Nätverk

Nätverket för kultur- och fritidschefer

Nätverket är en arena för idé-, kunskaps - och erfarenhetsutbyte inom kulturfrågor i kommunal, mellankommunal och regional skala. Vi bedriver utvecklingsarbete, bevakar nyheter, forskning och den regionala utvecklingen inom kultur som helhet.

Nätverket ska bidra till tvärsektoriella samarbeten med kultur och fritid som påverkande, förebyggande och främjande verktyg i en hållbar samhällsutveckling.

Delregionala utvecklingsmedel kultur

Göteborgsregionen erhåller delregionala utvecklingsmedel för kultur från kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Dessa medel används i interkommunala projekt och satsningar utifrån prioriteringar som beslutas av nätverket för kultur- och fritidschefer. GR utlyser inga medel för externa aktörer.

Fokusområden 2022-2024

Med utgångspunkt från Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023 fokuserar nätverket under perioden särskilt på:

Gestaltad livsmiljö

Politikområdet för Gestaltad livsmiljö, konstens roll i den offentliga miljön samt projekt inom exempelvis New European Bauhouse prioriteras särskilt under perioden. Under 2023 och 2024 prioriterar nätverket, GR och ansvarig tjänsteperson i första hand projektutveckling, användning och uppväxling av projektmedel (DRUM-medel) till kommungemensamma och tvärsektoriella satsningar inom detta fält.

Ungas rätt till inflytande och eget skapande

FN:s konvention om barnets rättigheter är lag i Sverige från och med den 1 januari 2020. Det innebär bland annat att barn ska ha möjlighet till inflytande och delaktighet efter sina egna förutsättningar i alla frågor som berör barnet samt utrymme för eget skapande. Nätverket och GR ska främja samverkansprojekt, utbyta erfarenheter och göra omvärldsbevakning.

Kultur och hälsa

Kultur och hälsa är ett tvärsektoriellt område där konst och kultur spelar en viktig roll för förebyggande och hälsofrämjande insatser. Nätverket och GR ska stimulera verksamheter och satsningar som syftar till utveckling av tvärsektoriella samarbeten, t ex. mellan kultur, omsorg, folkhälsa, idrott, läsfrämjande och stadsplanering. Prioriteringen ska syfta till att omvärldsbevaka, stärka kulturens roll i nämnda områden, öka tillgängligheten och jämlikheten för invånarna.

Deltagare

Tabell sammansättning i nätverk

Namn

Kommun/organisation

Staffan Lekenstam

Ale

Maria Spertina Larsdotter

Alingsås

Johan Sävhage

Göteborg

Sofia Lubian

Göteborg

Susanna Eskilsson Juhlin

Härryda

Karl Persson

Kungsbacka

Amela Filipovic

Kungälv

Marie F Nilsson

Lerum

Marit Foss Fredriksson

Lilla Edet

Karl Arvidsson

Mölndal

Kristina Svensson

Partille

Pia Solefors

Stenungsund

Emma Brattgård

Tjörn

Malin Fogelström

Öckerö

Kontakt

Julia Boström

Regionplanerare/Kulturstrateg

031-335 54 16

Flerfamiljshus med målad maskros på fasaden, foto

Konstnär: Mona Caron, Foto: Artscape

Mötestider 2024

2 februari

8 mars

12 april

17 maj

30 augusti

18 oktober

15 november

6 december

I fokus

Kulturgeneratorn i GR

Går det att räkna på kulturens värde och potential i samhällsplaneringen?

Aktiva platser för väntan

Vad händer medan vi väntar? Om konstnärliga upplevelser vid stationssamhällen och knutpunkter.

Uppdaterad