Artikel

Stärkt mottagande av kvotflyktingar

I projektet arbetade nio kommuner tillsammans med Västra Götalandsregionen för att utveckla arbetssätten vid mottagandet av kvotflyktingar i Göteborgsregionen. Projektet har bland annat tagit fram checklistor med samhällsinformation som riktar sig till handläggare som tar emot flyktingar.

Syftet med projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar i Göteborgsregionen var att utveckla arbetet när det gäller hur mottagandet av kvotflyktingar förbereds och hur den första tiden i Sverige organiseras.

Arbetsgrupper i projektet har fokuserat på olika delar:

Förbättrad information innan ankomst

Genom att inventera erfarenheter av fall där informationen inför en flyktings ankomst varit otillräcklig, felaktig eller saknad gjordes ett underlag som diskuterades med Migrationsverket. Migrationsverket tog med underlaget i sitt pågående utvecklingsarbete och projektets arbetsgrupp fick chansen att föreslå förtydliganden och förbättringar i det frågebatteri som används av de handläggare som sammanställer bosättningsunderlagen. Vid projektslut överlämnades ett förslag på sådana förtydliganden till Migrationsverket, men det gjordes via Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att förankra förslaget ytterligare och få input från kommuner utanför Göteborgsregionen.

Förbättrad samhällsinformation efter ankomst

Det är stora skillnader mellan hur kommunerna är organiserade när det gäller integration och mottagande av flyktingar. Kommunerna skiljer sig också åt storleksmässigt och geografiskt. Projektet såg därför ingen möjlighet att samordna eller komma överens om hur man förmedlar information till de nyanlända, utan det handlade om att samordna vilken sorts information det handlar om.

Checklistor: Samhällsinformation för kvotflyktingar

Projektet har utformat ett material med checklistor och samhällsinformation för handläggare som möter kvotflyktingar. Samhällsinformationen ska hjälpa flyktingen den första tiden i Sverige, innan de hunnit etablera andra kontakter med samhälle och myndigheter. Som bortre gräns för ”första tiden” satte projektet kontakterna med arbetsmarknaden. Materialet består av två checklistor med tillhörande information och länkar till andra aktörers information som kan vara till stöd. Checklistorna ska vara till stöd för mottagande handläggare. Den första checklistan är information som kvotflyktingen behöver det första dygnet i Sverige och den andra listan är information som behövs den första tiden.

Ladda ner Checklistor: Samhällsinformation för kvotflyktingar Pdf, 12 MB.

Samverkan mellan kommuner och Västra Götalandsregionen

Arbetsgruppen för denna del i projektet fungerade som ett dialogforum för de frågor, framför allt hälso- och sjukvårdsfrågor, som behöver samordning mellan regionen och kommunerna. VGR har själva ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att göra vårdens organisation och information förståelig och tillgänglig.

Informationsblad för mottagning på Landvetter flygplats

Projektet har i dialog med Swedavia tagit fram ett informationsblad med kontaktuppgifter som ska kunna hjälpa en kommunal handläggare som förbereder ett mottagande av anländande kvotflyktingar på Landvetter flygplats. Ladda ner informationsdokumentet Pdf, 624 kB.

Spridning via Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Projektet har haft dialog med SKR så att det utvecklingsarbete som gjorts inom projektets arbetsgrupper även kan komma fler kommuner till del. Dels tog SKR emot det arbete som gjordes med bosättningsunderlagen i Arbetsgruppen för förbättrad information - innan ankomst. Dels deltog projektet vid konferensen Agenda Integration den 18 november 2021 med ett seminarium om de checklistor med samhällsinformation som togs fram, samt på SKR:s webbsändning Agenda för integration 10 december.

SKR:s information om asyl- och flyktingmottagande samt integration Länk till annan webbplats.

Kontakt

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

I korthet

Projekttid och deltagare

Projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar i Göteborgsregionen pågick september 2020 till och med december 2021. I projektet samverkade nio kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR). Deltagande kommuner var Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Från VGR deltog Kunskapscentrum för jämlik vård.

Initiativ och finansiering

Projektet initierades av GR:s nätverk för mottagande och integration, som såg behov av samordning och kunskapsutbyte mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen i samband med mottagandet av kvotflyktingar. Initiativet beviljades 800 000 kr av Länsstyrelsen i Västra Götaland inom ramen för § 37-medel.

Uppdaterad