Metod och verktyg

Hållbarhetsverktyget

Vid planering av nya bostäder och verksamheter behöver planerare ta hänsyn till konsekvenserna av de personresor som området kommer att generera. Hur stor klimatpåverkan kommer resor till jobbet, skolan och fritidsaktiviteter att innebära? GR:s verktyg gör det enklare att planera klimatsmart.

Syftet med verktyget är att förbättra kommunernas möjlighet att, med hjälp av bättre underlag, följa regionala överenskommelser och politiska klimatmål. Den långsiktiga målsättningen är att regionen ska uppnå en hållbar och ur energisynpunkt, resilient fysisk struktur.

GR har tillsammans med IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram ett digitalt kartverktyg som kan användas vid planering av nya bostäder och verksamheter.

Hållbarhetsverktyget är en del av Göteborgsregionens karttjänst.

Se manualen

Hållbarhetsverktygets beräkningsmodell

Hållbarhetsverktyget innehåller en beräkningsmodell som uppskattar mängden persontransporter och deras utsläpp till luft som skapas från ett nyexploaterat område. Syftet med verktyget är att uppskatta den kommande påverkan på samhället i form av genererade resor till och från området och den energiförbrukning och koldioxidutsläpp som de orsakar. Beräkningsmodellen Pdf, 136 kB. är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Användaren definierar den geografiska utsträckningen av området som ska byggas i verktygets digitala karta och matar sedan in information om bostäder och omfattningen av verksamheter. Områdets täthet beskrivs också av användaren och anges uttryckt som väg- och korsningstäthet. Antalet boende och arbetande beräknas utifrån den inmatade informationen. Områdets geografiska läge och utsträckning genererar också information om avstånd till relevanta målpunkter, samt vilken kommun den ligger i.

Antalet resor och vilken typ av resa som genereras per person och år beräknas genom algoritmer baserat på ett antal påverkansfaktorer:

  • Geografiska
    De geografiska parametrarna är framförallt avståndet till regionkärnan eller större tätort, närhet till kollektivtrafikstation och centralitet.
  • Lokala
    Ingående lokala parametrar är bebyggelsestrukturen (andel småhus), tätheten samt blandningen av boende och verksamheter.
  • Befolkningens egenskaper (inkomstnivå)
    Typen av resor som genereras delas upp i bil, kollektivtrafik, cykel och gång. Reslängden uppskattas utifrån resvanedata och beror på kommunen. För bilresor beräknas längden även genom liknande algoritmer som antalet resor. Resor till verksamheter inom området är indelade i fyra kategorier (Kontor, Handel, Offentlig service och Skola) och beror på antalet anställda eller elever.


Utsläpp till luft av koldioxid och energiförbrukning beräknas baserat på faktorer för fordonens bränsleförbrukning samt deras generella beläggning. För bilresor är de baserade på privata resor med personbil, för kollektivtrafiken är de baserade på fördelningen av buss, tåg, spårvagn och båt, vars fördelning beror på kommunen.


Framtida påverkan av mobilitetsåtgärder finns inte med i beräkningarna i nuvarande version men kan eventuellt komma med senare. Även de generella resesambanden samt ytterligare kommande samhällsförändringar kan komma att ändras i en senare version av verktyget. Verktyget kan inte användas för större och speciella anläggningar (till exempel sjukhus, idrottsarenor, industrier, högskolor).

Kontakt

I fokus

I korthet

Vem kan använda verktyget?

Hållbarhetsverktyget fungerar idag i 53 kommuner i västra Sverige, hela Västra Götalands län samt Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Visar klimateffekter

Göteborgsregionens Hållbarhetsverktyg gör det enklare att planera klimatsmart.

Vad bygger verktyget på?

Läs mer om beräkningsmodellen Pdf, 136 kB..

Utvecklades i projekt

Hållbarhetsverktyget - Digitalt verktyg för hållbara och transporteffektiva stationssamhällen.


Uppdaterad