Styrande dokument och avtal

Riktlinje för medelsförvaltningen

Syftet med denna riktlinje är att ange ramar för medelsförvaltningen, reglera det finansiella risktagandet samt säkerställa att uppföljning och kontroll kan ske på tillfredsställande sätt.

Omfattning

Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) disponerar.
Finansiella frågor som inte behandlas i föreliggande riktlinjer ska hänskjutas till styrelsen för avgörande.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att ange ramar för medelsförvaltningen, reglera det finansiella risktagandet samt säkerställa att uppföljning och kontroll av medelsförvaltningen kan ske på tillfredsställande sätt.
Riktlinjerna ska ses över varje år och förändringar ska föreslås förbundsfullmäktige.

Målsättning

Målsättningen är att med bibehållen hög säkerhet säkerställa en god avkastning på GR:s likvida kapital.

Behörighet

Styrelsen ska inom ramen för sitt uppdrag utse stämmoombud och ha uppsikt över de företag i vilka GR är engagerat och kan:
1. uppta lån, ingå borgen och utställa kapitaltäckningsgaranti till ett sammanlagt belopp av 10 Mkr,
2. lämna lån till ett sammanlagt belopp av 10 Mkr,
3. besluta om kapitalförstärkning genom nyemission, ägartillskott eller på annat sätt till ett sammanlagt belopp av 10 Mkr.
Styrelsen är ansvarig för kommunalförbundets riktlinjer för medelsförvaltning. Genomförandet av riktlinjerna är delegerat till förbundsdirektören och vidaredelegerat till ekonomichefen. Detta innebär i praktiken att ekonomiavdelningen köper och säljer värdepapper och andra placeringar inom riktlinjernas ram efter bedömningar av GRs behov och marknadens situation.
Förbundsdirektören beslutar om avtal med bank/kreditinstitut efter förslag från ekonomichefen.

Finansiella risker mm

Placering av likvida medel får endast ske i finansiella instrument med mycket hög säkerhet och god likviditet. Vilka motparter som accepteras samt högsta belopp per kategori och motpart framgår enligt nedan under rubrik – ”finansiella instrument – högsta belopp per kategori och utgivare”. Ränterisken begränsas genom att den genomsnittliga räntebindningen (duration) på placerat kapital inte bör överstiga 18 månader. En jämn förfallostruktur ska eftersträvas.
Räntebindningen på kort upplåning får inte överstiga tolv (12) månader. Vid lång upplåning ska kompletterande riktlinjer utfärdas. Kassalikviditet i form av betalningsberedskap bör normalt uppgå till 20 miljoner kronor (två månaders betalningsberedskap). För belopp därutöver ska bedömning göras om placering ska ske. På detta sätt stävjas likviditetsrisken.
Kortfristigt behov av placering och upplåning ska i första hand tillgodoses genom utnyttjande av checkräkning. Avtal om checkräkning ska tecknas med bank/kreditinstitut. Avtal ska också finnas för övriga banktjänster såsom t.ex. koncernkonto (inkl förmånskvittning) och betalningsförmedling.
Avtal om checkkredit m.m. får träffas med Göteborgs kommuns koncernbank.
Bästa möjliga villkor avseende lån, placeringar och övriga finansiella tjänster ska uppnås genom upphandling i konkurrens.
Valutarisk ska undvikas genom att all exponering vid placeringar sker i svensk valuta. Eventuella placeringar i utländsk valuta ska således omgående valutasäkras.
I syfte att undvika valutarisk eller ränterisk får s.k. derivatinstrument användas för att justera risken i underliggande exponering (ex placering eller lån). Användning av derivatinstrument ska beslutas av förbundsdirektören i samråd med ekonomiavdelningen. Motparter i derivatavtal ska ha hög kreditvärdighet, dock minst A- hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s alternativt A-3 hos Moody´s.
När utgivare har fått olika rating av kreditvärderingsinstituten gäller det kriterium som är högst.
För att minimera kreditrisken ska vid nedgång i kreditvärdighet (rating) hos utgivare av värdepapper som ingår i GRs portfölj bedömning göras om GR ska sälja det aktuella innehavet.

Rapportering

Ekonomichefen ansvarar för att ekonomiavdelningen fortlöpande rapporterar till förbundsdirektören.
En gång per år ska förbundsdirektören rapportera den finansiella situationen till styrelsen. Det sker genom redovisning under särskild rubrik i årsredovisningen.
Dessa rapporter ska redovisa:

  • likviditeten
  • placeringsportföljens struktur och åldersfördelning
  • det finansiella resultatet för perioden/året.

Finansiella instrument - högsta belopp per kategori och utgivare

Placering av likviditet får ske i enlighet med de begränsningar avseende motparter och belopp som framgår av nedanstående tabell.

Finansiella instrument

Finansiella instrumentMotpartskategori1. Svenska staten

Max belopp per kategori

Max belopp per kategori

2. Svenskt kreditinstitut med samma rating som svenska staten

Obegränsat

Obegränsat

3. Göteborgs kommuns koncernbank

Obegränsat

Obegränsat

4. Svensk bank/kredit 75 Mkr 25 Mkr - institut/bostadslåneinstitut med lägst A-2 resp A, P-2 resp A3 rating eller K1.

75 Mkr

25 Mkr

5. Certifikat med A-2, P-2 rating eller K1

75 Mkr

25 Mkr

Strukturerade placeringar såsom Floating Rate Notes (FRN, räntebärande värdepapper där ränta och kapitalbindning har olika löptid) och indexobligationer tillåts. Utgivare (emmitent) för dessa skall ha hög kreditvärdighet, minst A- hos kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s alternativt A-3 hos Moody´s.

Fotnot:

A-2 avser kort global kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s.
P-2 avser kort global kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Moody´s.
A- avser lång global kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors´s.
A3 avser lång global kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Moody´s.
K1 avser kort svensk kreditvärdighet (rating) fastställd av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s

Bilaga A

Definitioner

Likvida kapital:Med likvida kapital menas här de pengar som GR har på bankkonto och i värdepapper
Likviditetsrisk: En tillgång kan inte omsättas till likvida medel utan att någon handelsplats och köpare finns. GR handlar enbart via stora vedertagna handelsplatser där motparten alltid förbinder sig att
köpa tillbaka värdepappret.
Kreditrisk: Låntagaren fullgör inte sina betalnings-förpliktelser. Värdet på instrumentet sjunker p g a insolvens, konkurs eller likn. GR skall iaktta gällande limiter.
Ränterisk: Marknadsvärdet på en räntebärande tillgång sjunker när räntan stiger och omvänt. Marknadsvärdet på en räntebärande skuld
stiger när räntan stiger och omvänt. Ränterisken ökar med värdepapprets återstående löptid. Ränterisken mäts med hjälp av begreppet duration. GR skall ha en duration på högst 18 månader.
Valutarisk: Den svenska kronan ändras i värde mot den enskilda valutan eller att olika utländska valutor ändras mot varandra och därmed mot kronan. GR skall försöka undvika exponering i annat än svensk valuta.

I korthet

Beslutad

13 juni 2017

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad