Styrande dokument och avtal

Förbundsordningen

I förbundsordningen beskrivs Göteborgsregionens (GR) uppdrag. Det står bland annat att GR ska verka för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare.

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Gäller från och med 1 januari 2023.

1§ Benämning och säte

Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad.

2§ Medlemskommuner

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige.

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma intressebevakning i Göteborgsregionen.

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och Regioner. Förbundet har, liksom Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom).

3§ Ändamål och verksamhet

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt
hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.

Förbundet har till uppgift att:

 • Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
 • Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring kompetensförsörjning.
 • Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
 • Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
 • Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
 • Verka för regionala verksamheters finansiering.
 • Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.

Förbundet har två funktioner:
1. Förbundet är myndighetsutövande inom:

 • Utbildning
  – Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan medlemskommunerna emellan.
  – Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande samverkansavtal.
  – Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning.

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:

 • Arbetsmarknad
 • Miljö och samhällsbyggnad
 • Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå
 • Utbildning
 • Näringsliv

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden.

4§ Organisation och befogenheter

§ 4.1 Förbundsfullmäktige

Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige.

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en.

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige.

§ 4.2 Förbundsstyrelse och antagningsnämnd

I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse.

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att:

 • Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och fastställd inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt.
 • På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.
 • Ta upp lån och teckna borgen för lån.
 • Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.

Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka hälften vara bosatta i Göteborgs stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner.

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som arbetsutskottet kan besluta i omnämns.

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, §3.

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.

Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §).

§ 4.3 Styrelsens beredningsgrupper

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden har även i uppgift att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde.

Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).

§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer

Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild angelägenhet som anges i §3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets ändamål enligt §3.

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom §3.

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i andra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer.

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens verksamhet.

§ 4.5 Förbundssekretariat

Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.

§ 4.6 Tillkännagivanden

Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla.

5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet

Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och verksamhet.

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6§ och 4 kap. 28§ KL. Beslutet om närvaro vid sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6§ samt 5 kap. 39 och 40§§ KL.

6§ Finansiering

§ 6.1 Lån och borgen

Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av
förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy.

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader

Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas.

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt §3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det skapar mervärde för medlemskommunerna.

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för beräkning av medlemmarnas andelar.

§ 6.4 Budgetprocess

Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver.

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samtidigt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna.

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda

Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet

7§ Revision

§ 7.1 Revisorer

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. Revisorer utses för en period om fyra år.

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser

Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

8§ Tvister

Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Regioners styrelse.

9§ Utträde

En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år.

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation vid uppsägningstidens utgång.

10§ Likvidation

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen förbundet omedelbart träda i likvidation.

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna om kallelse på okända borgenärer.

I korthet

Gäller från

1 januari 2023

Uppdaterad