Styrande dokument och avtal

Fördjupad strukturbild
för kustzonen

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är ett strategidokument och en gemensam överenskommelse kring hur kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i söder och Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Bilagor

Delrapport Havsanvändning Pdf, 9 MB.
Delrapport Miljö Pdf, 6 MB.
Delrapport Struktur Pdf, 8 MB.
Delrapport Upplevelser Pdf, 5 MB.

Fördjupad strukturbild för kustzonen är framtagen av Göteborgsregionens 13 medlemskommuner tillsammans med Orust och Uddevalla.

Tema för överenskommelserna

Strategidokumentet utgår från sex teman:

  • Skärgårdssamhällens och kustnära landsbygdens identitet och karaktär.
  • Levande samhällen där människor kan bo och verka hela året.
  • Hållbara maritima näringar.
  • Tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon.
  • Kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och öppna landskap.
  • Långsiktigt hållbar användning av havet och ekosystem i balans.

Planeringsunderlag

I dokumentet ges också exempel på hur överenskommelserna kan påverka avvägningar och inriktningar i kommunernas fysiska planering liksom möjliga inriktningar för fortsatt arbete i förhållande till andra processer inom samhällsplanering – det vill säga mål, strategier och planeringsdokument på såväl nationell som regional nivå.

De tre hållbarhetsdimensionerna – ekologisk, ekonomisk och social – har varit en viktig utgångspunkt för arbetet med den fördjupade strukturbilden liksom de globala, nationella och regionala miljömål som är styrande i fysisk planering.

Bygger vidare

Strategidokumentet är en fördjupning av Strukturbild för Göteborgsregionen och bygger vidare på övergripande element som kärnan och huvudstråken, men fångar också upp och beskriver de unika förutsättningarna för kustzonen. Fördjupningen visar att tvärkopplingar och andra kompletterande strukturer är viktiga när det gäller kustzonens långsiktiga utveckling.

Den fördjupade strukturbildens element har delats in i Öppet hav, Skärgård, Kustbygd, Kustcentra och Transportstråk.

I korthet

Författare

Göteborgsregionen (GR)

Publiceringsår

2019

Framtagen inom projekt

Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla


Uppdaterad