Projekt pågående

Nära vård

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning till det som benämns nära vård. En ökande andel av hälso- och sjukvården bedrivs av kommunerna. Våren 2020 startade GR projektet Vårdens medarbetare, som nu övergått i projektet Nära vård, som ska lyfta just kommunernas perspektiv i omställningen. Projektet innehåller många olika delar och aktiviteter.

Syfte

GR:s uppdrag är att stödja kommunerna i omställningen till nära vård. Det innebär i stora drag att:

 • stödja kommunerna i deras lokala arbete,
 • stärka det kommunala perspektivet,
 • analysera kommunala konsekvenser,
 • arbeta för kunskapsutveckling och ta fram faktaunderlag,
 • ansvara för att samordna och utföra gemensamma aktiviteter för GR:s medlemskommuner,
 • omvärldsbevaka nationell och regional utveckling av den nära vården.

Finansiär

Projektet finansieras dels av statliga medel för kompetensutveckling, dels av Västra Götalandsregionen.

Fördjupning

Vad gör GR inom området nära vård?

Från nationellt håll har medel avsatts till kommunerna och regionerna i landet för omställningen till nära vård. Läs mer om överenskommelsen om en god och nära vård på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats.. För GR:s medlemskommuner är det socialchefsnätverket som har beslutat hur medlen ska användas för att stötta kommunerna i omställningen.

GR:s arbete med nära vård innefattar många olika aktiviteter och kan delas upp i tre huvudområden.

Huvudområden i GR:s arbete med nära vård:

Stöd till lokala projektledare för nära vård i GR:s medlemskommuner
GR sammankallar och stödjer lokala kommunala projekt/processledare inom nära vård. Fokus är att stödja kommunernas interna omställning till nära vård inom de kommunala verksamheterna. 2021 startades en erfarenhetsutbytesgrupp vars träffar innebär möjlighet till erfarenhetsutbyte, dialog om överenskommelsen och inspiration för utveckling av kommunernas arbete med nära vård och omsorg.

Webbinarier och utbildningar
GR anordnar webbinarier och utbildningar utifrån kommunernas behov. Exempel på områden:

 • Öppet dialogtillfälle med Sveriges kommuner och regioner (SKR) om Överenskommelse nära vård 2022
 • Närmare hälsa – Inspiration nära vård från Strängnäs kommun
 • Från delar till helhet – samsjuklighetsutredningen
 • Välfärdsteknik ur ett brukar- och arbetsmiljöperspektiv
 • En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna
 • Hälsovårdsprogram barn och unga – Socialstyrelsens uppdrag
 • Chefsutveckling/förändringsledning digitalt
 • Vetenskap och evidens i kommunens interna arbete.

Ta fram filmer och utbildningsmaterial
GR producerar korta filmer om goda exempel på nära vård i praktiken som kan användas lokalt i kommunerna. Se filmerna om nära vård. Planen är att fortsätta producera fler filmer, om exempelvis personcentrering samt hälsofrämjande och förebyggande insatser. Ytterligare ett önskemål är att GR tar fram ett presentationsmaterial med ett kommunperspektiv om nära vård, som kommunerna kan använda på exempelvis arbetsplatsträffar.

Mötesplatser för kommunerna
Två mötesplatser arrangerades under 2022:

 • Mötesplats Nära vård, 3 maj
 • Mötesplats Förebyggande, hälsofrämjande och proaktivt arbete, 19 oktober

Fortsatt arbete med karriärs-/kompetensutvecklingsmodell för legitimerad personal samt samarbete kring expert-/specialistkunskap för legitimerad personal över kommungränserna
Under slutet av 2021 och början av 2022 genomförde GR en kartläggning i kommunerna om behovet av en karriär-/kompetensutvecklingsmodell samt samverkan kring expert-/specialistuppdrag. I flera kommuner finns begränsad tillgång till expertkunskap och specialistkompetens inom vissa områden och det kan vara svårt att rekrytera. Behov finns att samverka både kring kompetens och karriärvägar, samt att öka attraktiviteten i yrkena. Läs mer och ladda ner rapporten Kartläggning av kompetens- och karriärvägar för legitimerad personal

Nätverk för MAS och MAR inom Göteborgsregionen
Nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) ska fortsätta med stöd av GR. Syftet är att, genom kollegialt stöd, ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys och kompetensutveckling och kan vid behov bereda strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor till socialchefsnätverket på GR.

Gemensamma aktiviteter på länsnivå
Göteborgsregionens tilldelade medel inom Överenskommelse Nära vård 2022 finansierar länsgemensamma aktiviteter med stöd av VästKom.

Utveckling av digitala utbildningar

GR har fått i uppdrag att bygga upp en webb med digitala utbildningar som vänder sig till legitimerad personal i kommunerna. Webbsidan samlar ihop länkar till relevanta utbildningar publicerade hos en rad olika utbildningsaktörer och presenterar dem under några utvalda ämnesrubriker: Digivård – en webbssida med relevanta kurser för legitimerad personal Länk till annan webbplats.

Förutom länkar till externa utbildare finns även ett fåtal egenproducerade utbildningar tillgängliga på sajten. En av utbildningarna som GR har tagit fram är en delegeringsutbildning för legitimerad personal: Delegeringsutbildning för legitimerad personal Länk till annan webbplats..

GR har även producerat en webbplats med länkar till mer grundläggande kunskap. Webbplatsen är tänkt att kunna fungera som en lättillgänglig introduktion till arbete inom kommunal vård och omsorg: Vård och omsorg Webbintroduktion Länk till annan webbplats.

Arbetet med digitala utbildningar för kommunerna fortsätter och sker i dialog med styrgrupp och nätverk.

Temagrupp digitalisering – processtöd

Socialchefsnätverket på GR har beslutat att bilda en temagrupp för digitalisering. Temagruppen är styrgrupp för tre olika fokusområden. I arbetsgrupperna för dessa fokusområden finns kompetens från kommunerna.

 1. Stödja breddinförande av teknik och e-tjänster: Arbetar med att ta fram en processkarta med stödjande material samt en digital slutprodukt som alla GR:s medlemskommuner kan använda. Syftet är att öka effektiviteten och kvaliteten i införandet av teknik och/eller e-tjänster inom vård och omsorg med fokus på äldreomsorgen.
 2. Stödja digitala möten kring individsamverkan: Har arbetat för ökad kvalitet, effektivitet och trygghet för både invånare och kommunal verksamhet i användningen av digitala möten för individsamverkan. Gruppens slutprodukt är en lathund med praktisk vägledning till personal i framför allt socialtjänsten för digitala möten kring individsamverkan. Ta del av lathunden
 3. Kompetensutveckling för ledning: Arbetar med ett kompetensutvecklingspaket med syftet att öka förståelsen hos chefer inom vård och omsorg för digitaliseringens möjligheter samt att höja kompetensen i att leda förändringsarbete för att effektivt tillvarata dessa möjligheter. Gruppen har initierat utbildningen Att leda kontinuerlig digital transformation – för chefer och strateger, som startade i oktober 2022 och arrangeras av Göteborgs universitet.

GR leder ett nätverk för forskare från andra FoU-enheter samt universitet. Fokus är forskning om nära vård. Läs mer om Forskningsnätverket god och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg (KomFoU)

FoU i Väst på GR arbetar med följande studier och utvecklingsarbeten med koppling till nära vård:

Rapporter från slutförda FoU-studier hittar du under Resultat.

Resultat

Filmer om nära vård

I några filmer ger vi exempel på arbetssätt som främjar nära vård och omsorg, och som redan idag finns i kommunerna i Göteborgsregionen. Se filmerna om nära vård

Utbildning i att leda digital förändring

Temagrupp Digitalisering har tagit fram utbildningen Att leda kontinuerlig digital transformation – för chefer och strateger, som startade 3 oktober 2022. Utbildningen är ett stöd i den digitala transformationen för kommunens ledning. Utbildningen ger 7,5 högskolepoäng och genomförs av Institutionen för tillämpad IT vid Göteborgs universitet.

Lathund för digitala möten i socialtjänsten

Temagrupp Digitalisering har tagit fram en lathund för digitala möten. Den riktar sig främst till socialtjänsten men även andra yrkesgrupper kan ha nytta av den. Ta del av lathunden för digitala möten

Kartläggning av kompetens- och karriärvägar för legitimerad personal

Läs mer och ladda ner rapporten

Slutrapport från delprojekt 1

Hösten 2020 genomförde vi workshoppar där representanter från kommunerna diskuterade möjligheter, hinder och behov av stöd i omställningen till nära vård. Resultatet finns sammanställt i rapporten Omställningen till nära vård ur GR-kommunernas perspektiv

FoU-rapporter om nära vård

Aktuellt

Webbinarier om nära vård

Inom ramen för projektet Nära vård arrangerar vi löpande webbinarier om nära vård ur olika perspektiv. Webbinarierna riktar sig till dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård, vård och omsorg, funktionsstöd eller socialtjänst. Webbinarierna är kostnadsfria.

Du kan se våra webbinarier här i efterhand under en begränsad period. Kontakta oss ifall du vill ha tillgång till dem under en längre period.

10 mars 2023: Överenskommelse God och nära vård 2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om FoU-studierna:

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där målet är att vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Nära vård är tänkt att utgå från individens hela livssituation och ska inte påverkas av organisatoriska faktorer. Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård är tanken att det blir möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.

Mer information om nära vård:

Omställning till nära vård, Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Regeringens utredning God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19 Länk till annan webbplats.

Myndigheten för vård och omsorgsanalys utvärdering av omställningen Länk till annan webbplats.

Rapport som särskilt belyser kommunernas perspektiv i omställningen Länk till annan webbplats.

I korthet

Pågår

Startade i januari 2019.

GR:s roll

Projektägare och projektledare.

Medverkande

GR:s medlemskommuner, Västra Götalandsregionen – Primärvården.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Material om nära vård

Digitala vårdutbildningar

För dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg

Uppdaterad