Artikel

Nya karriärvägar i äldreomsorgen ska bidra till ökad kompetens

Socialcheferna i Göteborgsregionen har beslutat om en gemensam karriärvägsmodell i äldreomsorgen med fyra titlar: biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska. Genom projektet Fler anställda inom vård och omsorg (FAVO) ska sju kommuner få stöd i att införa modellen. Till hjälp finns också ett webbaserat implementeringsstöd.

Dator som visar webbsidan med implementeringsstödet

Karriärvägsmodellen

Branschrådet för äldreomsorg i Göteborgsregionen (GR) har i dialog med chefsnätverk och referensgrupper arbetat fram en modell för karriärvägar inom äldreomsorgen i Göteborgsregionens medlemskommuner. Syftet med karriärvägsmodellen är att verka för branschens kompetensförsörjning och bidra till att såväl nya som befintliga medarbetare har rätt kompetens och kan utvecklas i yrket. Den gemensamma modellen ska bidra till en mer attraktiv bransch som är igenkänningsbar i kommunerna i Göteborgsregionen.

Karriärvägsmodellen innehåller de fyra titlarna biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska, med utbildningskrav och uppdragsbeskrivningar. Tanken är att gemensamma utbildningskrav och tydliga utbildningsvägar ska öka möjligheterna till kompetensutveckling inom äldreomsorgen och också göra det mer attraktivt för medarbetare att höja sin kompetens.

Illustration med de fyra titlarna biträde, vårdbiträde, undersköterska och specialistundersköterska och de utbildningskrav som finns för respektive titel.

Idag anställs ofta personer med eller utan utbildning med samma titel. Enligt den nya modellen ges titeln biträde till timanställda, sommarvikarier och andra utan utbildning. Medarbetaren kan sen uppmuntras och ges stöd i att läsa vidare till vårdbiträde och sedan till undersköterska.

Till skillnad från biträdet innebär titeln vårdbiträde att man har en vårdbiträdesutbildning som går att bygga på till undersköterska. För tillsvidareanställning föreslås krav på lägst vårdbiträdesutbildning.

Undersköterska ska fortsatt vara målet att sträva efter. Utbildningen är sedan 2021 nationellt reglerad och titeln undersköterska är från och med juli 2023 skyddad. Men det arbete som undersköterskan gör behöver tydliggöras. Idag saknas skillnader i ansvar och arbetsuppgifter mellan vårdbiträde och undersköterska – ”alla gör samma saker”, trots att undersköterskan har en kvalificerad utbildning. För att göra yrket mer attraktivt och för att skapa incitament att utbilda sig krävs därför en differentiering mellan (vård)biträde och undersköterska.

Verksamheterna ser även ett behov av fler undersköterskor med specialistutbildning och att deras kompetens tas omhand på ett bättre sätt. Idag har dessa medarbetare olika administrativa uppgifter men det är önskvärt att de i stället används i verksamheten för stöd, handledning, utbildning och utveckling.

Webbaserat implementeringsstöd

Som stöd i att införa modellen har vi skapat en webbsida med information om modellen och ett implementeringsstöd. Stödet har arbetats fram av arbets- och fokusgrupper i kommunerna och processledare på GR. Webbsidan heter karriarvagar.se Länk till annan webbplats.

Logotyp EU

Projekt FAVO – ett stöd i att införa karriärvägsmodellen

Projektet Favo – Fler anställda i vård och omsorg – ska ge stöd till kommunerna i GR att införa en ny karriärvägsmodell inom äldreomsorgen. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF)och pågår från september 2023 till augusti 2025. Sju kommuner deltar: Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal och Partille.

Projektet ska stödja kommunernas lokala utvecklings- och förändringsarbete med den gemensamma karriärvägsmodellen, samt ta fram, testa och tillämpa en gemensam mentorskapsmodell. Projektet fokuserar på utmaningarna med kompetensförsörjning i kommunernas äldreomsorg. Det innebär att hitta nya åtgärder för att kunna rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Projektet har två delmål:

  • Stödja kommunernas lokala utvecklings- och förändringsarbete med en gemensam karriärvägsmodell.
  • Ta fram, testa och tillämpa en gemensam mentorskapsmodell.

Läs mer om projektet Favo – Fler anställda inom vård och omsorg

Läs sammanfattningen av Favos startkonferens 20 september

Kontakt

Monica Wallström

Projektledare och processledare

031-335 52 24

Anna Haglund

Planeringsledare och projektledare

031-335 51 76

Uppdaterad