Behandling av personuppgifter för sökande till gymnasieskola inom Göteborgsregionen

För dig som söker till gymnasieskola inom Göteborgsregionen lämnas personuppgifter in till oss på Göteborgsregionens gymnasieantagning. Det är för att vi ska kunna handlägga din ansökan till gymnasiet. På den här sidan får du som sökande information om hur vi på Gymnasieantagningen behandlar dina personuppgifter och den rättsliga grunden för det. Du kan även läsa om dina rättigheter.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas för att genomföra antagning till gymnasieskola är:

 • Personnummer/tillfälligt personnummer/Samordningsnummer/LMA-nummer
 • Namn (samtliga)
 • Folkbokföringsadress
 • Alternativadress
 • Telefon och mobilnummer
 • E-postadress
 • Folkbokföringskommun
 • Vid flytt uppgift om ny folkbokföringskommun
 • Vårdnadshavare/annan anhörig eller kontaktperson så som god man
 • Lösenord
 • Telefonnummer och mobilnummer till vårdnadshavare
 • E-postadress till vårdnadshavare
 • Modersmål
 • Höstterminsbetyg och slutbetyg från grundskolan
 • Uppgift om individintegrerad anpassad elev

Gymnasieantagningens ansvar

Göteborgsregionens kommunalförbund är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att behandla dina personuppgifter på rätt sätt. Vi har dataskyddsombud som bevakar det.

Vad används dina personuppgifter till?

För att bedöma och fatta beslut om antagning till gymnasieskola behövs personuppgifter så som personnummer för att identifiera dig som söker till gymnasieskola och avgöra om du är behörig att söka.

Folkbokföringsadress eller vistelseadress (gäller asylsökande) används för att besluta om din rätt till sökt utbildning.

E-postadress, telefon- och mobilnummer till dig och vårdnadshavare (om du väljer att fylla i kontaktuppgifter till vårdnadshavare), så att Gymnasieantagningen kan kontakta dig med viktig information.

Betyg för bedömning av din behörighet och göra urval på rätt grund.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter till detta finns i Skollagen (2010:800), Gymnasieförordning (2010:2039) och Skolförordning (2011:185)

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt att begära att vi rättar dina personuppgifter.

Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock små möjligheter att tillmötesgå en sådan begäran, eftersom Gymnasieantagningen har rätt att behandla de personuppgifter som behövs för handläggning och administration för genomförande av gymnasieantagning.

Kontakt om behandling av dina personuppgifter

Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar eller om du vill begära att vi rättar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter kan du skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till Gymnasieantagningen. Detsamma gäller om du vill invända mot att vi behandlar dina personuppgifter.

Vi tar bort personuppgifter efter en viss tid

Det finns särskilda regler för gallring av personuppgifter. Med gallring menas att Gymnasieantagningen ska ta bort personuppgifter som finns i ärenden hos Gymnasieantagningen. Om du ansökt till gymnasieskola gallrar vi din ansökan efter genomförd gymnasieantagning tillsammans med loggning kring din ansökan. Antagningssystemet inklusive personuppgifter gallras tre år efter genomförd gymnasieantagning. Gallringen genomförs automatiskt eftersom de allra flesta personuppgifter som behandlas av oss finns i våra datasystem.

Vissa uppgifter om beslutad antagning ska enligt arkivlagen bevaras och arkiveras.

Integritetsskyddsmyndigheten kontrollerar hur myndigheter hanterar personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet när det gäller hanteringen av personuppgifter. Det innebär att de kontrollerar hur andra myndigheter hanterar personuppgifter och att de gör det på rätt sätt.

Det är till dem du kan vända dig om du inte är nöjd med hur Gymnasieantagningen hanterar dina personuppgifter.

Regler för personuppgifter

Regler för hur vi får behandla dina personuppgifter finns i dessa lagar och förordningar:

 • Skollag (2010:800)
 • Gymnasieförordning (2010:2039)
 • Skolförordning (2011:185)

E-post och ansökningar är allmänna handlingar

Gymnasieantagningen är en kommunal myndighet. Det betyder att ansökningar, brev, e-post och andra meddelanden som skickas till Gymnasieantagningen blir allmänna handlingar. Även din ansökan via ansökningswebben blir allmän handling.

Allmänna handlingar kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingarna är offentliga och att allmänheten och massmedier har rätt att ta del av innehållet.

Sekretess

Om ansökningar, brev, e-post eller meddelanden innehåller uppgifter som omfattas av sekretess, får vi inte lämna ut dem till allmänhet eller massmedier. Som kommunal myndighet måste Gymnasieantagningen däremot lämna ut uppgifter till andra myndigheter enligt särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet. Då måste vi även lämna ut uppgifter som omfattas av sekretess.

Vi byter information med andra

Gymnasieantagningen lämnar personuppgifter till andra myndigheter och organisationer och hämtar även in personuppgifter.

Exempel på uppgifter som Gymnasieantagningen lämnar

Gymnasieantagningen lämnar uppgifter till

 • Statistikmyndigheten SCB – uppgifter om antagningen
 • Externa antagningskanslier för sökande som gör val till gymnasieskolor utanför Göteborgsregionen
 • Mottagande gymnasieskola/skolhuvudman

Exempel på uppgifter som Gymnasieantagningen hämtar

Gymnasieantagningen hämtar in uppgifter från

 • Kontaktuppgifter till sökande elev från avlämnande skola.
 • Folkbokföringsadress från Skatteverkets folkbokföringstjänst.
 • Uppgift om höstterminsbetyg och slutbetyg från avlämnande skola.

Uppgifter som sparas när du besöker ansökningswebben

När du besöker en sida på ansökningswebben för gymnasievalet sparar vi uppgifter om din ip-adress, webbläsare och operativsystem. Uppgifterna skickas automatiskt från din webbläsare till våra servrar. Vi använder informationen för att se att våra tjänster fungerar som de ska och för att ta fram statistik.