Styrande dokument och avtal

Arbetsordning för förbundsfullmäktige

Utöver det som förskrivs i kommunallagen och övriga tillämpliga författningar gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

1 § Antal ledamöter och ersättare

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en.

2 § Uppgifter

Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ för GR och beslutar om verksamhetsinriktning och budget, årsredovisning, valärenden samt i ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt för förbundet.

3 § Sammanträden

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december
samma år val av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som
ankommer på de nyvalda förbundsfullmäktige.
I övrigt hålls årligen två sammanträden, vanligen i juni och december månad.
Extra sammanträde ska hållas om förbundsstyrelsen eller minst en tredjedel av
förbundsfullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det
behövs. Om det finns särskilda skäl kan ordföranden ställa in ett sammanträde
eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

4 § Kallelse, föredragningslista och handlingar till sammanträden

Kallelse med information om tid och plats för sammanträden med fullmäktige
samt de ärenden som ska behandlas ska sändas till ledamöter och ersättare
minst tio dagar före sammanträdet.
Förbundsstyrelsens förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som har
satts upp på föredragningslistan ska tillställas varje ledamot och ersättare före
sammanträdet jämte de övriga handlingar som är av betydelse för ärendets
bedömning.
I kungörelsen om fullmäktiges sammanträden på den digitala anslagstavlan
ska anges motioner, interpellationer, frågor och ärenden av större allmänt
intresse. Föredragningslistan och tillhörande handlingar ska finnas på
kommunalförbundets kansli.

5 § Rätt för utomstående att medverka

Förbundsfullmäktiges sammanträden är offentliga. Förbundsfullmäktige får i särskilt fall medge förtroendevald från medlemskommun eller sakkunnig att lämna uppgifter och delta i fullmäktiges överläggningar.

6 § Anmälan om hinder att delta i sammanträden samt ersättares tjänstgöring

Ersättare som inte tjänstgör kallas att närvara vid förbundsfullmäktiges sammanträden, men har inte rätt att delta i överläggningar och beslut.
Ledamot som inte kan delta i hela eller del av sammanträdet ska snarast anmäla detta till kommunalförbundets kansli, som kallar in den ersättare som är i tur att tjänstgöra.
Vid förfall för ordinarie ledamot inträder de valda ersättarna kommunvis i tjänstgöring i första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i den ordning de har blivit valda. En ersättare kan aldrig tjänstgöra istället för ledamot från annan kommun än den ersättaren kommer ifrån.
Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare som kommer efter sammanträdets början ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde.

7 § Fullmäktiges presidium

Förbundsfullmäktige väljer för varje mandatperiod en ordförande samt en eller två vice ordförande, vilka utgör presidiet.
Presidiet har till uppgift att före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet. Budgeten fastställs av fullmäktige före december månads utgång.
Vid avgående fullmäktiges sista sammanträde under mandatperioden väljs en ledamot att utöva ordförandeskapet i nyvalda fullmäktige intill dess val av ordförande ägt rum.

8 § Motion

Motion ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter eller tjänstgörande ersättare.
Motion som inkommer till GR:s kansli tas upp i närmast därpå följande förbundsstyrelsesammanträde för beslut angående beredning, utan att anmälan först behöver göras i förbundsfullmäktige.
Efter att motionen har beretts tas den på nytt upp i förbundsstyrelsen senast vid det sammanträde som föregår nästföljande förbundsfullmäktigesammanträde, för förslag till beslut. Förbundsstyrelsens förslag till beslut kan därefter behandlas i förbundsfullmäktige.

9 § Interpellation

Interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare och ska lämnas in till kommunalförbundets kansli senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket den avses ställas.
Skriftligt svar överlämnas till interpellanten senast två dagar före det sammanträde då interpellationen ska bli besvarad. Svaret utdelas till ledamöter och ersättare vid sammanträdet.
Förbundsstyrelsens ordförande får överlämna besvarandet till någon annan i förbundsstyrelsen.

10 § Fråga

Fråga ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot eller tjänstgörande ersättare och ska inlämnas till kommunalförbundets kansli senast fjorton dagar före det sammanträde vid vilket den avses framställas.
Frågan ska sändas till förbundsfullmäktige före sammanträdet.
Förbundsstyrelsens ordförande får överlämna besvarandet till någon annan i förbundsstyrelsen.
När fråga besvaras får bara den förbundsfullmäktige som ställt frågan och den som svarar delta i överläggningen.

11 § Beslutsförhet

Interpellation och fråga får besvaras även om antalet närvarande understiger hälften av förbundsfullmäktige.

12 § Omröstning

Omröstning sker enligt uppropslista, varvid ordföranden avger sin röst sist.

13 § Justering

Protokollet ska justeras av ordföranden och två andra ledamöter/tjänstgörande ersättare. Tiden för justeringen bestäms vid fullmäktiges sammanträden.

14 § Närvaro på distans

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 § och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det enskilda mötet.

I korthet

Gäller från

1 januari 2023

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad