Vår organisation

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att arbeta tillsammans. På de här sidorna kan du läsa mer om hur vi är organiserade.

GR är ett kommunalförbund, vilket betyder att organisationen fungerar som en myndighet för kommunernas räkning inom några områden. Bland annat ansvarar GR för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen.

GR fungerar också som ett samverkansorgan inom arbetsmarknad, miljö och samhällsbyggnad, social välfärd inklusive kommunal hälso- och sjukvård, utbildning och näringsliv.

Politik

GR styrs av politiker från de olika medlemskommunerna. Mandatperioden är densamma som för riksdags- och kommunalval.

Politiken som styr GR:s verksamhet

Avdelningar

Förbundsdirektören leder arbetet på GR och svarar för verksamheten inför förbundsstyrelsen. I ledningsgruppen ingår avdelningscheferna och en kommunikationsstrateg.

GR:s ledningsgrupp

Nätverk

Nätverken är basen för GR:s verksamhet, där vi lyssnar in medlemskommunernas behov. I nätverken träffas tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, utveckla idéer och besluta om gemensamma satsningar, utifrån de mål som politikerna har enats om.

Nätverk på GR

Dotterbolag och stiftelser

Förutom moderbolaget GR består koncernen av två dotterbolag: Göteborgsregionens internationella skola (ISGR) och Gryning vård.

GR är också en av huvudmännen i två stiftelser: Västkuststiftelsen samt stiftelsen Korsvägen som äger Universeum.

Samarbetsparter

GR samarbetar med många parter, och vi transfererar också medel till några organisationer: Business Region Göteborg, Göteborg & Co, Västkom och Urban Futures.

En hierarkisk skiss med rutor i olika färger som beskriver GR:s organisation

GR:s organisation

Historik

Kommunerna i Göteborgsområdet har samarbetat sedan slutet av 40-talet.

Göteborgs förorters förbund (GFF) bildades 1949. Det var ett samarbets- och serviceorgan för bland annat idé- och kompetensutveckling, upphandling, läromedel.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) bildades 1975 och var ett planeringsorgan inom sektorerna regional utveckling, trafik, miljö och utbildning.

Nuvarande GR bildades 1995, då organisationen slogs ihop med Göteborgs förorters förbund (GFF).

Mer om vår verksamhet

Uppdrag, mål och vision

Läs de styrande dokumenten som politikerna har beslutat om

Vad vi gör

Så gör 13 kommuner skillnad tillsammans

Vår värdegrund

Vi tror på lyhördhet, handlingskraft och utveckling

Uppdaterad