Stöd och erbjudande

Inspirationsmaterial: Medborgardialog genom Minecraft

Upptäck hur datorspelet Minecraft kan vara ett roligt och engagerande verktyg för medborgardialog.

Ungdom som spelar Minecraft

Ett metod- och inspirationsmaterial som vänder sig till exempelvis verksamhetsutvecklare, arbetsledare och verksamma i politiska sammanhang som vill prova en annorlunda metod för medborgardialog. Materialet är gjort för att inspirera kommuner som själva vill genomföra ett kreativt demokratiprojekt.
Det finns också möjlighet att ta kontakt med Göteborgsregionen för att få stöd i genomförandet.

Bakgrund

Genom ett pilotprojekt har Göteborgsregionen utforskat en innovativ medborgardialog för samhällsplanering i sju kommuner med hjälp av datorspelet Minecraft.En återkommande fråga i LUPP-nätverket har varit hur man kan stärka förutsättningarna för att resultaten från LUPP ska leda till åtgärder inom olika verksamheter och områden som bidrar till att förbättra ungas livssituation.

Idén till projektet kom till för att stärka ungas rätt till inflytande och eget skapande samt att erbjuda en metod för unga att kunna konkretisera hur deras vardagsmiljö kan bli tryggare samt underlätta och motivera till mer meningsfulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter. Genom att metoden inkluderar dialog med berörda tjänstepersoner och beslutsfattare var avsikten också att stärka ungas förutsättningar för inflytande inom områden som berör dem, och att stärka tvärsektoriell interkommunal samverkan och erfarenhetsutbyte.

Projektet genomfördes på uppdrag av Nätverket för kultur- och fritidschefer | Göteborgsregionen och i samverkan med LUPP-nätverket i Göteborgsregionen. LUPP är en ungdomsundersökning och står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och baseras på ett nationellt enkätverktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Medverkande kommuner

I projektet deltog sju av Göteborgsregionens kommuner: Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Barn och ungdomar i åldrarna 8–19 deltog i workshoparna. Under workshoparna deltog även politiker, lärare, fritidspedagoger, utvecklingsledare och stadsplanerare för att ta del av barnen och ungdomarnas tankar och idéer.

Workshops och utbildning

Tillsammans har vi identifierat specifika områden där Minecraft kan användas för att adressera och bidra till att lösa samhällsutmaningar. Vi har genomfört workshops där kommunerna har lärt sig att använda Minecraft som ett pedagogiskt verktyg för medborgardialog. Utifrån kommunens behov hjälpte vi till att ta fram aktuella och viktiga frågeställningar för ungdomar i kommunen som workshoppen skulle fokusera på.

Barn och ungas perspektiv i dialog med politiker och tjänstemän

Genom att involvera barn och unga i skapandet av virtuella miljöer fick vi tillgång till deras perspektiv och idéer kring samhällsutveckling. En styrka var att låta politiker och tjänstemän delta i Minecraft-workshops och därmed få inblick i barnens tankar och åsikter, vilket skapade en ytterligare dynamik i medborgardialogen.

Att tänka på vid genomförande

För att säkerställa en framgångsrik implementering av Minecraft som ett verktyg för medborgardialog är det avgörande att ha en god teknisk förberedelse. Minecraft behöver vara korrekt installerat på alla enheter och det behöver finnas tillräcklig teknisk utrustning och support tillgänglig för en smidig upplevelse. Vi rekommenderar att installera Minecraft på datorerna i god tid innan tillfället för genomförande.

Förberedelsemöten och teknikgenomgångar bör ingå för all involverad kommunpersonal. Det skapar förutsättningar för att skapa en ökad förståelse och engagemang inför medborgardialogen för de som ska vara med och arrangera tillfället.

Workshopen bör fokusera på en eller ett par tydliga frågeställningar som medborgardialogen ska kretsa kring. Målet med workshopen bör beskrivas tydligt för deltagarna. Både de unga och de tjänstepersoner/politiker som deltar ska vara införstådda med varför de har blivit inbjudna att delta och hur resultaten från workshopen ska användas. Uppdraget bör utformas för att vara både stimulerande och motiverande för att maximera deltagarnas engagemang. Resultatet från en LUPP-undersökning kan till exempel ligga till grund för att ta fram relevanta frågeställningar att arbeta med.

För att säkerställa ett mångsidigt och representativt deltagande är det viktigt att inkludera olika grupper av unga. Skapa en miljö som främjar inkludering och där varje deltagare känner sig välkommen och hörd.

En tydlig och strukturerad dialogprocess är avgörande. Fokusera på både processen och det konkreta resultatet av dialogen. Erbjud möjligheter för reflektion och feedback för att förbättra framtida dialoger.

För att öka legitimiteten och förståelsen av dialogens resultat är det viktigt att engagera politiker och tjänstepersoner. Det är viktigt att dialogen är konstruktiv och att den fokuseras på deltagarnas byggande så att deras idéer och åsikter tas tillvara på.

Vi rekommenderar någorlunda moderna datorer även om Minecraft i sig inte kräver hög prestanda. Är datorerna lite äldre kan man se över grafikinställningarna i spelet för att skapa bättre prestanda. Har man tillgång till bärbara datorer rekommenderar vi att komplettera dem med möss.

Kontakt

Felix Gyllenstig Serrao

Projektledare

031-335 52 03

Minecraft

Minecraft är ett äventyrs- och byggdatorspel där spelaren får utforska och omvandla en värld byggd av kubikmeterstora block. Spelet ger mycket stor frihet att forma världen efter eget tycke. Spelarna kan till exempel skapa byggnader, forma landskap eller skapa konstverk. Minecraft kan spelas tillsammans med andra eller på egen hand.

Ungdomsundersökningen LUPP i Göteborgsregionen

LUPP är en enkätundersökning som regelbundet genomförs av flertalet kommuner i Göteborgsregionen. Mer information om undersökningen och samarbetet i Göteborgsregionen kan du ta del av här.

I korthet

Framtagen/publiceringsår

2024

Framtagen inom projekt

Medborgardialog om ungas vardagsmiljö genom Minecraft

Finansiär/er

Projektet finansierades genom delregionala utvecklingsmedel (DRUM) från Västra Götalandsregionen.

Uppdaterad