Styrande dokument och avtal

Instruktion för förbundsstyrelsens politiska beredningsgrupper

Enligt förbundsordningen kan förbundsstyrelsen för ärendens beredning utse politiskt sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen. Tre fasta beredningsgrupper finns inom GR: Beredningsgruppen för arbetsmarknad, beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad och beredningsgruppen för social välfärd.

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden (tidigare utbildningsgruppen) har även i uppgift att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde. Antagningsnämndens verksamhet regleras i ett reglemente. Förbundsstyrelsen kan även utse tillfälliga beredningsgrupper.

Inledning

§ 1 Beredningsgrupperna arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen. De har till uppgift att:

  • bereda ärenden till förbundsstyrelsen
  • omvärldsbevaka inom sitt sakområde
  • ta egna initiativ och lämna förslag till förbundsstyrelsen

Mer specifikt, utifrån de arbetsområden som beskrivs i förbundsordningens
ändamålsparagraf 3, kan beredningsuppdraget innebära att:

  • Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
  • Bevaka det sakpolitiska området genom uppvaktningar, beredning av remissyttranden samt vid behov dialog med lokala, regionala, nationella och internationella myndigheter och organisationer i frågor av gemensamt intresse.
  • Sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
  • Verka för regionala verksamheters finansiering.
  • Initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna och andra relevanta samverkansparter samt verka för alternativt säkerställa finansiering för genomförandet.
  • Vid behov föra dialog med de nätverk med tjänstepersoner som finns inom det sakpolitiska området.
  • Vid behov föra dialog med övriga beredningsgrupper samt utbildningsgruppen i frågor som berör flera sakpolitiska områden.

§ 2 Beredningsgrupperna ska inom sina respektive sakpolitiska ansvarsområden förhålla sig till de av fullmäktige antagna mål- och strategidokumenten (Exempelvis Hållbar tillväxt och Strukturbild) samt den av fullmäktige antagna strategiska inriktningen för aktuell period. Utifrån den strategiska inriktningen ska beredningsgrupperna till den årliga budgetprocessen föreslå fokusområden för året inför uppföljning i delårsbokslut och årsredovisning.

§ 3 Ärenden till beredningsgruppen kan väckas av ledamot i beredningsgruppen eller via förbundsstyrelsen eller dess presidium, annan beredningsgrupp, tjänsteperson på GR med ansvar för berört sakpolitiskt område eller tjänstepersonsnätverk inom berört sakpolitiskt område.

Beredningsgruppernas uppgifter och ansvar

Beredningsgruppen för arbetsmarknad

§ 4 Beredningsgruppen för arbetsmarknad ska bereda och bevaka frågor relaterat till kommunernas samverkan inom arbetsmarknadsområdet. Arbetsmarknadspolitiken är en nationell angelägenhet och staten har ansvaret. Men politiken behöver en lokal anpassning och förankring.

Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad

§ 5 Beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad ska bereda och bevaka frågor relaterat till fysisk planering, infrastruktur samt klimat och miljö. Beredningsgruppen ska även utgöra delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) för Göteborgsregionen.

Beredningsgruppen för social välfärd

§ 6 Beredningsgruppen för social välfärd ska bereda och bevaka frågor inom social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå. Häri ingår samarbete inom Västkom samt dialog med relevanta vårdsamverkansorganisationer och inom samverkansstrukturer med Västra Götalandsregionen.

Beredningsgruppernas arbetsformer

§ 7 Varje beredningsgrupp består av 15 ledamöter. Av ledamöterna bör tre vara bosatta i Göteborgs stad. Återstående ledamöter bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner. Tjänstgöringstiden för ledamöterna och ersättarna är fyra år räknat från att de utses vid den nyvalda styrelsens första sammanträde året efter det år då val av fullmäktige ägt rum.

§ 8 De 15 ledamöterna i varje beredningsgrupp nomineras direkt av kommunerna, utifrån valresultatet i respektive kommun. Till respektive beredningsgrupp nominerar Göteborg tre ledamöter och övriga medlemskommuner en ledamot vardera. Varje kommun avgör från vilka partier dessa representanter ska hämtas.

Ledamöterna ska, för att säkra kommunal förankring och möjliggöra relevanta inspel från kommunen till beredningsgruppen, utgöras av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Det innebär att, till beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad utses i första hand personer ur samhällsbyggnadsnämnd eller motsvarande, alternativt kommunstyrelsen, till beredningsgruppen för social välfärd utses i första hand personer ur socialnämnd eller motsvarande, alternativt kommunstyrelsen, till beredningsgruppen för arbetsmarknad utses i första hand personer ur nämnd som hanterar arbetsmarknadsfrågor, alternativt kommunstyrelsen. Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla beredningsgruppens arbete till och förankra det i hemkommunen samt föra in kommunala frågor med regionalt perspektiv till beredningsgruppen.

Beredningsgrupperna kompletteras härefter med representanter från de partier som finns representerade i förbundsstyrelsen men som inte fått en plats genom medlemslogiken. Antalet ledamöter i beredningsgrupperna blir därmed minst 15 och kan variera mellan mandatperioderna. Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog med respektive parti regionalt säkra denna komplettering.

Beredningsgrupperna väljs av förbundsstyrelsen. Beredningsgrupperna kan
adjungera in ytterligare representanter om så bedöms relevant.

§ 9 Beredningsgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, utses av förbundsstyrelsen. Ordförande- och vice ordförandeposterna delas lika mellan Göteborgs stad och övriga medlemskommuner. Då Göteborgs stad har ordförandeposten i utbildningsgruppen innebär det att Göteborg bör ha ordförandeposten i en av styrgrupperna och vice ordförandeposten i de två
övriga. Valberedningen har uppdraget att föreslå denna fördelning.

§ 10 Beredningsgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, adjungeras till förbundsstyrelsen för hela mandatperioden.

§ 11 Beredningsgrupperna bör sammanträda minst lika många gånger som styrelsen, dvs. 6-7 ggr per år. Sammanträdena bör tidsmässigt äga rum före sammanträdena i styrelsens presidium/arbetsutskott, för att säkerställa att ett ärende till styrelsen följer tidplanen. 

§ 12 Beredningsgruppernas beslut protokollförs och anmäls löpande till styrelsen.

§ 13 Varje beredningsgrupp ska årligen få möjlighet att informera styrelsen om
sitt arbete.

§ 14 Varje beredningsgrupp har mandat att själva lägga upp sin
kommunikationsstrategi så att förbundsstyrelsen och medlemskommunerna på
bästa sätt informeras om det arbete som pågår.

§ 15 Beredningsgruppernas budget ryms inom ramen för det aktuella
verksamhetsområdet som är definierat i verksamhetsplan och detaljbudget.

Fotnot:

1. Enligt reglemente antaget 2023 benämns utbildningsgruppen numera antagningsnämnden

I korthet

Gäller från

1 januari 2023

Beslutad av

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad