Metod och verktyg

Hållbarhetsverktyget

Att synliggöra klimateffekter av planerad bebyggelse, ge en möjlighet att jämföra alternativ och göra kompletterande analyser. Det är syftet med Hållbarhetsverktyget.

Hållbarhetsverktyget är en del av Göteborgsregionens karttjänst. Gå till verktyget genom att klicka på knappen nedan.

Beskrivning av hållbarhetsverktygets beräkningsmodell

Hållbarhetsverktyget innehåller en beräkningsmodell som uppskattar mängden persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från ett nyexploaterat område. Syftet med verktyget är att uppskatta den kommande påverkan på samhället i form av genererade resor till och från området och den energiförbrukning och koldioxidutsläpp som de orsakar. Beräkningsmodellen Pdf, 136 kB. är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Användaren definierar den geografiska utsträckningen av området som ska byggas i verktygets digitala karta och matar sedan in information om bostäder och omfattningen av verksamheter. Områdets täthet beskrivs också av användaren och anges uttryckt som väg- och korsningstäthet. Antalet boende och arbetande beräknas utifrån den inmatade informationen. Områdets geografiska läge och utsträckning genererar också information om avstånd till relevanta målpunkter, samt vilken kommun den ligger i.

Antalet resor och vilken typ av resa som genereras per person och år beräknas genom algoritmer baserat på ett antal påverkansfaktorer:

  • Geografiska
    De geografiska parametrarna är framförallt avståndet till regionkärnan eller större tätort, närhet till kollektivtrafikstation och centralitet.
  • Lokala
    Ingående lokala parametrar är bebyggelsestrukturen (andel småhus), tätheten samt blandningen av boende och verksamheter.
  • Befolkningens egenskaper (inkomstnivå)
    Typen av resor som genereras delas upp i bil, kollektivtrafik, cykel och gång. Reslängden uppskattas utifrån resvanedata och beror på kommunen. För bilresor beräknas längden även genom liknande algoritmer som antalet resor. Resor till verksamheter inom området är indelade i fyra kategorier (Kontor, Handel, Offentlig service och Skola) och beror på antalet anställda eller elever.

Utsläpp till luft av koldioxid och energiförbrukning beräknas baserat på faktorer för fordonens bränsleförbrukning samt deras generella beläggning. För bilresor är de baserade på privata resor med personbil, för kollektivtrafiken är de baserade på fördelningen av buss, tåg, spårvagn och båt, vars fördelning beror på kommunen.

Beräkningsmodellen är generell i den meningen att beräkningsparametrar inte är specifika för Västra Götaland, även om sambanden i nuvarande version framförallt baseras på denna region. Modellen är emellertid utformad så att ingående dataset och beräkningsfaktorer kan (och bör) bytas ut eller modifieras för att anpassas till den aktuella regionen.

Framtida påverkan av mobilitetsåtgärder finns inte med i beräkningarna i nuvarande version men kan eventuellt komma med senare. Även de generella resesambanden samt ytterligare kommande samhällsförändringar kan komma att ändras i en senare version av verktyget. Verktyget kan inte användas för större och speciella anläggningar (till exempel sjukhus, idrottsarenor, industrier, högskolor).

Sedan april 2022 pågår fortsättningsprojektet Modellering av fastighetsnära godstransporter. Läs också om projektet som tog fram verktyget: Hållbarhetsverktyget för hållbara och effektiva stationssamhällen.

Se manualen

Kontakt

I korthet

Visar klimateffekter

Göteborgsregionens Hållbarhetsverktyg gör det enklare att planera klimatsmart.

Vad bygger verktyget på?

Läs mer om beräkningsmodellen Pdf, 136 kB..

Utvecklades i projekt

Hållbarhetsverktyget utvecklades i det treåriga projektet Hållbarhetsverktyget - Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen som finansierades av Energimyndigheten.


Uppdaterad