Samverkan och påverkan

Utmaningarna i samhället är komplexa och kan inte lösas av en aktör ensam. Samverkan behövs för att Göteborgsregionen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. 13 kommuner som arbetar tillsammans blir också starka och kan påverka.

Det 13 kommuner gör tillsammans genom GR handlar ytterst om att skapa tillit. Först då kan de gemensamma utmaningarna lösas på ett konstruktivt sätt. Vi arbetar ihop med många samhällsbärande aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, inom offentliga sektorn, akademin och näringslivet. Genom det kontinuerliga utbytet lär vi oss hur vi kan förstärka varandras arbete på ett bra sätt.

Medlemskommunernas samverkan

Politiker och tjänstepersoner i GR:s medlemskommuner träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter, utveckla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Chefsnätverken arbetar strategiskt för att uppnå målen som politikerna har beslutat om. Det finns även grupper som träffas främst för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Politiken som styr vår verksamhet
Om nätverken på GR
Sök bland alla nätverk på GR

Samverkan i Göteborgsregionen

GR samarbetar sedan många år med Business Region Göteborg (BRG). Ett gemensamt samverkansavtal utgör grunden för samarbetet, tillsammans med Göteborg stads näringslivsstrategiska program Länk till annan webbplats..

En annan viktig partner är Göteborg & Co. Ett brett samarbete är nyckeln till att Göteborgsregionen ska fortsätta att vara attraktiv och utvecklas till en hållbar destination för besökare. GR har ett samverkansavtal med Göteborg & Co.

Samverkan i Västra Götaland

GR har ett nära samarbete med Västra Götalandsregionen (VGR) och för in medlemskommunernas perspektiv i frågor som rör fysisk planering, kollektivtrafik, klimat, hälso- och sjukvård samt integration. Flera av de projekt som GR driver finansieras av VGR. Vi har också varit med och tagit fram den regionala utvecklingsstrategin Länk till annan webbplats. (RUS).

Västkom Länk till annan webbplats. är en organisation som arbetar på uppdrag av GR och de tre andra kommunalförbunden i Västra Götaland. Västkom företräder och samordnar kommunernas intressen på en regional nivå, inom tre områden: välfärdsutveckling, digital verksamhetsutveckling samt regional utveckling.

Samverkan nationellt

Nationellt arbetar GR för att påverka samhällsutvecklingen utifrån medlemskommunernas behov. Det sker genom samarbeten med bland annat Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Boverket, Utbildningsdepartementet och Skolverket. GR samarbetar även med Sveriges kommuner och regioner (SKR) för att påverka i frågor som rör gränssnittet mellan kommun, region och stat.

EU-samverkan

EU och internationellt arbete har under många års tid varit ett prioriterat område för GR. Många projekt och insatser finansieras av EU-medel. Vi arbetar därför strategiskt inför utformningen av EU:s framtida program och fonder, så att de svarar mot behoven i medlemskommunerna.

GR omvärldsbevakar för medlemskommunernas räkning och deltar i regionala, nationella och internationella EU-nätverk. Vi har även ett nära samarbete med Göteborgs stad för att stärka kommunernas eget EU-arbete.

GR vidareutbildar även medlemskommunernas anställda och politiker, bland annat genom kurser och webbinarier. Vi har även tagit fram kunskapsunderlag om EU:s fonder och program.

Lär dig mer om vilka medel din kommun kan söka från EU

Kontakt

Lena Holmlund

Avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd

031-335 51 88

Mer om vår verksamhet

Nätverk

Strategiska grupper arbetar för att förverkliga de politiska målen

Politik

GR styrs av förtroendevalda i de 13 medlemskommunerna

Uppdaterad