Projekt avslutat

Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla

Kustzonen har en stor attraktionskraft och är identitetsskapande för hela vår region. Därför är tillgänglighet till och utvecklingen av kustzonen en gemensam angelägenhet där många intressen ska samsas. Detta projekt utformade strategier för åtta medverkande kommuner.

Syfte och mål

Projektet syftade till att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av kust- och havsområdet. Detta för att stärka kopplingen mellan samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling i de åtta deltagande kustkommunerna.

Finansiär

Projektet finansierades av Västra Götalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och de deltagande kommunerna.

Svensk skärgård
Svensk skärgård

Fördjupning

Redan 2014 startades ett långsiktigt arbete inom GR med att konkretisera hur kustzonen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. En förstudie från det samarbetet lade grunden för det treåriga projektet.

Resultat

Projektet i överenskommelser mellan de deltagande kommunerna och resulterade 2019 i strategidokumentet Fördjupad strukturbild för kustzonen.

Kontakt

Björn Sundén

Enhetschef och regionplanerare

031-335 51 23

I korthet

Pågick

2016 – 2019

GR:s roll

Projektledare

Medverkande

Medlemskommuner: Kungsbacka, Göteborg, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjörn.

Övriga aktörer: Orust kommun, Uddevalla kommun.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Näringslivsutveckling
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 14. Hav och marina resurser

Uppdaterad