Kommunerna som arbetsgivare

Kommunerna är den största arbetsgivaren i Göteborgsregionen med drygt 72 000 årsarbetare. För att kunna leverera välfärd av hög kvalitet behöver kommunerna både attrahera nya medarbetare och behålla befintlig personal.

I kommunerna finns en brist på personal som väntas bli ännu större de kommande åren. Prognoserna visar att kommunerna i Göteborgsregionen totalt behöver rekrytera cirka 9 000 personer årligen till och med 2026. Utmaningarna kommer att ställa stora krav på innovation och samverkan.

Det ökade behovet av personal bottnar i första hand i den demografiska utvecklingen. Den växande andelen äldre gör att fler behöver äldreomsorg, men även inom förskola och skola är personalbehovet stort.

Så gör samarbetet i GR skillnad

Branschråd kraftsamlar kring kommunernas kompetensförsörjning

Branschråden startade för att göra något åt den stora bristen på personal. Idag finns etablerade branschråd för förskolan och grundskolan samt äldreomsorgen. Råden består av representanter från kommunerna, bland annat personal-, verksamhets- och förvaltningschefer.

Branschråden har bland annat resulterat i projektet Kompetensförstärkning förskola, där personal som saknar utbildning för arbete med barn kan validera sina kunskaper och utbilda sig i kombination med att de arbetar. En prioriterad fråga för Branschråd äldreomsorg är regional samordning av Äldreomsorgslyftet Länk till annan webbplats. samt insatser för att öka attraktiviteten inom yrkena.

Gemensamma projekt får nationell genomslagskraft

Yrkesresan togs fram på initiativ av GR:s chefsnätverk inom individ- och familjeomsorgen. De såg ett behov av introduktion och kompetensutveckling för medarbetare inom socialtjänstens verksamheter för barn och unga. Var och en för sig hade kommunerna begränsade möjligheter att skapa en sådan insats.

Intressen för Yrkesresan är stort och den sprids nu över landet. Bland annat är det aktuellt med ytterligare yrkesresor för personal inom vård och omsorg.

Satsningar på digitalisering bidrar till smarta lösningar

De utmaningar som kommunerna står inför ställer krav på förnyelse. För att kunna möta medborgarnas behov även i framtiden måste kommunerna ta tillvara digitaliseringens fördelar. Dessutom kan en ökad digitalisering bidra till att resurserna används på ett smartare sätt.

Kommunerna i Göteborgsregionen har tagit initiativ till AllAgeHub, en testbädd för välfärdsteknik. GR driver även projekt för att öka den digitala kompetensen hos kommunernas chefer och medarbetare. Forskare och anlytiker undersöker hur digitaliseringens möjligheter tas om hand konkret i verksamheterna.

Kommunernas anställda erbjuds kompetensutveckling

Genom GR-samarbetet får medarbetare och chefer i Göteborgsregionen tillgång ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser. GR erbjuder även återkommande utbildningar för nya och blivande chefer, för att stärka ledarskapet i kommunerna.

Kommunernas arbetsgivarvarumärke stärks

Inom GR finns en strategisk grupp som särskilt fokuserar på att stärka kommunernas varumärke som arbetsgivare. I gruppen ingår olika roller inom HR och kommunikation i medlemskommunerna. Bland annat har gruppen genomfört aktiviteter för att få blivande gymnasieelever att se kommunerna som potentiella arbetsgivare.

Nya koncept för prao och praktik utvecklas

Att ta emot praktikanter är ett bra sätt för kommunerna att väcka ungas intresse för att jobba hos dem. GR driver bland annat praktikplatsen.se, ett verktyg som hjälper elever, utbildningsanordnare och arbetsgivare att hitta varandra. GR utvecklar även nya koncept för prao samt bidrar till att kvalitetssäkra kommunernas arbete med uppföljning, samordning och bredden på praktiken.

Kommunerna får tillgång till kunskap och analys

En stor nytta med GR-samarbetet är att kommunerna löpande får tillgång till olika typer av kunskaps- och analysunderlag kring kompetensförsörjning. Några sådana exempel är personalbehovsprognoser, lönestatistik och den årliga rapporten Nyckeltal personalhälsa.

Yrkesutbildningar och validering leder till att fler får jobb

Genom samarbetet i GR utvecklas nya inriktningar inom yrkesvux. Ett exempel är yrkesutbildningar med språkstöd, där deltagarna läser gymnasiala yrkeskurser integrerat med sfi eller svenska som andraspråk samt yrkessvenska för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden.

I Västra Götaland finns också en unik samverkan kring validering. Validering Väst Länk till annan webbplats. har bland annat utvecklat en ny valideringsmodell för barnskötare och förskoleassistenter.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64