Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ och utser förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen och skolnämnden för ISGR.

Förbundsfullmäktige fattar beslut om förbundsordningen, den strategiska inriktningen samt budget och årsredovisning. Fullmäktige väljer även fem revisorer som granskar förbundets räkenskaper och förvaltning.

Ledamöter

Förbundsfullmäktige har 105 ordinarie ledamöter och lika många ersättare och sammanträder i juni och december. Fullmäktige utses av medlemskommunerna. Mandatperioden för förbundsfullmäktige är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Pernilla Övermark (S), ordförande, Mölndal

Kristina Tharing (M), vice ordförande, Göteborg

Mötesdagar 2022

14 juni 2022
Plats: Göteborg
Godkännande av rambudget 2023 samt årsredovisning 2021.

13 december 2022
Plats: Göteborg
Godkännande av verksamhetsplan och detaljbudget 2023. Överlämnande av delårsrapport per augusti 2022.

Handlingar och protokoll

Här publicerar vi föredragningslista, handlingar och protokoll som rör förbundsfullmäktiges möten. Kallelse med angivelse av ärenden till sammanträde sänds till ledamöter och ersättare minst tio dagar före sammanträdet. Därefter publiceras dokument även på webben.

Handlingar

Kommande möte

2022-12-13

Tidigare handlingar och protokoll

Styrande dokument

Kontakt

Gunnel Rydberg

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Uppdaterad