Anslagstavla

Göteborgsregionen (GR) har en digital anslagstavla som du hittar via länken nedan. På anslagstavlan tillkännages justerade protokoll från kommunalförbundets fullmäktige och styrelse samt övrigt förekommande kungörelser och tillkännagivanden från förbundet.

Protokoll från förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och nämnder tillkännages på anslagstavlan senast två dagar efter justering (justering ska ske senast 14 dagar från beslutsdagen). Tillkännagivandena är publicerade på anslagstavlan i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag protokollet tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan.

Om du vill överklaga ett beslut som du tycker är felaktigt så finns det två sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Då Göteborgsregionens kommunalförbund inte så ofta hanterar ärenden som berör enskilda individer personligen så sker de flesta överklagandena genom laglighetsprövning.

Laglighetsprövning

Om du anser att förbundet fattat ett beslut som strider mot lag eller annan författning att förbundet inte har rätt att fatta beslutet eller att beslutsfattandet har gått felaktigt till så kan du överklaga genom laglighetsprövning.

För att överklaga ska du vara folkbokförd i någon av förbundets 13 medlemskommuner alternativt äga fast egendom i någon av kommunerna.

Du ska skicka ditt överklagande till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på förbundets officiella anslagstavla. Du ser sista datum för överklagande i respektive tillkännagivande.

I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Eftersom domstolen vid en laglighetsprövning inte får beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång är det viktigt att du anger alla anledningar till att du anser att beslutet ska upphävas. Ange även dina kontaktuppgifter.

Förvaltningsrätten handlägger sedan ditt överklagande. Förvaltningsrätten avslår ditt överklagande om de anser att beslutsfattandet gått lagligt till eller att beslutet i sig inte strider mot lag. Om förvaltningsrätten bifaller ditt överklagande så kan inte förvaltningsrätten ersätta beslutet med ett annat, utan beslutet upphävs och återsänds till förbundet för nytt beslut eller annan hantering.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga.

Om du får ett beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär framgår det av beslutet hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Vid förvaltningsbesvär skickar du överklagandet till förbundet, som gör en prövning om det har inkommit i rätt tid och i så fall skickar överklagandet vidare till den instans som är behörig att pröva överklagandet.

Vid ett överklagande genom förvaltningsbesvär prövar förvaltningsrätten själva sakfrågan (både lagligheten och lämpligheten) och kan ändra förbundets beslut.

Kontakt

Therese Tanner

Förbundssekreterare

031-335 50 74

Uppdaterad