Artikel

Om nätverken på GR

Göteborgsregionen (GR) driver ett flertal nätverk på uppdrag av medlemskommunerna. I nätverken träffas tjänstepersoner för att utveckla idéer och initiera gemensamma satsningar, utifrån de mål som politikerna har beslutat om. Nätverken fyller även ett professionellt behov av erfarenhetsutbyte och kollegiala kontakter.

GR:s verksamhet handlar i grunden om att skapa tillit och förutsättningar för samverkan och därigenom möta utmaningar med stor komplexitet. De regionala nätverken med representanter från medlemskommunerna är i detta sammanhang viktiga forum.

Att driva nätverk är en del i GR:s uppdrag. I förbundsordningen står bland annat att förbundet har till uppgift att ”skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte”.

Det är medlemskommunerna som bestämmer vilka nätverk GR ska driva. Arbetet i nätverken utgår alltid från det regionala perspektivet och de behov som finns i kommunerna.

Nätverken har olika funktion och syfte. Chefsnätverken arbetar strategiskt för att möta de gemensamma utmaningar som finns i kommunerna och i Göteborgsregionen. De träffas cirka 6–8 gånger per år, fysiskt eller digitalt, och har även en koppling till de politiska beredningsgrupperna och antagningsnämnden. Frågeställningarna inom respektive sakpolitiskt område är komplexa och gränsöverskridande. Interaktionen mellan politikerna och de strategiska nätverken är därför både nödvändig och värdefull.

Det finns även nätverk som träffas främst för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Ofta handlar det om professioner som är ensamma i sin roll i hemkommunen.

GR:s arbete med att driva nätverken bekostas i de flesta fall av kommunernas årliga avgift. För en del nätverk har kommunerna och andra aktörer beslutat att skjuta till extra medel

Alla nätverk på GR

Medlemskommunernas nätverk

Majoriteten av de nätverk som GR driver består av chefer och medarbetare i de 13 medlemskommunerna. Vilka nätverk som finns och hur dessa organiseras skiljer sig beroende på område.

Kommundirektörer och stödfunktioner

Det finns ett nätverk för kommundirektörer samt tre chefsnätverk för stödfunktioner: kommunikationschefer, ekonomichefer och HR-chefer.
Det finns även ett nätverk för kommunsekreterare som träffas främst för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Arbetsmarknad och social välfärd

Inom arbetsmarknad och social välfärd finns flera chefsnätverk: arbetsmarknadschefer, socialchefer, individ- och familjeomsorgschefer, funktionsstödschefer, äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdschefer.

Det finns även ett antal nätverk som startat på uppdrag av kommunerna och som bekostas via projektmedel eller genom särskild kommunfinansiering. Bland dessa finns barnchefsnätverket och nätverket för hälsofrämjande och förbyggande inom äldreomsorg.

Miljö och samhällsbyggnad

Inom miljö och samhällsbyggnad finns följande chefsnätverk: samhällsbyggnadschefer, planchefer samt chefer inom avfall och VA. Avdelningen driver också ett nätverk för kultur- och fritidschefer.

Samhällsbyggnadscheferna har ett antal nätverk kopplade till sig, som arbetar inom ett specifikt område och som består av strateger och sakkunniga i kommunerna. Nätverken utses av och rapporterar till samhällsbyggnads-cheferna. Här finns bland annat nätverk för översiktlig planering, infrastruktur, klimat, avfall och VA.

Det finns även nätverk som träffas främst för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, till exempel strandskyddsgruppen.

Utbildning

Det finns ett nätverk för utbildningschefer som utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Det finns ytterligare ett antal nätverk som står till utbildningschefernas förfogande och som kan genomföra specifika uppdrag och insatser såsom utredningar, projekt, skrivelser, utvecklingsinsatser och kunskapsöversikter. Bland dessa finns bland annat chefsnätverken för förskola, grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning. För att kunna ta fram och administrera de överenskommelser som finns gällande interkommunal ersättning finns nätverk för skol- och gymnasieekonomer.

Inom utbildning finns även ett antal grupper som träffas för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, till exempel skoljuridiska gruppen och barnomsorgsgruppen. Syftet är bland annat att åstadkomma regional samsyn och öka kvaliteten i verksamheterna.

Övriga nätverk

I några nätverk ingår även andra aktörer, utöver medlemskommunerna. Dessa arbetar främst med en specifik fråga, såsom nätverket för social hållbar transportplanering som GR driver tillsammans med Göteborgs universitet, och som finansieras av externa parter.

GR driver också flera nätverk kopplat till kompetensförsörjning. Bland dessa finns kompetensråden samt branschråden för förskola, grundskola och äldreomsorg.

Vill du veta i vilka nätverk din kommun ingår?

Då kan du söka på den här sidan på GR:s webbplats: Nätverk

Skriv in din kommuns namn i sökfältet, med ett citattecken runt: ”Lilla Edet”, ”Ale” etc.

Du kan även filtrera på sakområde.

Alla nätverk på GR

Ta reda på vilka din kommun ingår i

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdaterad