Visselblåsning

Har du fått kännedom om eller misstänker att det finns missförhållanden i Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) verksamhet? Då kan du rapportera direkt till myndigheter som är ansvariga inom området. För anställda finns en intern visselblåsartjänst.

Vi strävar efter att driva GR på ett långsiktigt och hållbart sätt. Därför är vi måna om att missförhållanden uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

Du som gör en anmälan är skyddad enligt lag. Lagen gäller rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan till exempel handla om överträdelser av lagar, EU-direktiv eller allvarliga brister i arbetsgivarens verksamhet. Observera att du behöver ha en direkt anknytning till GR för att omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen, till exempel som arbetstagare, arbetssökande, före detta anställd, praktikant, konsult, leverantör eller liknande.

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden Länk till annan webbplats.

Så rapporterar du ett missförhållande

För att anmäla ett missförhållande kan du kontakta någon av följande myndigheter som är behöriga att ta emot visselblåsarrapporter för olika samhällssektorer:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen.

Se Arbetsmiljöverkets hemsida Länk till annan webbplats. för sammanställning över respektive myndighets ansvarsområde samt kontaktuppgifter

Anställda kan rapportera via en intern visselblåsarkanal

För dig som är anställd på GR finns en särskild visselblåsartjänst som hanteras av en extern aktör. Information om detta finns på intranätet.

Alla medborgare har även meddelarfrihet

Meddelarfriheten innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst till massmedia. Detta gäller även anställda i offentlig sektor, och vissa privata verksamheter, som vill lämna uppgifter som de fått via sitt arbete.

Den som lämnar uppgifterna har rätt att vara anonym och det är inte tillåtet för organisationen att efterforska vem som är uppgiftslämnare eller straffa personen. Det finns dock vissa inskränkningar i meddelarfriheten enligt bestämmelser i lagen.

Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter Länk till annan webbplats.

Uppdaterad