Styrande dokument och avtal

Instruktion för förbundsdirektören

I denna instruktion har förbundsstyrelsen fastställt hur förbundsdirektören ska leda förvaltningen under styrelsen samt förbundsdirektörens övriga uppgifter.

§ 1 Förbundsdirektören har gentemot styrelsen det övergripande ansvaret för ledning av förbundets verksamhet och löpande förvaltning. I viktiga frågor samråder förbundsdirektören med styrelsens ordförande.

§ 2 Förbundsdirektören ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunallagen, förbundsordningen, verksamhetsinriktning och budget, riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar samt i övrigt enligt för förbundets verksamhet gällande bestämmelser.

§ 3 Förbundsdirektören ska sörja för att förbundets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

§ 4 Förbundsdirektören ska hålla styrelsen fortlöpande informerad om verksamheten, dess utveckling och resultat samt om händelser av väsentlig betydelse för förbundet. Förbundsdirektören ska förelägga styrelsen förslag till verksamhetsinriktning och budget, delårs- och årsbokslut samt förslag till beslut i de övriga frågor som ankommer på styrelsen.

§ 5 Förbundsdirektören ska ha de befogenheter som följer av delegationsordning fastställd av styrelsen.

§ 6 Förbundsdirektörens reseräkningar och representation attesteras av ordföranden eller av en av vice ordförandena.

I korthet

Beslutad

31 mars 2017

Beslutad av

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad