Styrande dokument och avtal

Attest- och utanordningsreglemente

Fullmäktige har genom detta reglemente utfärdat föreskrift om förbundsstyrelsens verksamhet och arbetsformer avseende attester och utanordningar.

Ladda ner bilaga

1 § Tillämpningsområde

Varje utbetalning skall föregås av kontroll och digital signering av två i förening. Transaktioner som avser inbetalningar, förrådsuttag, interndebiteringar, kostnadsfördelningar, omföringar och korrigeringar attesteras inte utan bokförs efter kontroll direkt av ekonomienheten.

2 § Uppdrag

Styrelsen ska för viss uppdragstid utse attestanter och utanordnare samt ersättare för dessa. Styrelsen får uppdra åt förbundsdirektören att utse dessa.
Därutöver må erforderliga kontrollanter utses av förbundsdirektören.
Styrelsen äger rätt att själv utanordna.

3 § Attestants åliggande

Attestant av utbetalning ska förvissa sig om att utgift är förenlig med verksamheten, att transaktionen överensstämmer med avtalade villkor och/eller ramavtal, att varan eller tjänsten levererats till GR, att transaktionen är rätt konterad, att bokföringen sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod samt att avdelningen (motsvarande) är betalningsskyldig. Attestanten ska utföra erforderliga kontrollåtgärder eller tillse att de utförts och förvissa sig om att hinder i övrigt för utanordning inte föreligger.
Attestant av övriga ärendetyper enligt 1 § ska utföra de särskilda kontrollåtgärder som behövs.

4 § Utanordnares åliggande

Utanordnare ska kontrollera att attest verkställs samt besluta om eventuell utbetalning.

5 § Jäv med mera

Kontroll, attest eller utanordning får inte verkställas av den som själv ska mottaga betalningen eller som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Inbetalningsattest får inte verkställas av den, som själv gör inbetalningen. Arvoden till förtroendevald attesteras av ordföranden och justerare genom att justering av protokoll med närvarolista sker.

Räkningar avseende resor och representation från förtroendevald, utöver av fullmäktige fastställt arvode, attesteras av förbundsdirektören.
Har styrelsen eller av styrelsen utsedd styrgrupp, arbetsgrupp eller dylikt beslutat om resa eller representation får förbundsdirektören attestera under förutsättning att ersättning inte begärs för andra utlägg än sådana som kan anses omfattande av beslutet.

6 § Beloppsgränser (TKR)

Följande beloppsgränser gäller:

Förbundsordföranden 50 000
Förbundsdirektör 10 000
Avdelningschef 2 000,
Enhetschef läromedel 2 000
I övrigt, se attestordning.

7 § Tillämpningsanvisningar med mera

Styrelsen får där särskilda skäl så föranleder medge undantag från detta reglemente.

Förbundsdirektören får utfärda anvisningar för tillämpningen av detta reglemente.

I korthet

Beslutad

14 juni 2022

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad