Projekt avslutat

Digital plattform ska få fart på fossilfria transporter

En ny digital plattform ska samlat visa upp var och när laddstationer och tankställen för fossilfria drivmedel ska byggas ut. Det kommer att göra det enklare för företag och hushåll att planera sin omställning till fossilfria transporter. Tillväxtverket har nu beviljat stöd till plattformen som tas fram i tio regioner men som ska kunna användas i hela landet.

Syfte och mål

För att nå klimatmålet för transportsektorn och minska utsläppen med 70 procent till 2030 (jämfört med 2010) är utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur en nyckel. Många företag har idag svårt att planera för hur de ska ställa om sin fordonsflotta eftersom de inte vet när, var och hur det kommer att vara möjligt att ladda eller tanka fordon med fossilfria drivmedel.

Fossilfritt Sverige har därför tagit initiativ till att arbeta fram en gemensam digital plattform som GR, som en av flera offentliga aktörer nu ska utveckla tillsammans med näringslivsaktörer i Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Norrbotten, Västra Götaland, Skåne, Gotland, Örebro och Jämtland Härjedalen och Kalmar.

Finansiär

Europeiska unionen (Europeiska regionala utvecklingsfonden) via Tillväxtverket. Västra Götalandsregionen, Region Kronoberg, Region Dalarna, Region Kalmar, Region Norrbotten, Region Gotland

Fördjupning

- Många som vill ställa om till fossilfria transporter upplever idag att det är svårt att veta om det kommer att finnas tillgång till el och fossilfria drivmedel. Med en rikstäckande digital plattform får de en möjlighet att planera och vara med och påverka utvecklingen, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Plattformen kommer innehålla regional information om utbyggnaden av ladd- och tankinfrastruktur för både personbilar och lastbilar. Det ska även finnas en strategisk del där små och medelstora företag kan komma med förslag på infrastrukturutbyggnad baserat på näringslivets egna prognoser. Det kommer också bli möjligt att testa olika scenarion för till exempel nyetableringar och bostadsbyggande och på det sättet ge politiken på lokal, regional och nationell nivå ett bättre beslutsunderlag.

Hållbarhetsverktyget

GR har sedan innan utvecklat Hållbarhetsverktyget, ett GIS-baserat verktyg som synliggör klimateffekter från resor associerade med nya bostäder och verksamheter. Verktyget ska bidra i arbetet genom att stötta kartläggningen av behov/efterfrågan av ny ladd- och drivmedelsinfrastruktur. Läs mer om Hållbarhetsverktyget här. Genom att synliggöra hur snabbt utbyggnaden i olika regioner kommer att gå är förhoppningen att både fler företag och hushåll ska våga investera i el- och biodrivna fordon.

Tillväxtverket beviljar nu projektet ett stöd för projektet. Arbetet med att ta fram plattformen kommer att inledas omgående.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt efter att projektet fortskrider.

Kontakt

I korthet

Pågår

2022-2023

GR:s roll

Projektpart, utförare

Projektägare

Peak Innovation

Medverkande

Göteborgsregionen (GR), Region Dalarna, Region Kronoberg, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Region Gotland / Energicentrum Gotland, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr AB, Coompanion Kooperativt Utvecklingscentrum i Kalmar län.

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Klimat och miljö

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen
Mål 13. Bekämpa klimatförändringen

Uppdaterad