Politik

Göteborgsregionen (GR) styrs av politiker från de 13 medlemskommunerna. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Det finns flera politiska organ inom GR:

  • Förbundsfullmäktige: Högsta beslutande organ.
  • Förbundsstyrelsen: Övergripande ansvar för GR:s verksamheter, utveckling och ekonomi.
  • Antagningsnämnden: Nämnd för antagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen. Bereder även ärenden till förbundsstyrelsen.
  • Skolnämnd för ISGR: ISGR är en grundskola med internationell profil och ett av GR:s dotterbolag. Den internationella delen av skolan styrs av en bolagsstyrelse. Den svenska sektionen ligger under GR:s förvaltning och styrs av en skolnämnd.
  • Beredningsgrupperna: Bereder ärenden till förbundsstyrelsen inom områdena arbetsmarknad, social välfärd samt miljö och samhällsbyggnad. Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad utgör också delregionalt kollektivtrafikråd
  • Förtroendevalda revisorer: Förbundsfullmäktige utser revisorerna för att granska förbundets räkenskaper och förvaltning.
Organisationsschema över GR:s politiska organisation

GR:s politiska organisation