Projekt pågående

Nära vård

Hälso- och sjukvården är inne i en stor omställning till det som benämns nära vård. En ökande andel av hälso- och sjukvården bedrivs av kommunerna. Våren 2020 startade GR projektet Vårdens medarbetare, som nu övergått i projektet Nära vård, som ska lyfta just kommunernas perspektiv i omställningen. Projektet innehåller flera aktiviteter.

Syfte

GR:s uppdrag är att stödja kommunerna i omställningen till nära vård. Det innebär i stora drag att:

 • stödja kommunerna i deras lokala arbete,
 • stärka det kommunala perspektivet,
 • analysera kommunala konsekvenser,
 • arbeta för kunskapsutveckling och ta fram faktaunderlag,
 • ansvara för att samordna och utföra gemensamma aktiviteter för GR:s medlemskommuner,
 • omvärldsbevaka nationell och regional utveckling av den nära vården.

Finansiär

Projektet finansieras dels av statliga medel för kompetensutveckling, dels av Västra Götalandsregionen.

Fördjupning

Vad gör GR inom området nära vård?

Från nationellt håll har medel avsatts till kommunerna och regionerna i landet för omställningen till nära vård. Läs mer om överenskommelsen om en god och nära vård på SKR:s webbsida Länk till annan webbplats.. För GR:s medlemskommuner är det socialchefsnätverket som har beslutat hur medlen ska användas för att stötta kommunerna i omställningen.

GR:s arbete med nära vård innefattar många olika aktiviteter och kan delas upp i tre huvudområden.

Huvudområden i GR:s arbete med nära vård:

Stöd till lokala projektledare för nära vård i GR:s medlemskommuner
GR sammankallar och stödjer lokala kommunala projekt/processledare inom nära vård. Fokus är att stödja kommunernas interna omställning till nära vård inom de kommunala verksamheterna. Den erfarenhetsutbytesgrupp som startades upp under 2021 fortsätter med sex träffar under 2022. Träffarna innebär möjlighet till erfarenhetsutbyte, dialog om överenskommelsen och inspiration för utveckling av kommunernas arbete med nära vård och omsorg.

Webbinarier och utbildningar
GR kommer under året att utifrån kommunernas behov anordna webbinarier och utbildningar. Exempel på områden:

 • Öppet dialogtillfälle med SKR om ÖK nära vård 2022
 • Närmare hälsa – Inspiration nära vård från Strängnäs kommun
 • Från delar till helhet – samsjuklighetsutredningen
 • Välfärdsteknik ur ett brukar- och arbetsmiljöperspektiv
 • En äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommunerna
 • Hälsovårdsprogram barn och unga – Socialstyrelsens uppdrag
 • Chefsutveckling/förändringsledning digitalt
 • Vetenskap och evidens i kommunens interna arbete.

Ta fram filmer och utbildningsmaterial
GR producerar korta filmer om goda exempel på nära vård i praktiken som kan användas lokalt i kommunerna. En första film om digitala hjälpmedel lanserades i mars 2022 (se filmen Nära vård: Digitala hjälpmedel för ökad trygghet och personcentrering). Planen är att fortsätta producera fler filmer, om exempelvis personcentrering samt hälsofrämjande och förebyggande insatser. Ytterligare ett önskemål är att GR tar fram ett presentationsmaterial med ett kommunperspektiv om nära vård, som kommunerna kan använda på exempelvis arbetsplatsträffar.

Mötesplatser för kommunerna
Två mötesplatser är inplanerade under 2022:

Fortsatt arbete med karriärs-/kompetensutvecklingsmodell för legitimerad personal samt samarbete kring expert-/specialistkunskap för legitimerad personal över kommungränserna
Under slutet av 2021 och början av 2022 genomförde GR en kartläggning i kommunerna om behovet av en karriär-/kompetensutvecklingsmodell samt samverkan kring expert-/specialistuppdrag. I flera kommuner finns begränsad tillgång till expertkunskap och specialistkompetens inom vissa områden och det kan vara svårt att rekrytera. Behov finns att samverka både kring kompetens och karriärvägar, samt att öka attraktiviteten i yrkena.

Nätverk för MAS och MAR inom Göteborgsregionen
Nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) ska fortsätta med stöd av GR. Syftet är att, genom kollegialt stöd, ge bättre förutsättningar för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av patientsäkerheten i den kommunala hälso- och sjukvården. Nätverket ska vara ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsanalys och kompetensutveckling och kan vid behov bereda strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor till socialchefsnätverket på GR.

Gemensamma aktiviteter på länsnivå
Göteborgsregionens tilldelade medel inom Överenskommelse Nära vård 2022 finansierar länsgemensamma aktiviteter med stöd av VästKom.

Utveckling av digitala utbildningar
Under 2021 gjordes en kartläggning av befintliga digitala utbildningar om vård och omsorg. Flertalet av dessa utbildningar kommer att läggas upp på en GR-anknuten webbsida och denna ska testas, utvärderas och sedan lanseras brett i samband med mötesplats nära vård den 3 maj.

Två nya digitala utbildningar har tagits fram och kommer publiceras på webbsidan:
a) Introduktionsutbildning för nyanställda legitimerade inom kommun
b) Delegeringsutbildning är under arbete och ska testas och utvärderas. Preliminär lansering är våren 2022.

Arbete med digitala utbildningar för kommunerna fortsätter och sker i dialog med styrgrupp och nätverk.

Temagrupp digitalisering – processtöd
Ett processtöd på GR föreslås, som ska leda arbetet med två fokusgrupper där båda ligger inom ramen för god och nära vård. Den ena gruppen fortsätter att arbeta med att färdigställa processkarta med stödjande material samt att ta fram en digital slutprodukt för samtliga GR-kommuner att använda. Den andra fokusgruppen fortsätter arbetet med ett kompetensutvecklingspaket till chefer med fokus på att öka förståelsen hos chefer för digitaliseringens möjligheter samt höja kompetensen i operativ förändringsledning. Arbetsgrupperna kommer att resurssättas av kompetens från kommunerna.

GR leder ett nätverk för forskare från andra FoU-enheter samt universitet. Fokus är forskning om nära vård. Läs mer om Forskningsnätverket god och nära vård med fokus på kommunal vård och omsorg (KomFoU)

FoU i Väst på GR genomför ett antal studier och utvecklingsarbeten med koppling till nära vård:

 • Kommunernas användning av stimulansmedel för god och nära vård
 • Främjande och förebyggande arbete inom äldreområdet
 • Inventering av insatser för personer med samsjuklighet i länet
 • Nyckeltal för att följa omställningen till god och nära vård i kommunerna
 • Välfärdsteknikens värden
 • Personcentrering ur ett kommunal perspektiv Läs om personcentrering

Under 2022 påbörjas ytterligare ett antal studier:

 • Omställningen till en god och nära vård ur ett barn och unga-perspektiv
 • Vilken funktion fyller olika planer (SIP, Patientkontrakt med flera) ur personal- och patientperspektiv.
 • Utvidgad, uppföljande studie om kostnader för den nära vården (primärvård)
 • FoU-stöd fortsatt arbete med nära vård och FoU-stöd för fortsatt arbete med nyckeltal för att kunna följa omställningen till nära vård
 • Anhörigas situation då en närstående är svårt sjuk och får vård i hemmet. När allt mer vård ges i hemmet behöver anhörigas situation uppmärksammas. Hur påverkas de?
 • Stärkt samverkan kring barn och familjer med NPF-diagnoser
 • Vetenskaplig artikel om personcentrerad vård
 • Förstudie kring nära vård inom funktionshinderområdet

Rapporter från slutförda FoU-studier hittar du under Resultat.

Aktuellt

Mötesplats Nära vård 3 maj – titta i efterhand eller läs en sammanfattning

Mötesplats Nära vård var en kostnadsfri mötesplats för att sprida erfarenheter och ta del av andras erfarenheter. Läs mer om Mötesplats Nära vård och se dokumentationen

Webbinarier om nära vård

Inom ramen för projektet Nära vård arrangerade vi under 2020 och 2021 en webbinarieserie om nära vård ur olika perspektiv. Under 2022 fortsätter denna satsning och vi erbjuder ytterligare webbinarier för dig som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård, vård och omsorg, funktionsstöd eller socialtjänst. Webbinarierna är kostnadsfria.

Du kan se våra webbinarier här i efterhand under en begränsad period. Kontakta oss ifall du vill ha tillgång till dem under en längre period.

Sammanfattning av våra webbinarier under hösten 2021 Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om FoU-studierna:

Theresa Larsen

Analytiker och projektledare

031-335 51 99

Vad menas med nära vård?

Nära vård är inte en ny organisationsform utan handlar om arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för individens bästa, och där målet är att vården blir mer tillgänglig i form av bland annat geografisk närhet, hög kontinuitet och digitala vårdtjänster. Nära vård är tänkt att utgå från individens hela livssituation och ska inte påverkas av organisatoriska faktorer. Den allra närmsta vården är egenvård som individen själv kan utföra och de insatser som kan förebygga att vårdbehov uppkommer.

Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommunala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård är tanken att det blir möjligt för fler patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus.

Mer information om nära vård:

Omställning till nära vård, Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Regeringens utredning God och nära vård – en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19 Länk till annan webbplats.

Myndigheten för vård och omsorgsanalys utvärdering av omställningen Länk till annan webbplats.

Rapport som särskilt belyser kommunernas perspektiv i omställningen Länk till annan webbplats.

Socialstyrelsens arbete med att utveckla nyckeltal för att följa omställningen till nära vård Länk till annan webbplats.

I korthet

Pågår

Startade i januari 2019.

GR:s roll

Projektägare och projektledare.

Medverkande

GR:s medlemskommuner, Västra Götalandsregionen – Primärvården.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Utbildning och kompetensförsörjning
Digital transformation
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 3. God hälsa och välbefinnande.
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
Mål 10. Minskad ojämlikhet.

Material om nära vård

Uppdaterad