Rapport

Finansiering och ansvar för klimatanpassningsåtgärder

Redan idag har vi problem med skador följt av ett förändrat klimat i form av ras, skred och erosion. Ansvaret för klimatanpassning har i stor utsträckning lagts på kommunerna men frågan är komplex. Rapporten är en exempelsamling som ska tydliggöra den komplexitet som frågan innebär, samt visa på vilka utmaningar kopplat till klimatanpassning som kommunerna behöver hantera.

Denna rapport har tagits fram som en del av det Vinnovafinansierade projektet PEHKA – Process för Etablering av Hållbara Klimatanpassningslösningar. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) är koordinerande part i projektet som ska skapa kunskap om processer och arbetsmodeller som gör det enklare att planera, designa och förvalta multifunktionella klimatanpassningslösningar genom:

  • kunskapssammanställning från forskning och erfarenhet,
  • samskapande workshops med tvärsektoriellt deltagande,
  • process för etablering av klimatanpassningslösningar,
  • regionala rekommendationer/planeringsprinciper,
  • fallstudie Nödinge stadspark, samt
  • utbildningskoncept och pilotutbildningar.

Under arbetet med PEHKA har bristen på tydlighet gällande kommunernas ansvar för, och finansiering av klimatanpassningsåtgärder i redan bebyggd miljö upprepade gånger kommit på tal. När det öppnade sig en möjlighet att utöka projektet, valdes därför denna inriktning.

I korthet

Publiceringsår

2024

Framtagen inom projekt

PEHKA

GR:s roll

Projektledare

Samarbetspartner/s

Göteborgs Stad och Sveriges Kommuner och Regioner.

Finansiär/er

Vinnova

Uppdaterad