Styrande dokument och avtal

Delegationsordning för antagningsnämnden

En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Antagningsnämnden har för sin del beslutat om denna delegationsordning för sin förvaltning.

Dokumentets syfte

Denna delegationsordning anger vilka frågor antagningsnämnden har delegerat beslutanderätten för och vilken funktion som har rätten att besluta.

Dokumentet gäller för

Verksamhet inom antagningsnämndens ansvarsområden.

Allmänna bestämmelser för delegeringen

Syftet med delegering av antagningsnämndens beslut är att avlasta nämnden i mindre viktiga ärenden och därmed effektivisera förvaltningen genom kortare handläggningstider och snabbare beslutsvägar. Möjligheten att delegera omfattar inte ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana
ärenden ska alltid lyftas till nämnden (eller förbundsfullmäktige), såvida ärendet inte är brådskande enligt punkten 1. Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska hålla sig inom fastställd verksamhetsinriktning och budget.

Denna delegationsordning anger de beslut som antagningsnämnden överlåter åt
annan att fatta på nämndens vägnar. Nämnden kan medge att förbundsdirektören får överlåta sin rätt att besluta i vissa ärenden till annan anställd inom GR, s.k. vidaredelegation. Förbundsdirektörens beslutanderätt kvarstår även efter
vidaredelegering.

Beslut som fattas på delegation har samma rättsverkan som beslut fattade av
nämnden.

Delegationsbeslut kan överklagas på samma sätt som beslut av nämnden.

I korthet

Beslutad

8 februari 2024

Beslutad av

Antagningsnämnden

Uppdaterad