Styrande dokument och avtal

Samverkansavtal med Göteborg & Co

Samverkansavtal mellan Göteborgsregionen (GR) och Göteborg & Co avseende utveckling av besöksnäringen i Göteborgsregionen

1. Avtalsparter

Mellan Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborg & Co AB har denna dag följande avtal (hädanefter ”samverkansavtalet”) träffats.

2. Bakgrund

Besöksnäringen är en av de snabbast växande i Sverige. I Göteborgsregionen omsatte den ca 36 miljarder kronor under 2018. Ett brett samarbete är nyckeln för att regionen ska fortsätta att vara attraktiv och utvecklas till en hållbar destination.
Göteborgsregionen (GR) har som grundare och delägare i Göteborg & Co sedan 1991 haft en plats i bolagets styrelse. Göteborg & Co har sedan dess utgjort en gemensam arena för destinationsutveckling och destinationsmarknadsföring för medlemskommunerna i Göteborgsregionen. GR medverkar också sedan många år i Näringslivsgruppen vid Göteborg & Co. Genom hittills gällande överenskommelse om samverkan bidrar GR årligen med 1,1 Mkr till Göteborg & Co och Näringslivsgruppen, och medlemskommunerna har i olika omfattning bidragit i samverkansprojekt och marknadsföringsaktiviteter.
Under 2014 avyttrande GR efter beslut i förbundsfullmäktige samtliga sina aktier i bolaget och beslutade samtidigt om ett ramverk med principer för den fortsatta samverkan med bolaget. Samverkansavtalet är en vidareutveckling av ramverket för samverkan som höjer ambitionsnivån avseende marknadsföringsinsatser och stärker besöksnäringen som en del av näringslivsutvecklingen i GR:s tretton medlemskommuner.
För en fördjupad redogörelse av bakgrunden till Samverkansavtalet hänvisas till GR:s bilagda tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15, diarienummer: 2015-00065.013.

3. Syfte

Det övergripande syftet med samverkan mellan bolaget Göteborg & Co och Göteborgsregionen (GR) inklusive dess medlemskommuner är att utveckla besöksnäringen och den hållbara destinationen och därigenom bidra till att stärka näringslivet och öka attraktiviteten för dem som besöker, bor och lever i Göteborgsregionen.
Samverkansavtalet syftar till att reglera parternas samarbete och skapa förutsättningar för en fortsatt fördjupad samverkan. Parternas målsättning är att bidra till gynnsamma förutsättningar för Göteborgsregionens besöksnäring. Parternas uppfattning är att samarbete skapar synergier som inte skulle ha uppstått om parterna enskilt arbetade med destinationsutvecklingsfrågor.
Genom samverkansavtalet bekräftas Göteborg & Co:s uppdrag som samverkansarena för utveckling av besöksnäringen i Göteborgsregionen. Genom avtalet höjs ambitionsnivån för såväl marknadsföringsinsatser i Göteborgsregionen som för den strategiska kompetensutvecklingen i medlemskommunerna kopplad till besöksnäring och destinationsutveckling. Ett viktigt syfte med samverkansavtalet är också att tydliggöra besöksnäringen som en del av näringslivsutvecklingen i
Göteborgsregionen genom att förstärka kopplingen mellan GR, Business Region Göteborg och Göteborg & Co som alla tre på olika sätt, med kompletterande uppdrag, är involverade i näringslivsutvecklingen. Samverkansavtalet ger en tydlig plattform som gynnar samarbetet med viktiga aktörer inom besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt.

4. Samverkansavtalets delar

Samverkansavtalet består av ett huvudavtal med bilagor enligt nedan. Bilagorna utgör del av samverkansavtalet:
Bilaga 1: Organisationsmatris Pdf, 189 kB.
Bilaga 2: Styrande dokument Pdf, 111 kB.
Bilaga 3: Samverkansområden Pdf, 117 kB.
Bilaga 4: Samverkansformer Pdf, 137 kB.
Om inget annat särskilt anges har definitionerna i samverkansavtalet samma betydelse i bilagorna.
En bilaga kan ändras samt uppdateras i form av ny bilaga som numreras, datumnoteras och undertecknas av båda parter. Sådan bilaga ersätter till fullo tidigare bilaga med samma bilagenummer.
Omfattningen på den samverkan som ska ske med anledning av detta avtal bestäms av avtalshandlingarna, som kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning:
a) Skriftliga ändringar och tillägg till samverkansavtalet och dess bilagor, undertecknade av behöriga företrädare för båda parter.
b) Detta samverkansavtal.

5. Samverkansområden

Utveckling av besöksnäring är en komplex process där många olika aktörer och faktorer påverkar resultatet. Det är parternas uppfattning att GR och Göteborg & Co inom ramen för den kommunala kompetensen har kompletterande uppdrag, där fördjupad samverkan inom definierade områden skapar goda förutsättningar för parterna när det gäller att bidra till en stark besöksnäringsutveckling i Göteborgsregionen. De områden som vid avtalstecknandet är aktuella för samverkan beskrivs i bilaga 3.

6. Samverkansformer

Förevarande samverkan sker mellan två offentliga, politiskt styrda organ som beslutar inriktning och ramar för respektive organisation. GR:s högsta beslutande organ är dess förbundsfullmäktige, Göteborg & Co:s högsta beslutande organ är dess bolagsstämma.
Den strategiska styrningen av den samverkan som sker inom besöksnäringen verkställs genom GR:s förbundsstyrelse respektive Göteborg & Co:s bolagsstyrelse.
GR är via förbundsdirektören adjungerad till Göteborg & Co:s styrelse samt ingår in Besöksnäringens forum (BNF) och i Näringslivsgruppen. Adjungerade ledamöters deltagande på styrelsemöten sker i enlighet med styrelsens arbetsordning eller efter annan överenskommelse.
För samverkansavtalets genomförande svarar respektive organisation genom förbundsdirektör respektive VD.
En utförligare beskrivning av samverkansformerna framgår av bilaga 4.

7. Finansiering

GR ska årligen under avtalsperioden utge ersättning till Göteborg & Co med ett belopp om 1 100 tkr för dess åtagande enligt detta avtal. Ersättning ska mot faktura utges under årets första kvartal. Parterna kan, utöver ersättning enligt ovan, var och en bidra med resurser genom eget arbete. Det ska då ske utan krav på ersättning från andra parten. Parterna ska löpande bevaka möjligheterna till ytterligare finansiering till samverkan genom medel från exempelvis nationella och regionala aktörer eller EU:s institutioner.
Det är parternas uppfattning att man genom sina respektive grunduppdrag inte verkar på en kommersiell och konkurrensutsatt marknad, i vanlig mening. Parterna är överens om att vardera parten ensam ansvarar för att part utövar mindre än 20 procent av den verksamhet som berörs av samarbetsavtalet mot en kommersiell och konkurrensutsatt marknad. Eventuella krav i anledning av annat utfall än här nämnda procentuella verksamhetsandelar, kan inte riktas mot den andra parten.

Tillägg/ändringar

Under år 2021 och i samband med varje årlig utvärdering kring fullgörandet av tecknat avtal genomförs förnyad ersättningsdiskussion parterna emellan. För att kunna hantera eventuell förändring av ersättningsnivån bör dialog parterna emellan äga rum senast under september månad inför kommande år. Båda avtalsparter äger rätt att begära omförhandling av avtalet om förhållanden ändrats som medför avsevärda svårigheter för avtalspart att fullgöra sina åtaganden. Tillägg och/eller ändringar av detta avtal ska alltid ske skriftligt och godkännas av parterna för att vara gällande. Tillägg och/eller ändringar till avtalet ska efter parternas godkännande läggas som bilaga avtalet.

8. Rapportering och uppföljning

Samverkan förutsätter ett transparent och informativt arbetssätt mellan parterna. För de fall det bedöms nödvändigt med ytterligare informations- och rapporteringsvägar än de som finns genom Göteborgsregionens representantskap i styrelse och övriga grupper, åligger det parterna att upprätta sådana. Utgångspunkten är dock att här nämnda ska gälla för denna samverkan.

9. Giltighet och uppsägning

Detta samverkansavtals giltighet förutsätter att båda parters styrelser har fattat beslut om att ingå detsamma.
Samverkansavtalet gäller från 2020-01-01 till och med 2024-12-31, med möjlighet till förlängning i en omfattning som parterna enas om.
Samverkansavtalet kan av endera parten sägas upp, med beaktande av en uppsägningstid om tolv (12) månader. Uppsägning ska ske skriftligen.
Revideringar och tillägg till samverkansavtalet eller dess bilagor ska, för att vara
bindande, godkännas av respektive parts styrelse.
Parterna ska gemensamt genomföra en utvärdering av samverkansavtalet efter 3 år.

10. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska parterna i första hand försöka lösa i samförstånd. För de fall där överenskommelse inte kan nås ska tvisten, såvida inte parterna gemensamt beslutar annat, avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

I korthet

Framtaget

2020

Uppdaterad