Projekt pågående

Målgruppsanpassad mobilitet
- minskad energianvändning utanför den täta staden

Bilanvändningen ser inte ut att minska i Göteborgsregionen, trots satsningar på förbättrad kollektivtrafik. Med både markbrist och en akut klimatutmaning blir behovet av mobilitetstjänster, så som bil- och cykelpooler som kan komplettera kollektivtrafiken allt större. Men de har i hög grad införts i den urbana stadskärnan och används enbart av vissa grupper.

Idag finns flera typer av mobilitetstjänster för att komplettera kollektivtrafiken, exempelvis cykelpooler, bilpooler och elsparkcyklar. Dessa återfinns dock nästan enbart i centrala storstadsmiljöer. Har mobilitetstjänster potential att lösa människors vardagsmobilitet även i andra områden? Hur ska de i så fall utformas?

Syfte och mål

Projektet syftar till att bidra till minskat bilanvändande genom en omställning till hållbara rese- och transportalternativ.

Övergripande mål är att:

  • undersöka förutsättningar och vardagsbehov av mobilitet i områden utanför den urbana stadskärnan och analysera och visualisera möjligheter och hinder
  • omsätta kunskapen till koncept för målgruppsanpassade mobilitetstjänster med tillhörande affärsmodeller.

För att nå de övergripande målen kommer projektet arbeta med att kartlägga förutsättningar (socio-ekonomiska, geografiska och demografiska) och genomföra intervjuer i ett antal fallstudier. Därefter visualisera resultat både genom kunskapssammanställningar, områdestyper och personas.

Bakgrund

Göteborgsregionen har sedan 2008 arbetat med en gemensam överenskommelse kring hur regionen ska utvecklas i en så kallad strukturbild, där grunden för en hållbar regionutveckling med minskad klimatpåverkan är planering av bostäder och
verksamheter i kollektivtrafiknära lägen. Trots ett större utbud av kollektivtrafik i
storstadsregionen ser inte bilanvändningen ut att minska.

Finansiär

Projektet finansieras av Energimyndigheten.

Resultat

Än så länge har projektet inte redovisat något resultat. Här publiceras resultat allt eftersom projektet fortskrider.

Kontakt

Lisa Ström

Regionplanerare social hållbarhet

031-335 53 12

I korthet

Pågår

2023 – 2024

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

RISE, Göteborgs universitet, Förbo, Västtrafik

I samarbete med Alingsåshem, Västtrafik samt kommunerna Ale, Alingsås, Härryda och Kungälv

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering

Bidrar till globala målen

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Uppdaterad