Utbildning

Vård och omsorg Webbintroduktion

En kvinna sitter vid ett skrivbord och tittar in i en laptop

Plats

Online

Startdatum

Valfritt

Utbildningsportalen Vård och omsorg Webbintroduktion är Göteborgsregionens introduktionsutbildning för att arbeta inom kommunal vård och omsorg. Hela utbildningen är webbaserad, kostnadsfri och du kan ta del av den när som helst.

Du hittar följande webbutbildningar på Vård och omsorg Webbintroduktion Länk till annan webbplats.:

Hygienrutiner

Socialstyrelsens hygienutbildning

Utbildningen består av en generell del om reglerna för och syftet med de basala hygienrutinerna. Därefter finns specifika delar om hur du ska tillämpa de basala hygienrutinerna samt använda personlig skyddsutrustning i olika situationer inom hemtjänst, särskilt boende för äldre, LSS-boende och bostad med särskilt stöd enligt SoL.

Basala hygienrutiner och covid-19

En film som tagits fram speciellt för Västra Götaland och belyser de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning i kommunal vård och omsorg.

Västra Götalandsregionens riktlinjer om covid-19

En rad dokument som rör kommunal vård och omsorg i Västra Götaland vid covid-19.

Bemötande

Äldreomsorgens nationella värdegrund

Du får genom utbildningen kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete.

För dig som ska arbeta inom funktionshinderomsorgen

I Socialstyrelsens webbintroduktion finns ett avsnitt om förhållningssätt och bemötande som är viktigt att du tar del av.

Sekretess/tystnadsplikt

Sekretess Översikt – Vårdhandboken

Offentlighets- och sekretesslagen gäller för många personalgrupper. Vårdhandboken tar upp frågor som har särskild betydelse inom hälso- och sjukvård.

För dig som ska jobba i äldreomsorgen

Offentlighet och sekretess för dig som ska jobba i äldreomsorgen.

Sekretess inom funktionshinderomsorgen

Sekretess för dig som kommer att arbeta inom funktionshinderomsorgen.

Jobba säkert med läkemedel

Utbildning – jobba säkert med läkemedel

Denna utbildning består av två delar, en handlar om läkemedel och en om insulin och ger dig baskunskap om säker läkemedelsbehandling inför delegering och även vid förnyelse av delegering.

Lagar och regler

Lagar och regler som styr verksamheten

En kort presentation av de lagar som styr verksamheterna inom vård och omsorg.

Lex Sarah

Lex Sarah innebär att personalen inom vård och omsorg är skyldiga att rapportera missförhållanden. Alla som arbetar under socialtjänstlagen eller LSS (lagen om särskild stöd och service) är skyldiga att anmäla om man upptäcker missförhållanden.

Lex Maria

Lex Maria-anmälan ska utföras då en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom. Alla som arbetar under hälso- och sjukvårdslagen är skyldiga att anmäla om man upptäcker vårdskada eller risk för vårdskada.

Omvårdnad

Exempel på några omvårdnadssituationer du kan stöta på: ätstödjande, personlig hygien – övre toalett, personlig hygien – nedre toalett, bädda med brukare i sängen samt borsta tänderna.

Social dokumentation

Personal inom kommunens vård och omsorg är skyldig att dokumentera enligt socialtjänstlagen. Social dokumentation beskriver hur vården och omsorgen ska genomföras rent praktiskt. Den här utbildningen beskriver vad social dokumentation är och vad som ska dokumenteras i socialtjänsten.

Förflyttningsteknik

Att arbeta med personer med funktionsnedsättning behöver inte vara tungt – om du använder rätt teknik! Det kan röra sig om att använda en god förflyttningsteknik eller hjälpmedel, men även hur du samarbetar med personen och med dina kollegor.

Utbildningen beskriver hur vi kan arbeta i olika situationer: Ergonomi i vården, Från sittande till stående, Vändning i säng, Högre upp i säng, Från säng till stol, Förflyttning med lyft samt Arbetsteknik och förflyttningskunskap.

Synpunkter och klagomål

Ibland uppstår situationer då den som vi ska hjälpa inte är nöjd med våra insatser.

Om Vård och omsorg Webbintroduktion

Vård och omsorg Webbintroduktion är en webbaserad introduktionsutbildning för dig som ska arbeta inom kommunal vård och omsorg. GR har tagit fram utbildningen på uppdrag av socialcheferna i GR:s medlemskommuner.

Kontakt

Delta i utbildningen

Datum

Du kan ta del av utbildningarna när som helst.

Avgift

Ingen avgift

Målgrupp

Du som ska börja arbeta inom kommunal vård och omsorg.

Uppdaterad