Projekt pågående

Nära vård

Den svenska hälso- och sjukvården är inne en stor omställning till det som kallas för god och nära vård. Göteborgsregionen stöttar kommunerna i omställningen genom en rad olika aktiviteter.

Omställningen till god och nära vård är tänkt att göra skillnad för alla Sveriges invånare och hjälpa oss att klara välfärdens utmaningar. Mer vård ska ges i öppna vårdformer och i hemmet samtidigt som digitala vårdformer och stöd till egenvård ska öka. Målet är en personcentrerad, sammanhållen, samskapad samt hälsofrämjande och proaktiv vård och omsorg. Omställningen ska ske utan att äventyra patientsäkerheten eller åsidosätta etiska principer (som exempelvis behovsprincipen) inom hälso- och sjukvården.

Syfte

Göteborgsregionen har i uppdrag att stödja kommunerna i omställningen till en god och nära vård. Det innebär i stora drag att:

  • stärka det kommunala perspektivet i omställningen såväl lokalt, regionalt som nationellt,
  • analysera kommunala effekter och konsekvenser,
  • arbeta för kunskapsutveckling och ta fram faktaunderlag,
  • ansvara för att samordna och utföra gemensamma aktiviteter för GR:s medlemskommuner,
  • omvärldsbevaka nationell och regional utveckling av den nära vården.

Finansiärer

Projektet finansieras delvis med statliga stimulansmedel för omställning till god och nära vård. Det är Göteborgsregionens socialchefsnätverk som beslutar hur dessa medel ska användas för att stötta medlemskommunerna i omställningen. Läs mer om överenskommelsen om en god och nära vård på SKR:s webbplats Länk till annan webbplats..

Vissa delar i projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Forte eller andra forskningsfinansiärer.

Resultat

Här berättar vi vad Göteborgsregionen gör inom området nära vård och om det material och stöd vi erbjuder.

GR har fått i uppdrag att bygga upp en webb med digitala utbildningar som vänder sig till legitimerad personal i kommunerna. Webbsidan samlar ihop länkar till relevanta utbildningar publicerade hos en rad olika utbildningsaktörer och presenterar dem under några utvalda ämnesrubriker: Digivård – en webbssida med relevanta kurser för legitimerad personal Länk till annan webbplats.

Förutom länkar till externa utbildare finns även ett fåtal egenproducerade utbildningar tillgängliga på sajten. En av utbildningarna som GR har tagit fram är en delegeringsutbildning för legitimerad personal: Delegeringsutbildning för legitimerad personal Länk till annan webbplats..

GR har även producerat en webbplats med länkar till mer grundläggande kunskap. Webbplatsen är tänkt att kunna fungera som en lättillgänglig introduktion till arbete inom kommunal vård och omsorg: Vård och omsorg Webbintroduktion Länk till annan webbplats.

Arbetet med digitala utbildningar för kommunerna fortsätter och sker i dialog med styrgrupp och nätverk.

GR har tagit fram korta filmer med exempel på nära vård i Göteborgsregionens kommuner. Använd dem gärna i era verksamheter som underlag för dialog om nära vård! Se alla filmer om nära vård

Mötesplats Hälsofrämjande och förebyggande ägde rum 12 december 2023. I början av januari 2024 publiceras referat från mötesplatsen.

Läs om tidigare Mötesplats Hälsofrämjande och förebyggande

Läs om Mötesplats Primärvård som genomfördes den 24 oktober 2023

GR:s forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst genomför flera studier och utvecklingsarbeten som rör nära vård ur ett kommunalt perspektiv. Här hittar du alla rapporter och pågående studier om nära vård

GR leder ett nätverk för forskare från andra FoU-enheter, högskolor och universitet i Västsverige. Fokus är forskning om nära vård ur ett kommunalt perspektiv. Läs mer om Forskningsnätverket god och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg (KomFoU)

GR arbetar tillsammans med kommunerna för att ta fram en gemensam modell för legitimerad personal. Till att börja med blir det en modell för arbetsterapeuter.

2022 gjorde GR en kartläggning av möjligheter till en kommungemensam modell för kompetens- och karriärutveckling för legitimerade. Läs mer och ladda ner rapporten

Temagrupp Digitalisering har tagit fram en lathund för digitala möten. Den riktar sig främst till socialtjänsten men även andra yrkesgrupper kan ha nytta av den. Ta del av lathunden för digitala möten

Nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) ska fortsätta med stöd av GR. Syftet är att, genom kollegialt stöd, ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys och kompetensutveckling och kan vid behov bereda strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor till socialchefsnätverket på GR.

GR har tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund tagit fram en powerpoint-presentation om nära vård ur ett kommunperspektiv. Använd gärna presentationen men uppge att den kommer från oss. Ladda ner presentationsbilder om nära vård Powerpoint, 5 MB.

Inom ramen för projektet Nära vård arrangerar vi löpande webbinarier om nära vård ur olika perspektiv. Webbinarierna riktar sig i första hand till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård, vård och omsorg, funktionsstöd eller socialtjänst.

Aktuella webbinarier

Just nu har vi inga aktuella webbinarier

Inspelade webbinarier

Du kan se våra webbinarier här i efterhand under en begränsad period. Kontakta oss ifall du vill ha tillgång till dem under en längre period.

God och nära vård för chefer, 13 juni 2024 Länk till annan webbplats.

Erfarenhetsutbyte för kommunernas projektledare

För kommunalt erfarenhetsbyte finns en gemensam yta i Teams, med möjlighet att lyfta frågor och förslag.

Gemensamma aktiviteter på länsnivå

Göteborgsregionens tilldelade medel inom Överenskommelse Nära vård 2022 finansierar länsgemensamma aktiviteter med stöd av VästKom.

Utbildning i att leda digital förändring

Temagrupp Digitalisering har tagit fram utbildningen Att leda kontinuerlig digital transformation – för chefer och strateger, som startade 3 oktober 2022. Utbildningen är ett stöd i den digitala transformationen för kommunens ledning. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng och genomförs av Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

Rapport: Omställningen till nära vård ur kommunernas perspektiv

Hösten 2020 genomförde vi workshoppar där representanter från kommunerna diskuterade möjligheter, hinder och behov av stöd i omställningen till nära vård. Resultatet finns sammanställt i rapporten Omställningen till nära vård ur GR-kommunernas perspektiv

TIPS! Podd om nära vård

Sveriges kommuner och regioner (SKR) gör en podd om nära vård. I ett avsnitt den 20 maj 2023 medverkar Theresa Larsen, som arbetar på FoU i Väst på Göteborgsregionen, och Ann-Charlotte Nyrén, som är avdelnings- och verksamhetschef på kommunala primärvården, Tjörns kommun. De pratar om uppföljning av omställningen ur ett kommunalt perspektiv med utgångspunkt i den nyckeltalsrapport om god och nära kommunal primärvård som tagits fram i Göteborgsregionen.

Idag saknas relevanta och kvalitetssäkrade data för att kunna följa upp effekterna av omställningen till en god och nära vård i kommunal primärvård på ett tillfredsställande sätt. I poddavsnittet lyfts kommunernas centrala roll för att uppnå en god och nära vård och vikten av att ha tillgång till korrekt data för att kunna fatta välgrundade beslut i omställningsarbetet.

Lyssna på avsnittet 20 maj Länk till annan webbplats.

Alla avsnitt av SKR:s nära vård-podd Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om FoU-studierna:

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där målet är att vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Nära vård är tänkt att utgå från individens hela livssituation och ska inte påverkas av organisatoriska faktorer. Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård är tanken att det blir möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.

Mer information om nära vård:

Omställning till nära vård, Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Regeringens utredning God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19 Länk till annan webbplats.

Myndigheten för vård och omsorgsanalys utvärdering av omställningen Länk till annan webbplats.

Rapport som särskilt belyser kommunernas perspektiv i omställningen Länk till annan webbplats.

I korthet

Pågår

Startade i januari 2019.

GR:s roll

Projektägare och projektledare.

Medverkande

GR:s medlemskommuner, Västra Götalandsregionen – Primärvården.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Material om nära vård

Uppdaterad