Projekt pågående

PEHKA – Etablering av hållbara klimatanpassningslösningar

Fördjupad samverkan, nya arbetssätt och ökad kunskap. Det är fokus för PEHKA, ett projekt som syftar till stärkt klimatanpassning i socialt hållbara samhällen.

Syfte och mål

Projektet ska leda till nya arbetssätt, nya verktyg och en fördjupad samverkan mellan sektorer och verksamheter för att ge kommunerna möjlighet att implementera klimatanpassningen i befintliga planeringsstrukturer.

Finansiär

Projektet finansieras av Vinnova.

Fördjupning

Ett tungt ansvar vilar på kommunerna för den nödvändiga anpassningen av våra samhällen till ett förändrat klimat. Samtidigt skapar trögheten i inarbetade strukturer ett problem. För kommunernas planerare och beslutsfattare är det många förväntningar som konkurrerar, och alla vill se just sina behov prioriterade vid planeringsborden. Trycket är högt, inte minst i en storstadsregion i stark tillväxt som Göteborgsregionen. I praktiken kan det leda till att klimatanpassningsåtgärder nedprioriteras eller skalas bort helt.

Multifunktionella åtgärder kan vara en lösning, där ytor och anläggningar utformas för att svara mot flera behov samtidigt. En grönyta kan tex utformas för att ta hand om dagvatten, skapa bullerskydd, ge skugga och utgöra en social mötesplats samtidigt. Kunskap och erfarenhet kring planering och genomförande av mångfunktionella ytor behöver dock öka.

För att klimatanpassningslösningar ska ge effekt krävs att planering och gestaltning löser behoven, att genomförandet kan ske enligt en tydlig plan och att drift och skötsel är realiserbar utifrån målen. I dag fastnar mycket “tyst kunskap” i ena änden av korridorerna, inom olika yrken och sektorer. Den gemensamma kunskapen behöver öka, liksom kontaktytorna och lärandet.

Skapa ny kunskap

Projektet PEHKA börjar med att göra en kunskapssammanställning och går sedan vidare, via fallstudier och analyser, för att nå delmål som förslag till regionala rekommendationer och/eller planeringsprinciper, utbildningar för hur klimatanpassningsåtgärder ska integreras i den kommunala planeringen. Dessutom genomförs workshoppar utifrån aktuella planeringsfall i Göteborgsregionen.

Målet är att satsningar på området ska bidra till utveckling och innovation kring nya processer inom klimatanpassning och ge ökad förmåga för samhällen att stå robust mot de risker som klimatförändringen innebär.

Med ny kunskap skapas ett viktigt underlag för prioriteringar, styrmedel, policyer och ett förändrat beteende.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider.

Kontakt

I korthet

Pågår

1 november 2021 – 31 oktober 2023

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

Medlemskommun: Ale, övriga medlemskommuner deltar genom Klimatanpassningsnätverket

Övriga aktörer: Acama AB, Urban Futures, Göteborgs universitet

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Uppdaterad