningen till undersköterska.

Uppdrag

 • Arbeta utifrån socialtjänstlagen och annan tillämplig lagstiftning samt verksamhetens mål, värdegrund och övriga riktlinjer.
 • Arbeta på ett salutogent och personcentrerat arbetssätt som bidrar till en meningsfull vardag för den enskilde och utvecklar och bibehåller hens funktioner.
 • Utföra serviceinsatser samt vård och omsorgsinsatser utifrån upprättad genomförandeplan.
 • Utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion, ordination eller delegering.
 • I samråd med den enskilde genomföra och dokumentera arbetet.
 • Samverka i arbetsgruppen, med teamet och anhöriga.
 • Medverka i utvecklingsarbete.
 • Ges ombuds- eller fördjupningsuppdrag om intresse och kunskap finns.
 • Introducera kollegor (biträden och vårdbiträden).
 • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
 • Vårdbiträden ska inte ansvara för handledning av kollegor (däremot introduktion av biträden/vårdbiträden). Inte heller ha uppdrag som fast omsorgskontakt eller att upprätta genomförandeplan.
 • Ökad komplexitet i uppdraget beroende på lämplighet/kompetens och målsättning hos individen.

Uppdrag som kontaktman eller fast omsorgskontakt ligger inte i denna roll.

AID-kod för vårdbiträde (enligt SKR:s etikettlista): 207029 (hemtjänst) eller 207024 (särskilt boende)

Undersköterska med baskompetens beskriver uppdraget för undersköterska som är utbildad undersköterska men saknar, eller har begränsad, erfarenhet av yrket.

Utbildningskrav

För att få titeln undersköterska krävs utbildning enligt nationella yrkespaketet för undersköterska på 1 500 poäng alternativt gymnasiets vård- och omsorgslinje på 2 500 poäng (se även riktlinjer för skyddad titel undersköterska). Efter introduktionsutbildning ska fortbildning erbjudas enligt Yrkesresan eller motsvarande.

Uppdrag

 • Arbeta utifrån socialtjänstlagen och annan tillämplig lagstiftning samt verksamhetens mål, värdegrund och övriga riktlinjer. Omsorgs- och omvårdnadsinsatser ska baseras på evidensbaserad praktik.
 • Uppdrag som fast omsorgskontakt alternativt kontaktperson för utsedd person.
 • Arbeta med ett salutogent och personcentrerat arbetssätt som bidrar till att den enskilde har en meningsfull vardag samt utvecklar och bibehåller sina funktioner.
 • Tillsammans med den enskilde upprätta, följa upp och utvärdera den enskildes genomförandeplan.
 • I samråd med den enskilde planera och dokumentera arbetet.
 • Utifrån genomförandeplan stödja den enskilde i vård och omsorgs- samt serviceinsatser.
 • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion, ordination eller delegering.
 • Ges ombuds- eller fördjupningsuppdrag om intresse och kunskap finns.
 • Introducera kollegor.
 • Samverka med arbetsgruppen och teamet samt med andra samverkansparter för den enskildes bästa. Samverka med närstående.
 • Följa upp kunskap från verksamhetsområdet och medverka i utvecklingsarbete och forskning.
 • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.

AID-kod för undersköterska (enligt SKR:s etikettlista): 207009 (hemtjänst) eller 207011 (särskilt boende)


Undersköterska med Fördjupad kompetens beskriver uppdraget för undersköterska som genom erfarenhet och utbildning inom äldreomsorg bedöms ha bred kompetens och kunskaper på en fördjupad nivå. En undersköterska på fördjupad nivå har de kunskaper och förmågor för självständigt arbete som verksamheten kräver.

Utbildningskrav

För att få titeln undersköterska krävs utbildning enligt nationellt yrkespaket för undersköterska på 1 500 poäng alternativt gymnasiets vård- och omsorgslinje på 2 500 poäng. Relevant introduktionsutbildning ska ges och eventuellt fortbildning enligt Yrkesresan eller motsvarande.

Uppdrag

 • Arbeta utifrån socialtjänstlagen och annan tillämplig lagstiftning samt verksamhetens mål, värdegrund och övriga riktlinjer. Omsorgs- och omvårdnadsinsatser ska baseras på evidensbaserad praktik.
 • Vara fast omsorgskontakt eller kontaktperson till utsedd brukare.
 • Genom ett salutogent och personcentrerat arbetssätt bidra till att den enskilde har en meningsfull vardag och utvecklar och bibehåller sina funktioner.
 • Tillsammans med den enskilde upprätta, följa upp och utvärdera den enskildes genomförandeplan.
 • I samråd med den enskilde planera och dokumentera arbetet.
 • Stödja den enskilde i vård- och omsorgs- samt serviceinsatser utifrån genomförandeplanen.
 • Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion, ordination eller delegering.
 • Samverka med arbetsgruppen och teamet samt med andra samverkansparter för den enskildes bästa. Samverka med närstående.
 • Följa kunskap från verksamhetsområdet, medverka i utvecklingsarbete och forskning.
 • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
 • Initiera, delta i och utveckla verksamhetens olika processer.
 • Vara handledare eller mentor för kollegor.
 • Ansvara för fördjupnings- eller ombudsuppdrag.

AID-kod för undersköterska (enligt SKR:s etikettlista): 207009 (hemtjänst) eller 207011 (särskilt boende)

Utbildningskrav

För att få en tjänst med titeln specialistundersköterska krävs förutom vård- och omsorgsutbildning även en eftergymnasial utbildning i form av yrkeshögskoleutbildning på lägst 200 poäng alternativt högskola lägst 60 högskolepoäng. Utbildningen ska ha en tydlig inriktning mot vård och omsorg eller äldreomsorg i hela sin omfattning. Högskoleutbildning kan vara delar av en yrkesutbildning (till exempel socionomutbildning). Alla 60 poäng måste dock ha koppling till verksamhetsområdet.

Uppdrag

Uppdraget som specialistundersköterska bör definieras och tydliggöras utifrån varje kommuns specifika behov. Gemensamt bör dock vara att uppdraget är verksamhetsnära och syftar till att ge stöd till och utveckla verksamhet och kollegor.

Förslag på uppdrag och ansvarsområden:

 • Arbeta enligt uppdragsbeskrivning för Undersköterska Fördjupad.
 • Initiera, driva och genomföra kvalitéts- och verksamhetsförbättringar.
 • Stödja kollegor och utveckla arbetsmetoder i vård- och omsorgsarbete.
 • Stödja chef i utveckling av verksamheten utifrån enhetens behov.
 • Vara stödfunktion inom specifika områden såsom demens, palliativ vård, psykisk ohälsa eller missbruk och samsjuklighet.
 • Stödja och introducera nya medarbetare/kollegor.
 • Vara handledare/huvudhandledare för APL.
 • Ha uppdrag som mentor.
 • Bidra till att verksamhetens resurser används på bästa sätt.
 • Samverkan internt och externt.

AID-kod för specialistundersköterska (enligt SKR:s etikettlista): 207008

Kontakt

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

Uppdaterad