Styrande dokument och avtal

Arbetsordning för delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen

Denna arbetsordning reglerar arbetsformerna för Göteborgsregionens delregionala kollektivtrafikråd .

1. Bakgrund och syfte

I enlighet med ”Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län” (härefter Avtalet) ska det finnas ett regionalt och fyra delregionala kollektivtrafikråd för samverkan kring kollektivtrafiken. Delregionala kollektivtrafikrådet i Göteborgsregionen (härefter DKR) är ett av dessa. Möten ska hållas mellan politiska företrädare på delregional nivå om kollektivtrafikens utveckling, infrastrukturfrågor och andra för kollektivtrafiken relevanta regionala utvecklingsfrågor.

Beredningen för hållbar utveckling (härefter BHU) är regionalt kollektivtrafikråd. BHU är sammansatt av representanter från kommunalförbunden samt regionens infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd, miljö- och regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden och regionstyrelse.

Politiker från kommunalförbunden företräder i det regionala forumet respektive DKR gällande strategiska kollektivtrafikfrågor. Representanter i BHU utgörs av Göteborgsregionens förbundsstyrelses presidium.

Göteborgsregionens politiska organisation innehåller beredningsgrupper, en förbundsstyrelse och ett förbundsfullmäktige. Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen och har bland annat i uppgift att bereda ärenden till förbundsstyrelsen. Beredningsgruppen har även i uppgift att utgöra DKR för Göteborgsregionen.

DKR är ett informellt samverkansorgan och dess arbetsformer regleras inte i kommunallagen.

2. Uppdrag

DKR:s uppdrag är att skapa möten för dialog mellan kommunpolitiker i Göteborgsregionen och representanter från Västra Götalandsregionens infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd samt representanter från Västtrafiks styrelse (adjungerade). DKR:s presidium kan ha förberedande dialog med VGR:s representanter.

Delregionala kollektivtrafikrådet har exempelvis i uppdrag att:

  • Bereda förslag gällande den strategiska inriktningen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
  • Bereda övergripande strategiska kollektivtrafikfrågo
  • Diskutera delregionala utvecklingsfrågor så som infrastrukturfrågor och resandeutveckling
  • Det delregionala kollektivtrafikrådet kan ge inspel och initiera behov av strategiska kollektivtrafikfrågor till VGR

3. Mandat och sammansättning

DKR i Göteborgsregionen består av ledamöter i beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad samt två representanter från Västra Götalandsregionens infrastruktur- och kollektivtrafiknämnd. Två representanter från Västtrafiks styrelse är adjungerade. Till de delregionala kollektivtrafikråden ska förbundsstyrelsen bjudas in. Förbundsstyrelsens presidium utgör representanter i BHU. DKR:s presidium ansvarar för att förankra frågor med förbundsstyrelsens presidium inför möten i BHU.

Representanterna har i uppdrag att förankra frågor som rådet behandlar i respektive hemkommun. DKR har befogenhet att företräda samtliga ingående kommuner och ansvarar därmed för förankring gentemot dessa.

4. Presidium

Presidiet för beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad är tillika presidium för DKR i Göteborgsregionen.

5. Mötesintervall

Möten med det delregionala kollektivtrafikrådet hålls minst två gånger per år.

6. Mötesanteckningar och ställningstaganden

Vid sammanträden ska mötesanteckningar föras och eventuella ställningstaganden föreslås för beslut i förbundsstyrelsen.

7. Justering

Justerare utses vid respektive möte.

8. Administration

Kommunalförbundet tillhandahåller administration för det delregionala kollektivtrafikrådet i form av en sekreterare och beredande tjänsteperson. Västra Götalandsregionen bistår administrationen.

9. Arvoden

För uppdrag i delregionala kollektivtrafikrådet utgår förrättningsarvode enligt beslut om arvoden för GR. Dessutom utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Vid förrättningar i både beredningsgruppen och delregionalt kollektivtrafikråd under samma dag erhålls förrättningsarvode för den sammanlagda tiden för de båda förrättningarna. Dock erhålls aldrig ett högre belopp per dag än det förrättningsarvode som utgår för en förrättning på mer än fyra timmar.

10. Förändringar av arbetsordning

Förändringar av denna arbetsordning bereds i beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad som DKR och beslutas om i Göteborgsregionens förbundsstyrelse.

I korthet

Beslutad

12 maj 2023

Beslutad av

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad