Styrande dokument och avtal

Instruktion för förbundsdirektören

Utöver det som föreskrivs om kommundirektören i kommunallagen (2017:725) gäller bestämmelserna i denna instruktion för förbundsdirektören för Göteborgsregionens kommunalförbund.

Bakgrund

Av 7 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen (2017:725) framgår att styrelsen ska utse en direktör. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. Styrelsen ska i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.

Inledande bestämmelser

Förbundsdirektörens benämning

§ 1. Direktören för Göteborgsregionens kommunalförbund benämns förbundsdirektör.

Förbundsdirektörens ställning

§ 2. Förbundsdirektören är anställd av och får sitt uppdrag av förbundsstyrelsen. Förbundsdirektörens utvecklings- och lönesamtal hålls med förbundsstyrelsens presidium.

§ 3. Förbundsdirektören är högsta tjänsteman i förbundet och chef över avdelningscheferna samt övriga medarbetare inom förbundsledningen. Förbundsdirektören leder och samordnar förbundets verksamhet.

§ 4. Vid förbundsdirektörens semester och annan frånvaro, det vill säga när förbundsdirektören är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska dennes arbetsuppgifter hanteras av en tillförordnad förbundsdirektör. Den närmare regleringen av detta beslutas av förbundsstyrelsen.

Förbundsdirektörens roll avseende den politiska organisationen

§ 5. Förbundsdirektören ska verka för att samarbetet mellan förvaltningen och de förtroendevalda fungerar på ett tillfredsställande sätt. Förbundsdirektören ska verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän. Detta för att säkerställa att förbundets verksamhet fungerar på ett rättssäkert och effektivt sätt och att de politiska besluten får genomslagskraft.

§ 6. Förbundsdirektören ansvarar för att det finns en god samordning mellan avdelningscheferna och att dessa i sina uppdrag beaktar såväl de avdelningsspecifika frågorna som de förbundsövergripande samt anlägger ett övergripande perspektiv i sitt arbete.

§ 7. Förbundsdirektören klarlägger principer för styrning, ledning, uppföljning och utvärdering.

§ 8. Förbundsdirektören fastställer ledningsorganisation (ledningsgrupper och chefsgrupper, et cetera) och leder själv förbundsledningsgruppen. Förbundsdirektören biträder förbundsstyrelsen i dess uppgift, enligt kommunallagen, att leda och samordna förvaltningen av förbundets uppgifter och ha uppsikt över nämnderna (utbildningsgrupp och skolnämnd för den svenska sektionen av ISGR) samt de majoritetsägda bolagen (ISGR och Gryning Vård) liksom de till förbundet knutna stiftelserna Korsvägen och Västkuststiftelsen. Förbundsdirektören är även adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co.

Förbundsdirektörens uppgifter mot förbundsstyrelsen, presidiet/arbetsutskottet samt nämnder

§ 9 Förbundsdirektören ansvarar för att utveckla rutiner för dialog och arbetsformer med förbundsstyrelsen och övriga nämnder samt bistå med stöd och rådgivning vid behov. Förbundsdirektören har det yttersta ansvaret för att lägga fram förslag samt verkställa beslut som fattas av förbundsstyrelsen och övriga nämnder. För ärenden som kommer från annan nämnd eller från ett förbundsägt bolag har förbundsdirektören det yttersta ansvaret för att komplettering sker vad gäller yttrande och beslutsförslag.
Förbundsdirektören ska beakta att beredningen av ärenden kan behöva innehålla handlingsalternativ där konsekvenser av olika möjligheter belyses för att ge förbundsstyrelsen, dess presidium/arbetsutskott, övriga nämnder och fullmäktige en bättre översikt över vad val mellan olika beslut kommer att medföra.

§ 10. Förbundsdirektören ansvarar för att föredragning görs i förbundsstyrelsen, dess presidium/arbetsutskott samt nämnder när så önskas. Sådan föredragning görs av förbundsdirektören eller annan tjänsteman som förbundsdirektören utser.
Förbundsdirektören ansvarar för administration för förbundsstyrelsen och dess förvaltning samt för att samordna arbetet med att fullgöra förbundsstyrelsens uppsiktsplikt över övriga nämnder.

Förbundsdirektörens uppgifter mot förbundsfullmäktige

§ 11. Förbundsdirektören ska närvara vid fullmäktiges sammanträden.
Förbundsdirektören ansvarar för att tillhandahålla sekretariat till förbundsfullmäktige.

Förbundsdirektörens roll avseende förvaltningen och bolagen

Förhållandet till verksamheterna och bolagen

§ 12. Förbundsdirektören ansvarar för att förbundets verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att gällande lagstiftning följs. Detta sker bland annat genom vidaredelegering till avdelnings- eller enhetschefer.
Förbundsdirektören ska i sitt arbete sörja för att förbundets verksamhet bedrivs i enlighet med av förbundsfullmäktige formulerade mål och riktlinjer samt att givna budgetramar hålls i enlighet med förbundsfullmäktiges antagna plan och detaljbudget.
Förbundsdirektören ska följa upp, utvärdera och utarbeta förslag om riktlinjer för ägarstyrningen av de helägda kommunala bolagen, samt för förbundets räkning samverka med övriga ägare i motsvarande arbete i delägda bolag.

Personalfrågor

§ 13. Förbundsstyrelsen är förbundets arbetsgivarorgan. En del i förbundets samlade personalpolitik är att fastställa processer, riktlinjer och rutiner för såväl medarbetarsamtal som lönesamtal. Lönesamtal och medarbetarsamtal genomförs årligen.
Förbundsdirektören ska leda och samordna förbundets samlade personalpolitik. Förbundsdirektören har rätt att besluta, och vidaredelegera beslut, om anställning i enlighet med förbundsstyrelsens delegationsordning.

Delegationsordning

§ 14. Förbundsdirektören arbetar i enlighet med den delegationsordning som förbundsstyrelsen fastställt. Detta innebär att förbundsdirektören ska:

  • fatta beslut i de ärenden där förbundsstyrelsen i delegationsordning uppdragit åt förbundsdirektören att besluta,
  • säkerställa att delegationsordningen följs, att delegationsordningen är aktuell och korrekt samt vid behov ta initiativ till ändringar i delegationsordningen,
  • säkerställa att beslut som meddelats enligt delegationsordningen anmäls till förbundsstyrelsen och andra nämnder
  • ansvara för att i de fall förbundsdirektören vidaredelegerat till annan anställd inom förbundet att besluta att denna anmäler beslut i behörig ordning.

Externa kontakter och samarbete

§ 15. Ärendets art och vem som representerar motparten avgör rollfördelningen mellan förbundsstyrelsens ordförande och förbundsdirektören beträffande externa kontakter med medlemskommuner, andra kommunalförbund, regioner och regionala organ, länsstyrelse och andra statliga organ, näringslivet, massmedier och organisationer i övrigt. Detta sker i dialog med förbundsstyrelsens ordförande.

Övrigt

§ 16. Förbundsdirektören ansvarar för ledning och samordning i händelse av kris. Förbundsdirektören är chef för den centrala krisledningsorganisationen och föredragande för krisledningsnämnden när den aktiveras.

§ 17. Förbundsdirektörens reseräkningar och representation attesteras av ordföranden eller av en av vice ordförandena.

Fotnot:

1. Enligt reglemente antaget 2023 benämns utbildningsgruppen numera antagningsnämnden

I korthet

Beslutad

14 juni 2022

Beslutad av

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad