Stöd och erbjudande

Yrkesresan – kompetensutveckling inom socialtjänsten

Yrkesresan vänder sig till chefer och medarbetare över hela landet och erbjuder introduktion och kompetensutveckling som utgår från bästa tillgängliga kunskap, på ett samlat och pedagogiskt sätt. Yrkesresan innehåller både digitalt lärande och kursdagar som anordnas regionalt.

Yrkesresan paketerar relevant kunskap från olika aktörer och presenterar den på en lärplattform med tilltalande grafik och resan som tema. Symboliken är att kompetensutveckling är en resa; man behöver ständigt utvecklas i sitt yrkesliv.

Fem yrkesresor inom olika verksamhetsområden

Fem yrkesresor ska tas fram under 2021-2028:

 • Barn och unga, myndighetsutövning
 • Funktionshinder, utförarverksamheter
 • Skadligt bruk och beroende, myndighetsutövning
 • Äldreomsorg, utförarverksamheter
 • Funktionshinder, myndighetsutövning

Film: Yrkesresans syfte, uppdrag och organisation

Organisation och historia

Yrkesresan startade i Göteborgsregionen men är numera ett nationellt samarbete mellan SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

RSS:erna är ett nav i genomförandet av yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Göteborgsregionen är ansvarig för Yrkesresan Barn och unga.

Yrkesresan – satsning på kompetensutveckling (SKR:s webbplats) Länk till annan webbplats.

Historien om Yrkesresan

Bakgrunden till Yrkesresan är att personalomsättningen i socialtjänsten i många kommuner var hög, vilket gjorde att introduktion och kompetensutveckling tog mycket tid. De 13 kommunerna i Göteborgsregionen valde att ta sig an denna utmaning tillsammans och GR fick i uppdrag att ta fram hur. Resultatet blev Yrkesresan som startade 2017. Snart ville kommuner i närliggande regioner och kommuner runtom i landet delta. Frågan lyftes då nationellt och SKR erbjöd landets samtliga kommuner att delta.

Yrkesresan Barn och unga

En av de fem yrkesresorna är Yrkesresan Barn och unga, som utvecklas och förvaltas av Göteborgsregionen.

Den här yrkesresan vänder sig till medarbetare, arbetsledare och chefer inom den sociala barn- och ungdomsvården som arbetar med något av följande områden:

 • Mottagning och förhandsbedömning av ärenden som rör barn
 • Utredning och uppföljning av insatser
 • Rekrytering, utredning, utbildning och handledning familjehem och uppdragstagare inom kontaktbistånd

Innehållet i Yrkesresan Barn och unga presenteras på en lärplattform där varje användare har ett eget konto. Resan inleds med tre olika resväskor, som motsvarar tre faser i yrkesutvecklingen:

 • Ny: 0–2 år i yrket
 • Van: 2–5 år i yrket
 • Erfaren: mer än 5 år i yrket

Kurserna har utformats av Göteborgsregionen tillsammans med Socialstyrelsen och representanter från RSS:er. Det finns kunskapsmål för varje kurs som stödjer utvecklingen från kunskap till kompetens.

Kursernas olika delar

Varje kurs i Yrkesresan Barn och unga består av tre delar:

 • Förberedelser: Digital checklista med uppgifter som användaren ska göra. Här finns till exempel föreskrifter, handböcker, webbutbildningar, podcasts och egenproducerade filmer. Varje uppgift är knuten till kunskapsmål, motiveras för användaren och är tydligt tidsatt.
 • Kursdagar: Deltagare från olika kommuner samlas till fysisk eller digital föreläsning varvat med grupparbeten och reflektioner. Kursledarna kommer i regel från kommunerna, har lång erfarenhet och fungerar som förebilder för att inspirera till att stanna i yrket.
 • Efterarbete: Fördjupningsuppgifter i form av en digital checklista.

Stöd för arbetsledare och chefer

På lärplattformen kan arbetsledare och chefer följa sina medarbetares kompetensutveckling och ladda ner material att använda i arbetsgruppen. Det finns även kurser särskilt framtagna för dem.

Regionalt genomförande av Yrkesresan Barn och unga

Utöver ansvaret att utveckla Yrkesresan Barn och unga nationellt så ansvarar GR också för det regionala genomförandet av denna yrkesresa i samtliga kommuner i Västra Götaland och Halland samt Gotland.

Våra kurser

GR utvecklade ursprungligen Yrkesresan Barn och unga för kommunerna i Göteborgsregionen. Nu när kommuner över hela Sverige deltar utvecklas ett nationellt koncept för Yrkesresan Barn och unga. Samtidigt som vi succesivt växlar över till ett nationellt kursinnehåll, så ger vi fortfarande våra gamla kurser fram tills att dessa kan ersättas.

Logga in på den nationella lärplattformen för Yrkesresan Barn och unga Länk till annan webbplats.

Logga in på GR:s gamla webbplats för Yrkesresan Länk till annan webbplats.

Nyfiken på hur det är att vara utbildare i Yrkesresan?

En bärande del i Yrkesresan Barn och unga är utbildarna. Majoriteten är yrkesverksamma inom socialtjänstens barn- och ungaområde. Utbildarna blir därmed också yrkesförbilder som kommit längre i sin yrkesresa. Utbildarna lånas ut av kommunerna, som i sin tur får rabatterade kursavgifter.

Lyssna på ett poddsamtal där två erfarna utbildare delar med sig av sina erfarenheter Länk till annan webbplats.

Är du intresserad av att utbilda i Yrkesresan? Välkommen att höra av dig till Åsa Fritzson!

Vad tycker användarna i Västra Götaland, Halland och Gotland?

Gensvaret på Yrkesresan Barn och unga har varit mycket positivt. Socialsekreterarna har lyft fram att Yrkesresan har en genomtänkt struktur, relevant innehåll, tilltalande grafisk form och att kursledarna ger hopp om framtiden i yrket. De upplever att det är givande att träffa deltagare från andra kommuner och utbyta erfarenheter.

Arbetsledare och chefer lyfter att Yrkesresan ger dem avlastning i introduktionen av nya socialsekreterare, som de upplever kommer snabbare in i arbetsuppgifterna.

Yrkesresan Barn och unga i Västra Götaland, Halland och Gotland:

 • 56 kommuner och cirka 1 500 användare
 • Cirka 25 olika kurser och 40 utbildare
 • Cirka 55 kurstillfällen och 910 deltagare (2022)
 • 92 % tycker att kurserna är bra/mycket bra (2022)

Yrkesresan Funktionshinder för utförare

Yrkesresan Funktionshinder för utförare utvecklas och förvaltas av Kommunförbundet Västernorrland genom en nationell projektledare. GR står för det regionala genomförandet i Göteborgsregionen.

Kurserna till denna yrkesresa är under produktion och lanseras successivt under 2024. Den första kursen finns tillgänglig 15 februari.

Yrkesresan Funktionshinder för utförare vänder sig till personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning samt första linjens chefer i dessa verksamheter. Med utförarverksamhet menas verksamheter som utför en insats efter beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), enligt socialförsäkringsbalken (51 kap. 2 och 3 §§ SFB) eller enligt socialtjänstlagen (SoL).

Medarbetare

Målgruppen består av medarbetare som arbetar med att ge brukarnära stödinsatser inom följande områden:

 • Personlig assistans (LSS alternativt SFB)
 • Korttidsvistelse i form av korttidshem (LSS)
 • Korttidstillsyn (LSS)
 • Bostad med särskild service för barn eller ungdomar (LSS)
 • Bostad med särskild service för vuxna (LSS)
 • Daglig verksamhet (LSS)
 • Bostad med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)
 • Boendestöd (SoL)
 • Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (SoL)

Vanliga benämningar på medarbetare som arbetar inom ovanstående områden är stödassistent, stödpedagog, boendepersonal, aktivitetshandledare, boendestödjare och personlig assistent.

Arbetsledare och chef

I målgruppen ingår även arbetsledare och chefer för medarbetare som arbetar inom de områden som nämns ovan. Innehållet för arbetsledare och chef ska fokusera på målgrupps- och verksamhetsspecifik kunskap. Vanliga benämningar är enhetschef, områdeschef eller en särskild riktning som exempelvis boendechef.

Yrkesresan Funktionshinder för utförare erbjuder introduktion och kompetensutveckling till medarbetare med grundutbildning på gymnasie-, yrkeshögskole- eller högskolenivå. Innehållet är anpassat efter att målgruppen har en grundläggande utbildning enligt det som anges i Socialstyrelsens allmänna råd (SOFS 2014:2).

Yrkesresan presenteras på en lärplattform där varje användare har ett eget konto.

Utbildningens innehåll

Yrkesresan Funktionshinder för utförare består av tre block, eller steg som det kallas i Yrkesresans koncept:

 • Bas med grundutbud av kurser. Basblocket är en introduktion som behövs för alla medarbetare inom en viss verksamhet. Basblocket ska dels ge den grundläggande kunskap som behövs för att säkra en god kvalitet i verksamheterna, dels ge det som behövs för att medarbetare ska kunna tillgodogöra sig fördjupningsutbildningar.
 • Fördjupning med valbara och inriktade kurser utifrån det kompetensbehov som finns på den aktuella arbetsplatsen.
 • Spets som innehåller ytterligare fördjupning eller forskning så att det blir ändamålsenligt och attraktivt för medarbetarna. Detta ske genom utvecklat samarbete med yrkeshögskola, universitet och högskola, där Yrkesresans roll skulle kunna vara att informera om kursutbud, vidareutbildningar och ansökningsförfarande.

Kontakt

Cristina Dahlberg är nationell projektledare för Yrkesresan Barn och unga, Åsa Fritzson är regional projektledare Yrkesresan Barn och unga och Ann-Sofie Byström är regional projektledare Yrkesresan Funktionshinder.

Åsa Fritzson

Projektledare och regional utvecklingsledare

031-335 52 35

I fokus

I korthet

GR:s roll

 • Initiativtagare.
 • Projektägare av Yrkesresan Barn och unga.
 • Regional utförare av Yrkesresan Barn och unga för samtliga kommuner i Västra Götaland samt Halland och Gotland.
 • Från hösten 2023 även regional utförare av Yrkesresan Funktionshinder för kommunerna i Göteborgsregionen.

Samarbetspartners

SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS). Cirka 95 procent av alla kommuner deltar.

Uppdaterad