Styrande dokument och avtal

Arbetsordning för förbundsfullmäktige

Utöver det som förskrivs i kommunallagen, övriga tillämpliga författningar och förbundsordningen gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

§ 1 Antal ledamöter och ersättare

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet ledamöter och ersättare utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en.

§ 2 Fullmäktiges presidium

Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod en ordförande samt en eller två vice ordförande, vilka tillsammans utgör förbundsfullmäktiges presidium.

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet.

Presidiet har till uppgift att före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet. Budgeten fastställs av fullmäktige före december månads utgång.

Vid avgående fullmäktiges sista sammanträde under mandatperioden väljs en nyvald ledamot att utöva ordförandeskapet i nyvalda fullmäktige intill dess val av ordförande ägt rum.

Om ordföranden eller en vice ordförande avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som avgått.

§ 3 Sammanträden

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet, för förrättande av val som ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige.

I övrigt hålls årligen minst två sammanträden, vanligen i juni och december månad. Extra sammanträde ska hållas om förbundsstyrelsen eller minst en tredjedel av förbundsfullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. Om det finns särskilda skäl kan ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Ordföranden bestämmer plats för sammanträde.

§ 4 Deltagande på distans

Fullmäktige får sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det enskilda mötet.

§ 5 Kallelse och tillkännagivande

Kallelse med information om tid och plats för sammanträden med fullmäktige samt de ärenden som ska behandlas ska sändas till ledamöter och ersättare minst en vecka före sammanträdet.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som har satts upp på föredragningslistan ska tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet jämte de övriga handlingar som är av betydelse för ärendets bedömning.
Kallelser och övriga handlingar tillställs elektroniskt, om inte skäl talar däremot.

Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på i förbundsordningen angiven anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen.

§ 6 Rätt för utomstående att medverka

Förbundsfullmäktiges sammanträden är offentliga. Förbundsfullmäktige får i särskilt fall medge förtroendevald från medlems­kommun eller sakkunnig att lämna uppgifter och delta i fullmäktiges över­läggningar.

§ 7 Anmälan om hinder att delta i sammanträden samt ersättares tjänstgöring

Ersättare som inte tjänstgör kallas att närvara vid förbundsfullmäktiges sammanträden, men har inte rätt att delta i överläggningar och beslut.

Ledamot som inte kan delta i hela eller del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till kommunalförbundets kansli, som kallar in den ersättare som är i tur att tjänstgöra.

Vid förfall för ordinarie ledamot inträder de valda ersättarna kommunvis i tjänstgöring i första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i den ordning de har blivit valda. En ersättare kan aldrig tjänstgöra istället för ledamot från annan kommun än den ersättaren kommer ifrån.

Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare som kommer efter sammanträdets början ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde.

§ 8 Turordning för handläggning av ärendena

Förbundsfullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

§ 9 Talarordning och ordning vid sammanträdena

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning hen har anmält sig eller blivit uppropad.

Den som har rätt delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hens anförande.

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse.

Ordföranden ska informeras i förväg om någon avser spela in hela eller delar av sammanträdet och kan förbjuda inspelning om den bedöms störa sammanträdet.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

§ 10 Yrkanden

När förbundsfullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordförande befäster genomgången och därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

§ 11 Deltagande i beslut

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

§ 12 Omröstningar

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden i rösträkningen av de två ledamöter som utsetts att justera protokollet.

Omröstningar genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop.

Ordföranden avger alltid sin röst sist.

Sedan omröstningen avslutats, befäster ordföranden detta. Därefter får inte någon ledamot avge, ändra eller återta en avgiven röst.

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig om den upptar namnet på någon som inte är valbar, upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas eller upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

§ 13 Motion

Motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter eller tjänstgörande ersättare. Den får inte ta upp ämnen av olika slag.

Motion väcks genom att den ges in till kommunalförbundets kansli och tas därefter upp på närmast därpå följande förbundsstyrelsesammanträde för beslut angående beredning, utan att anmälan först behöver göras i förbundsfullmäktige.

Efter att motionen har beretts tas den på nytt upp i förbundsstyrelsen senast vid det sammanträde som föregår nästföljande förbundsfullmäktigesammanträde, för förslag till beslut.

Förbundsstyrelsens förslag till beslut ska därefter behandlas i förbundsfullmäktige.

§ 14 Interpellation

Interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare och ska lämnas in till kommunalförbundets kansli senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket den avses ställas.

Skriftligt svar ska överlämnas till interpellanten senast två dagar före det sammanträde då interpellationen ska bli besvarad. Svaret utdelas till ledamöter och ersättare vid sammanträdet.

Förbundsstyrelsens ordförande får överlämna besvarandet till någon annan i förbundsstyrelsen samt till ordförande i helägt eller delägt aktiebolag om interpellationen avser förhållande i bolaget.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande.

§ 15 Fråga

Fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare och ska inlämnas till kommunalförbundets kansli senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket den avses framställas.

Vad som sägs i § 14 om interpellation gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. När fråga besvaras får bara den som ställt frågan och den som svarar delta i överläggningen.

§ 16 Valberedning

På det första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen ska utgöras av en ledamot och en ersättare för vart och ett av de partier som har partimandat i förbundsstyrelsen. Såväl Göteborgs stad som kranskommuner ska vara representerade i valberedningen. Göteborgs stad innehar ordförandeposten.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Förbundsfullmäktige fastställer i övrigt en instruktion för valberedningen.

§ 17 Justering

Protokollet ska justeras av ordföranden och två andra ledamöter eller tjänst­görande ersättare. Tiden för justeringen bestäms av ordföranden vid fullmäktiges samman­träden.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden ska ske på i förbundsordningen angiven anslagstavla.

§ 18 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

I korthet

Beslutad

13 juni 2023

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad