Projekt pågående

Medborgardialog om ungas vardagsmiljö genom Minecraft

Ett projekt för att utforma och prova innovativa, kreativa och samskapande metoder för medborgardialog med unga.

Genom det här projektet vill Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna pröva en kreativ metod för medborgardialog genom spel som konstnärligt verktyg. Projektet avser en pilot där kommunerna och GR arrangerar en workshop/kommun där datorspelet Minecraft prövas som ett kreativt verktyg för medborgardialog mellan ungdomar och tjänstepersoner och/eller beslutsfattare.

Syfte och mål

Projektet syftar till att erbjuda en metod för unga att kunna konkretisera hur deras vardagsmiljö kan bli tryggare samt underlätta och motivera till mer meningsfulla och hälsofrämjande fritidsaktiviteter. Genom att metoden inkluderar dialog med berörda tjänstepersoner och beslutsfattare är avsikten också att stärka ungas förutsättningar för inflytande inom områden som berör dem.

Ämnena för medborgardialogen kan utgå från kommunernas resultat i ungdomsenkäten Lupp som genomfördes 2020 som fokuserar på de områden som rör ungdomars upplevelse av (o)trygghet och en meningsfull och hälsofrämjande fritid. Metoden ger förutsättningar för en lustfylld dialog som kan ge berörda beslutsfattare och verksamheter insikter direkt från ungdomarna om hur de kan arbeta vidare med kommunens resultat från undersökningen.

Finansiär

Projektet finansieras genom delregionala utvecklingsmedel (DRUM) från Västra Götalandsregionen.

Logotyp Västra Götalandsregionen, illustration

Resultat

Under 2023 genomförs workshoppar i medlemskommunerna.

Läs om workshopen i Stenungsund.

Minecraft

Minecraft är ett äventyrs- och byggdatorspel där spelaren får utforska och omvandla en värld byggd av kubikmeterstora block. Spelet ger mycket stor frihet att forma världen efter eget tycke. Spelarna kan till exempel skapa byggnader, forma landskap eller skapa konstverk. Minecraft kan spelas tillsammans med andra eller på egen hand.

Kontakt

Julia Boström

Regionplanerare/Kulturstrateg

031-335 54 16

Felix Gyllenstig Serrao

Projektledare

031-335 52 03

I korthet

Pågår

2023

GR:s roll

Projektägare, projektledare

Medverkande

Medlemskommuner: Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Utmaning i GR:s strategiska inriktning

Fysisk planering
Social sammanhållning och trygghet

Bidrar till globala målen

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 11. Hållbara städer och samhällen

Uppdaterad