Styrande dokument och avtal

Reglemente för förbundsstyrelsen

Fullmäktige har genom detta reglemente utfärdat föreskrift om förbundsstyrelsens verksamhet och arbetsformer. Utöver det som förskrivs i kommunallagen och övriga tillämpliga författningar gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ för Göteborgsregionen (GR) och beslutar om verksamhetsinriktning och budget, årsredovisning samt i ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt för förbundet. Dess arbetsformer regleras i fullmäktiges arbetsordning.

Styrelsens uppgifter och ansvar

Styrning och ledning

§ 1 Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, oavsett om verksamheten sker i nämnd, bolag eller annan form.

§ 2 Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet i förbundet.

§ 3 Styrelsen ska inom ramen för sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Häri ingår att utse stämmoombud.

§ 4 Styrelsen ska utse firmatecknare för förbundet.

§ 5 Styrelsen ska utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för förbundet.

§ 6 Styrelsen beslutar om instruktion till beredningsgrupper och förbundsdirektör. Styrelsen beslutar även om sin delegationsordning.

§ 7 Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning samt fortlöpande och i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

§ 8 Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd verksamhetsinriktning och budget för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt.

§ 9 Styrelsen ska avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta fullmäktige och förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.

§ 10 Styrelsen är arkivmyndighet för GR samt GR:s hel- och majoritetsägda bolag.

§ 11 Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i dess verksamhet.

§ 12 Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.

Ekonomi och medelsförvaltning

§ 13 Styrelsen ska ha hand om förbundets medelsförvaltning och annan ekonomisk förvaltning enligt fullmäktiges riktlinjer samt upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen.

§ 14 Styrelsen ska se till att bokföring och redovisning sker samt upprätta årsredovisning och delårsrapporter i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

§ 15 Styrelsen ska hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat och budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering.

Delegering från förbundsfullmäktige

§ 16 Ärenden av principiell beskaffenhet eller större vikt för förbundet ska beslutas av fullmäktige. Fullmäktige beslutar även om verksamhetsplan och detaljbudget. Styrelsen beslutar om yttranden över offentliga planer och utredningar samt i frågor som inte faller under annan nämnds ansvarsområde eller ankommer på fullmäktige.

§ 17 Styrelsen ansvarar för frågor som rör förhållande mellan förbundet som arbetsgivare och dess arbetstagare.

§ 18 Styrelsen beslutar om anställning av förbundsdirektör.

§ 19 Styrelsen kan ta upp lån och teckna borgen för lån inom ramar som regleras i riktlinjer för medelsförvaltningen.

§ 20 Styrelsen kan
- genom ombudgetering disponera eget kapital med utgångspunkt från den beräkningsmodell som visar GR:s behov av eget kapital i riskhänseende.
- ombudgetera maximalt 3 procent av den budgeterade omsättningen.
Eventuellt negativt resultat till följd av att medel ianspråktas ur det egna kapitalet (överskjutande den bedömda miniminivån) behöver inte återställas inom ramen för balanskravet med åberopande av synnerliga skäl.

Styrelsen ska
- årligen i samband med årsredovisningen till fullmäktige återrapportera bedömd miniminivå för det egna kapitalet samt hur mycket medel som har ianspråktagits under året och hur dessa har nyttjats.

Styrelsens arbetsformer

§ 21. 24 ledamöter och 13 ersättare utses till förbundsstyrelsen utifrån det sammanlagda valresultatet i GR:s 13 kommuner. Alla kommunernas styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun (oppositionsråd eller
motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras.

§ 22 Av ledamöterna och ersättarna bör cirka hälften vara bosatta i Göteborgs stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner. Tjänstgöringstiden för ledamöterna och ersättarna är fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det år då val av fullmäktige ägt rum.

§ 23 Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrelsens arbete till och förankra det i hemkommunen samt föra in kommunala frågor med regionalt
perspektiv till förbundsstyrelsen.

§ 24 Vid förfall för ordinarie ledamot inträder de valda ersättarna i tjänstgöring
i första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra
hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i
den ordning de har blivit valda.

§ 25 En ersättare som inte tjänstgör har rätt att vara med på överläggningen
och få sin mening antecknad till protokollet.

§ 26 Styrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av styrelsens ledamöter
begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

§ 27 Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdet. Kallelsen
bör utfärdas skriftligen och vara ledamöterna och ersättarna tillhanda senast
tio dagar före sammanträdet. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats
samt åtföljas av föredragningslista och handlingar.

§ 28 Styrelsen får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i
styrelsen att närvara vid sammanträde med styrelsen. Förbundsfullmäktiges
ordförande och vice ordförande har rätt att närvara vid styrelsens
sammanträden. Styrelsen får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att
närvara vid styrelsens sammanträden.

§ 29 Styrelsen får handlägga ärenden bara när fler än hälften av ledamöterna
eller tjänstgörande ersättare är närvarande.

§ 30 Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Justering ska ske
inom 14 dagar efter aktuellt möte. Styrelsen kan besluta att en paragraf i
protokollet ska justeras omedelbart.

§ 31 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill
motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska
lämnas före justeringen av protokollet.

§ 32 Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden ska ske på
Göteborgs stads anslagstavla.

Presidiet som arbetsutskott

§ 33 Fullmäktige utser ordförande och tre vice ordföranden i styrelsen. Dessa
utgör styrelsens presidium som tillika är arbetsutskott. Ordförande och andre
vice ordförande ska vara bosatta i Göteborgs stad. Förste och tredje vice ordförande ska vara bosatta i någon av övriga medlemskommuner.

Politiska beredningsgrupper

§ 34 Enligt förbundsordningen kan styrelsen för ärendens beredning utse
politiskt sammansatta beredningsgrupper. Styrelsen kan även utse tillfälliga
beredningsgrupper. Beredningsgruppernas uppdrag tydliggörs i en instruktion.
Utbildningsgruppen - antagningsnämnd som är utsedd av fullmäktige - har
även i uppgift att bereda ärenden till styrelsen. Utbildningsgruppens uppdrag
tydliggörs i ett reglemente.

Rutiner för initiativ, yrkanden och förslag

§ 35 Förtroendevalda i fullmäktige har möjlighet att ta initiativ i form av
motioner, interpellationer och frågor till fullmäktige.

§ 36 Varje revisor får väcka ärenden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning
om ärendet rör granskningen av verksamheten i nämnden eller beredningen.

§ 37 Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden. Förslag som
inkommer till GR från ledamot i styrelsen och är ställda till styrelsen tas upp
vid närmast därpå följande presidiesammanträde. Därefter översänds förslaget
till styrelsen för ställningstagande. Om styrelsen bedömer att förslaget ska
beredas återremitteras det till GR:s kansli alternativt till berörd beredningsgrupp. Efter att förslaget har beretts tas det på nytt upp i presidium/styrelse för förslag till beslut.

§ 38 Yrkanden vid styrelsesammanträden ska göras i samband med att ärendet
behandlas. Längre yrkanden ska vara skriftliga och lämnas till ordföranden i
samband med att yrkandet ställs.

Närvaro på distans

§ 39 Förbundsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i
5 kap 16 § och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans
vid det enskilda mötet.

I korthet

Gäller från

1 januari 2023

Beslutad av
Förbundsfullmäktige

Uppdaterad