Styrande dokument och avtal

Reglemente för förbundsstyrelsen

Fullmäktige har genom detta reglemente utfärdat föreskrift om förbundsstyrelsens verksamhet och arbetsformer. Utöver det som förskrivs i kommunallagen och övriga tillämpliga författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ för Göteborgsregionen (GR) och beslutar om verksamhetsinriktning och budget, årsredovisning samt i ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt för förbundet. Dess arbetsformer regleras i fullmäktiges arbetsordning.

Styrelsens uppgifter och ansvar

Styrning och ledning

§ 1 Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, oavsett om verksamheten sker i nämnd, bolag eller annan form.

§ 2 Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet i förbundet.

§ 3 Styrelsen ska inom ramen för sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Häri ingår att utse stämmoombud.

§ 4 Styrelsen ska utse firmatecknare för förbundet.

§ 5 Styrelsen ska utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för förbundet.

§ 6 Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande och i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

§ 7 Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd verksamhetsinriktning och budget för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt.

§ 8 Styrelsen ska avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta fullmäktige och förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.

Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrelsens arbete till och förankra det i hemkommunen.

§ 9 Styrelsen är arkivmyndighet för GR samt GR:s hel- och majoritetsägda bolag.

§ 10 Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i dess verksamhet.

§ 11 Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Ekonomi och medelsförvaltning

§ 12 Styrelsen ska ha hand om förbundets medelsförvaltning och annan ekonomisk förvaltning enligt fullmäktiges riktlinjer samt upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.

§ 13 Styrelsen ska se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

§ 14 Styrelsen ska hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat och budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering.

Delegering från förbundsfullmäktige

§ 15 Ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt för förbundet ska beslutas av fullmäktige. Styrelsen beslutar om verksamhetsplan, detaljbudget, yttranden över offentliga planer och utredningar samt i frågor som inte faller under annan nämnds ansvarsområde eller ankommer på fullmäktige.

§ 16 Styrelsen ansvarar för frågor som rör förhållande mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare.

§ 17 Styrelsen beslutar om anställning av förbundsdirektör.

§ 18 Styrelsen kan ta upp lån och teckna borgen för lån inom ramar som regleras i riktlinjer för medelsförvaltningen.

§ 19 Styrelsen kan
- genom ombudgetering disponera eget kapital med utgångspunkt från den beräkningsmodell som visar GR:s behov av eget kapital i riskhänseende.
- ombudgetera maximalt 3 procent av den budgeterade omsättningen.
- eventuellt negativt resultat till följd av att medel ianspråktas ur det egna kapitalet (överskjutande den bedömda miniminivån) behöver inte återställas inom ramen för balanskravet med åberopande av synnerliga skäl.

Styrelsen ska
- årligen i samband med årsredovisningen till fullmäktige återrapportera bedömd miniminivå för det egna kapitalet samt hur mycket medel som har ianspråktagits under året och hur dessa har nyttjats.

Styrelsens arbetsformer

§ 20 Styrelsen består av 22 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna bör 11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner. Tjänstgöringstiden för ledamöterna och ersättarna är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum.

§ 21 De valda 11 ersättarna ska vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring i den ordning i vilken de blivit valda, dock med iakttagande av att vid förfall för ordinarie ledamot ska i dennes ställe i första hand inträda ersättare vald för samma politiska parti som ledamoten.

§ 22 En ersättare som inte tjänstgör har rätt att vara med på överläggningen och få sin mening antecknad till protokollet.

§ 23 Vid fyllnadsval beaktas att ledande politiker som sitter i kommunernas styrelser även bör ingå i styrelsen.

§ 24 Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

§ 25 Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Kallelsen bör utfärdas skriftligen och vara ledamöterna och ersättarna tillhanda senast tio dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats samt åtföljas av föredragningslista och handlingar.

§ 26 Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i styrelsen att närvara vid sammanträde med styrelsen. Kommunfullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

§ 27 Styrelsen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 28 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justering ska ske inom 14 dagar efter aktuellt möte. Styrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

§ 29 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justeringen av protokollet.

§ 30 Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden ska ske på Göteborgs stads anslagstavla.

Presidiet som arbetsutskott

§ 31 Fullmäktige utser ordförande och tre vice ordföranden i styrelsen. Dessa utgör styrelsens presidium som tillika är arbetsutskott.

Politiska styrgrupper

§ 32 Enligt förbundsordningen kan styrelsen för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper. Fyra politiska styrgrupper finns inom GR: Styrgruppen för arbetsmarknad, styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad, styrgruppen för social välfärd och utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen är antagningsnämnd, utsedd av fullmäktige.

Rutiner för yrkanden/förslag

§ 33 Förtroendevalda i fullmäktige har möjlighet att ta initiativ i form av motioner, interpellationer och frågor till fullmäktige.

§ 34 Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden. Förslag som inkommer till GR från ledamot i styrelsen och är ställda till styrelsen tas upp vid närmast därpå följande presidiesammanträde. Därefter översänds förslaget till styrelsen för ställningstagande. Om styrelsen bedömer att förslaget ska beredas återremitteras det till GR:s kansli alternativt till berörd styrgrupp för beredning. Efter att förslaget har beretts tas det på nytt upp i presidium/styrelse för förslag till beslut.

§ 35 Yrkanden i samband med styrelsesammanträden ska göras i samband med att ärendet behandlas. Längre yrkanden ska vara skriftliga och lämnas till ordföranden i samband med att yrkandet ställs.

Närvaro på distans

§ 36 Förbundsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 § och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det enskilda mötet.

I korthet

Beslutad

9 juni 2020

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad