Konferens

Mötesplats Arbetsmarknad

Plats

Göteborg

Startdatum

Ej bestämt

Välkommen till Mötesplats Arbetsmarknad – en arena för dig som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i någon av Göteborgsregionens 13 medlemskommuner. Kom och lyssna, lär och dela med dig!

Nu är det dags att träffas genom GR:s uppskattade koncept för mötesplatser. Denna gång är temat Mötesplats arbetsmarknad och riktar sig till dig som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunen.

Dagen innehåller föreläsningar och seminarier som syftar till att vi ska dela kunskap och erfarenheter med varandra, stimulera till nytänkande och handlingskraft, nätverka och få inspiration i yrkesrollen. Under seminariepassen väljer du mellan olika seminarier där kollegor från kommuner och forskarvärlden delar med sig av kunskap och goda exempel.

Program

08.15 Registrering och samling med kaffe och smörgås

09.00 Välkommen till Mötesplats arbetsmarknad!

09.10 Föreläsning: Drivkrafter och möjligheter att arbeta

10.10 Paus

10.30 Seminariepass 1 (valbara seminarier – se nedan)

11.30 Lunch

12.30 Seminariepass 2 (valbara seminarier – se nedan)

13.30 Paus

13.50 Seminariepass 3 (valbara seminarier – se nedan)

14.50 Paus med fika

15.20 Föreläsning: Kompetensbehov och rörlighet på arbetsmarknaden

16.20 Avslutning

Välkommen att mingla efteråt. Tid för eftersnack och reflektion.

Storföreläsningar

Maria Rydell: Drivkrafter och möjligheter att arbeta

Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet presenterar sitt utredningsuppdrag och några av de iakttagelser som utredningen hittills gjort.

Maria Rydell, utredningssekreterare, Utredningen om drivkrafter och möjligheter i försörjningsstödet (S 2022:16).

Maria Rydell

Martin Henning: Kompetensbehov och rörlighet på arbetsmarknaden

Hur förändras kompetensbehoven på den svenska arbetsmarknaden, och hur kan vi veta något om det? Med utgångspunkt i den forskning som bedrivs inom Swedish Labour Mobility Lab beskriver Martin Henning de nya metoder som nu blir tillgängliga för att på ett mycket snabbare och effektivare sätt analysera de regionala kompetensbehoven, hur de förändras och vad det betyder för rörligheten på den svenska arbetsmarknaden.

Martin Henning, professor i ekonomisk geografi, Göteborgs universitet.

Martin Henning

Valbara seminarier

1. Utredning av långvarigt försörjningsstöd (ULF)

Över 160 individer har uppburit försörjningsstöd i över tolv månader i Alingsås kommun, vissa i flera års tid. Vilka är dessa individer? Vissa verkar för friska för att vara sjukskrivna men för sjuka för att arbeta. Vad är det som glappat i välfärdssystemet? Vilka behov har ej tillgodosetts? Det är detta ULF söker svar på. ULF hittar vilka som faktiskt kan komma ut i arbete, vilka som kan få sjukersättning och vad övriga behöver från till exempel vården.
Lena Sylvén, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, Alingsås kommun

2. Fler föräldrar i arbete (FFIA)

FFIA drivs som ett projekt med målet att ge barn mer jämställda uppväxtvillkor och förutsättningar genom att ge deras föräldrar förutsättningar till hållbar självförsörjning. Arbetet bygger på ett tätt samarbete mellan stadens kompetenscenter och socialtjänsten inom Göteborgs stad. Metoden fokuserar på ökad operativ samverkan mellan Kompetenscenter och socialtjänsten samt ett tydligare familjecentrerat förhållningssätt. En grundlig kartläggning av deltagaren görs tillsammans med socialtjänst med fokus på familjens behov, psykisk/fysisk hälsa, ekonomi, arbete och studier. Kartläggningens syfte är att möjliggöra en hållbar planering/självförsörjning. Målet är att minst en förälder ska gå ut i självförsörjande arbete eller studier inom 18 månader.
Anki Eyram, Julia Utter och Daniel Nordlund, Arbetsmarknad och vuxenutbildningen, Göteborgs Stad

3. KUB- och FYR-modellerna: verktyg för att strukturera lärandet i reell miljö

Validering Väst är Västra Götalandsregionens stödstruktur för validering och en del av regionens strategiska kompetensförsörjningsarbete. KUB- och FYR-modellerna är verktyg för att strukturera lärandet under exempelvis en praktik eller ett jobbspår. Modellernas syfte är att tydliggöra syfte och mål med lärande på en arbetsplats för såväl deltagare som verksamhet.
Under seminariet berättar Anna Lindeblad, utbildare på Validering Väst, tillsammans med representanter från Mölndals stad och Kungälvs kommun om hur KUB och FYR- modellerna är uppbyggda och ger konkreta exempel på hur de kan användas för att skapa en struktur kring det lärande som ska ske på arbetsplatsen.
Anna Lindeblad, utbildare Validering Väst, Anette Tidblom, projektledare HON KAN-projektet, Mölndals stad och Sofie Alvegard, arbetsmarknadskoordinator, Kungälvs kommun

4. ”Recovery College har gjort mer för mig än vad psykiatrin gjort i hela mitt liv.”

Recovery College är en återhämtningsinriktad kurs för personer med psykisk ohälsa. Målgruppen är personer som vill, men inte riktigt vågar eller känner sig redo att ta steget ut i arbete eller studier. Syftet med Recovery College är att stärka deltagarna så att de känner sig mer redo att ta detta steg. Under seminariet berättar vi om en studie som belyser deltagarnas erfarenheter av Recovery College.
Sophia Elgemark, processledare, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad och Gunilla Bergström, forskare, FoU i Väst/Göteborgsregionens kommunalförbund

5. Startsträckan – en väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Steget ut i (arbets-)livet efter gymnasiet kan vara utmanande för många ungdomar och extra tufft för unga med funktionsnedsättning. Hos Startsträckan får deltagaren möjlighet att i egen takt stega ut i arbets- och vuxenlivet, chans att träffa och lära känna andra i liknande situation och förutsättningar att bygga självkännedom och egna strategier. Du kommer få höra om hur vårt team arbetar för att unga med NPF, IF och/eller psykisk funktionsnedsättning ska få, och behålla, en anpassad anställning i Göteborgs stad.
Therese Almqvist, Joel Georgsson och Therese Rasmusson, Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs stad

6. Arbetsmarknadsprocessen – vad har gett resultat egentligen?

Kungsbacka har jobbat systematiskt med sin arbetsmarknadsprocess sedan våren 2018. Resultaten har utvecklats och blivit bättre och bättre. Men vad är det kommunen gjort och vilka är lärdomarna och framgångsfaktorerna i arbetet?
Anette Skårvik, enhetschef Arbetsmarknad, Kungsbacka kommun

7. Samhällskontraktet – Kungälvs väg mot ökad innanförskap i samverkan

Utifrån ett tydligt politiskt initiativ har Kungälvs kommun tillsammans med näringsliv, civilsamhälle, myndigheter och hälso- och sjukvård arbetat aktivt för ökad sysselsättning och inkludering i det lokala samhället. Arbetet startade 2015 och exemplen är nu många där samverkan gör skillnad för den enskilda kommuninvånaren, när vi vågar vara långsiktiga och orkar hålla i och hålla ut.
Henrik Johannessen, enhetschef Kompetenscenter, Malin Elmtoft, jobbmatchare Daglig verksamhet samt Johan Sjöholm, utvecklingsledare folkhälsa, Kungälvs kommun

8. Digital inkludering för utrikesfödda vuxna. Hur vi stärker den digitala kompetensen?

Samhällsorienterande insatser (tidigare Integrationscentrum) har aktivt arbetat med att stärka utrikesfödda vuxnas digitala kompetens sedan 2015. Arbetet har utvecklats vidare genom tre §37-finansierade projekt tillsammans med Göteborgsregionen. Vilka erfarenheter och lärdomar har vi dragit för att skapa bra förutsättningar för deltagaren att bli mer digitalt självständig? Du kommer att få ta del av och höra om vilka förutsättningar som krävs samt exempel på metoder och verktyg som är framgångsrika att använda.
Frida Sundgren, utvecklingsledare, Socialförvaltningen Centrum, Göteborgs stad

9. Objektet för insatsen? Samverkan i brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Sverige – om kunskapsformer, kunskapsstöd och krockande samverkanslogiker

Presentation av en svensk studie av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i fyra särskilt utsatta områden. Fokus ligger på hur samverkan mellan olika myndigheter som styrs av olika logiker faller ut i praktiken, samt de utmaningar som kvarstår i att få översiktliga metodstöd för arbetet att rimma med det konkreta professionella uppdraget.
Kristina Alstam, universitetslektor, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

10. Interkulturell kompetens – hitta möjligheter och hantera utmaningar

Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränserna och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. Denna kompetens är relevant för kollegors samarbete inom en organisation såväl som för relationerna med brukare och klienter. I detta seminarium kommer du att få forskningsbaserad insikt varvad med storytelling från livet som berör kulturmöten och inkludering samt svarar på frågan vad som menas med interkulturell kompetens.
Patrick Gruczkun, utbildningsledare, Göteborgsregionen

11. Planering och uppföljning: Hur skapar vi tydlighet?

Ibland kan det vara svårt att ha överblick: Leder våra projektaktiviteter till våra långsiktiga mål? Bidrar vårt arbetssätt till önskat resultat för målgruppen? Verktyget programteori kan användas för att skapa tydlighet i planering och uppföljning och för att utveckla lokal kunskap. På seminariet får du en beskrivning av verktyget, samt praktiska tips och övningar.
Cornelia Björk, analytiker FoU i Väst, Göteborgsregionen

12. Mellan misstro och tillit – så river vi tillsammans hindren för utrikes födda kvinnor

Eva Thyselius, utredare på Jämställdhetsmyndigheten, berättar om det myndighetsgemensamma arbetet att tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket riva hinder och underlätta för utrikes födda kvinnor på deras väg mot etablering på arbetsmarknaden! Vad kan myndigheterna göra? Vad säger kvinnorna själva?
Eva Thyselius, utredare på Jämställdhetsmyndigheten

GR:s mötesplatser

På GR:s mötesplatser träffas medarbetare och chefer från verksamheterna i medlemskommunerna. Syftet är att ta del av varandras erfarenheter, inspireras till nytt tänkande och nya perspektiv samt stärka yrkesrollerna.

Det är verksamheter i kommunerna som bidrar med innehållet genom att presentera projekt, arbetssätt och lösningar på vardagsnära problem i form av seminarier, workshoppar och utställningar. Utöver det bidrar professionella föreläsare med inspiration och nya tankesätt.

GR har arrangerat mötesplatser för bland annat IFO, Funktionsstöd, Hälsa, Ekonomiskt bistånd och HR.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Natalja Lipovskaja Nilsson

Planeringsledare

031-335 51 92

Anmälan

FULLBOKAT - DET GÅR BRA ATT ANMÄLA SIG TILL RESERVPLATS

Sista anmälningsdag

29 mars 2024

Efter sista anmälningsdag är anmälan bindande. Vid återbud därefter debiteras full avgift. Du kan alltid överlåta din plats åt någon annan.

Avgift

För anställda i Göteborgsregionens medlemskommuner: 750 kr exklusive moms. För övriga: 1 000 kr exklusive moms.

I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.

Integritetspolicy

När du anmäler dig till en kurs registreras dina personuppgifter i våra administrativa program. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår integritetspolicy.

Mer information

Tid och plats

Tisdag 14 maj 2024 kl. 9.00–16.20. (registrering, kaffe och smörgås från 8.15)

Plats i centrala Göteborg meddelas i samband med bekräftelsen.

Målgrupp

Handläggare och chefer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor inom AME, integration, socialtjänst, studie- och yrkesvägledning eller andra berörda verksamheter.

I mån av plats erbjuder vi även platser till övriga kommuner. Besked om plats bekräftas senast i samband med sista anmälningsdagen.

Medfinansiär

Mötesplatsen medfinansieras av delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen

Uppdaterad