Rapport, Statistik

Nyckeltal personalhälsa 2023 i Göteborgsregionens kommuner

GR sammanställer varje år nyckeltal inom personalområdet, på initiativ av HR-cheferna i Göteborgsregionens kommuner. Det handlar om nyckeltal som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa.

Ladda ner rapporter för 2023

Tertialrapporter och helårsrapport publiceras på denna sida i takt med att de tas fram. Obs! Rapporter från tidigare år finns tillgängliga via länk längre ner på sidan.

Syftet med de gemensamma nyckeltalen inom Göteborgsregionen är att:

  • ge underlag för att stödja, påverka och styra arbetet med att främja en god hälsa bland Göteborgsregionens kommunanställda
  • utgöra en grund för regionalt och kommungemensamt agerande
  • utbyta idéer och skapa grund för nätverksbyggande.

Exempel på nyckeltal

Många av nyckeltalen berör sjukfrånvaro ur olika perspektiv, till exempel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, upprepad sjukfrånvaro, sjukfrånvaro utifrån kön och ålder, långtidssjukfrånvaro samt sjukfrånvaro inom olika verksamhetsområden och yrkesgrupper. Rapporten innehåller också olika nyckeltal med avseende på sjuklönekostnad, arbetad tid och kostnader och personalomsättning.

Om kommunernas arbete för att öka personalhälsan

Att skapa en god arbetsmiljö handlar om att förebygga ohälsa och främja hälsa. För det krävs kunskap om vad som är effektiva metoder att arbeta med. Kunskap är alltid en förutsättning för att kunna göra rimliga bedömningar och fatta bra beslut.

Samtliga kommuner i Göteborgsregionen arbetar aktivt med hälsoinsatser, förebyggande åtgärder och rehabiliteringsrutiner för att bland annat minska sjukfrånvaron bland medarbetarna.

Förhoppning är att den här återkommande rapporten ska bidra till ett kunskapsbaserat och långsiktigt arbete för att minska sjukfrånvaron i GR-kommunerna.

Fler rapporter om Nyckeltal personalhälsa

GR har sammanställt årliga rapporter med nyckeltal inom det här området sedan 2003. Om du vill ha äldre rapporter är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

I korthet

Publiceringsår

2023

Uppdaterad