Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ och utser förbundsstyrelsen, antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen) och skolnämnden för den svenska sektionen inom ISGR (Göteborgsregionens internationella skola).

Förbundsfullmäktige fattar även beslut om förbundsordningen, den strategiska inriktningen samt budget och årsredovisning. Fullmäktige väljer även fem revisorer som granskar förbundets räkenskaper och förvaltning.

Ledamöter

Förbundsfullmäktige har 59 ordinarie ledamöter och lika många ersättare och sammanträder i juni och december. Fullmäktige utses av medlemskommunerna. Mandatperioden för förbundsfullmäktige är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Fredrik Hansson (C), ordförande, Kungsbacka

Pernilla Övermark (S), vice ordförande, Mölndal

Mötesdagar 2023

3 januari
Plats: Göteborg
Val för mandatperioden 2023-2026.

13 juni
Plats: Göteborg
Godkännande av rambudget för GR 2024.
Överlämnande av årsredovisning 2022.

12 december
Plats: Göteborg
Godkännande av plan och detaljbudget 2024.
Överlämnande av delårsrapport per augusti 2023.

Handlingar och protokoll

Här publicerar vi föredragningslista, handlingar och protokoll som rör förbundsfullmäktiges möten. Kallelse med angivelse av ärenden till sammanträde sänds till ledamöter och ersättare minst tio dagar före sammanträdet. Därefter publiceras dokument även på webben.

Handlingar

Kommande möte

2023-12-12

Tidigare handlingar och protokoll

Styrande dokument

Kontakt

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Uppdaterad