Styrande dokument och avtal

Instruktion för valberedningen

GR:s förbundsfullmäktige väljer vid första sammanträdet inför ny mandatperiod en valberedning för mandatperioden.

Principer och utgångspunkter

1. Valberedningen ska utgöras av nio ledamöter och nio ersättare. Om mandatfördelningen inom Göteborgsregionen efter valet leder till att fler än nio partier ingår i förbundsstyrelsen, ska antalet ledamöter och ersättare i valberedningen utökas så att alla partier med mandat i förbundsstyrelsen ingår. Göteborgs stad innehar ordförandeposten. Ledamöter och ersättare bör ha ett stort regionalt engagemang och god kännedom om regionala förhållanden.

2. Tre perspektiv ska bevakas i valberedningens arbete: politisk representation, kommunal förankring och könsfördelning.

Politisk representation:

De 13 kommunerna i Göteborgsregionenen utgör ett gemensamt valområde, och det sammanlagda röstetalet i kommunerna ligger till grund för mandatfördelningen i GR:s politiska grupper samt styrelserna i helägda bolag.¹

Kommunal förankring:

Alla 13 kommuner ska vara representerade i förbundsstyrelse och styrgrupper. Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare ska i första hand rekryteras ur kommunernas styrelsepresidier, så långt det är möjligt med hänsyn till mandatfördelningen efter valet.
Styrgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, ska i första hand utgöras av medlemskommunernas styrelsers ordförande och vice ordförande, i andra hand av representanter i kommunal nämnd eller motsvarande inom relevant sakpolitiskt område.
Styrgruppernas ledamöter ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av representanter i kommunal nämnd eller motsvarande inom relevant sakpolitiskt område. Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrgruppens arbete till och förankra det i hemkommunen. Det innebär att till utbildningsgruppen utses i första hand personer ur utbildningsnämnd eller motsvarande, till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad utses i första hand personer ur samhällsbyggnadsnämnd eller motsvarande, till styrgruppen för social välfärd utses i första hand personer ur socialnämnd eller motsvarande, till styrgruppen för arbetsmarknad utses i första hand personer ur nämnd som hanterar arbetsmarknadsfrågor.
Styrgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, adjungeras till styrelsen för hela mandatperioden.

Könsfördelning:

Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid tillsättande av representanter i GR:s organ. Ett riktmärke är att det för varje position som ska tillsättas inom GR ska finnas en man och en kvinna att välja mellan. Strävan är att inget kön ska ha en större andel än 60 procent av styrelsens/gruppens mandat. Partierna på det lokala planet i medlemskommunerna ska i nomineringsarbetet till GR beakta dessa tre perspektiv.

Uppgifter och ansvar

3. Valberedningen har i uppdrag att verka som valberedning vad gäller:

Förbundsfullmäktiges² politiskt tillsatta nämnder och beredningar inklusive förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott.

  • Styrelsen består av 22 ledamöter och 11 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna bör 11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner.
  • De valda 11 ersättarna ska vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring i första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i den ordning de har blivit valda.
  • Vid fyllnadsval beaktas att ledande politiker som sitter i kommunernas styrelser även bör ingå i styrelsen.
  • Fullmäktige utser ordförande och tre vice ordföranden i styrelsen. Dessa utgör styrelsens presidium som tillika är arbetsutskott.

Förbundsstyrelsens politiskt tillsatta styrgrupper.

  • Utbildningsgruppen består av 16 ledamöter (tillsätts av förbundsfullmäktige). Övriga styrgrupper består av 15 ledamöter. Av ledamöterna bör fyra i utbildningsgruppen och tre i övriga styrgrupper vara bosatta i Göteborgs stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta utanför Göteborgs stad men inom förbundets medlemskommuner.

Styrelse samt lekmannarevisorer för det av GR helägda regionala bolaget Göteborgsregionens internationella skola AB (ISGR).

GR:s representanter i det av Göteborgs stads helägda bolag Business Region Göteborg AB (BRG).

GR:s representanter i styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden (Västkuststiftelsen).

Övriga representanter för GR i organ såsom Europakorridoren, Stiftelsen Korsvägen, Västkoms årsstämma, Airport Regions Conference (ARC) och så vidare.

Att i samband med val vara behjälplig i valberedningsarbetet inom de regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab.

4. Valberedningen ska ta fram förslag på arvoden för kommande mandatperiod.

5. Valberedningen bör tidsmässigt samordna sitt arbete med valberedningsarbetet inom de organ till vilka GR har i uppgift att nominera representanter.

Fotnoter

¹ För det av GR majoritetsägda bolaget Gryning Vård AB ansvarar kommunalförbunden i Västra Götaland för valberedningsarbetet. Styrelsen tillsätts ej politiskt.

² Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs av respektive kommuns fullmäktige utifrån valresultatet i kommunen.

I korthet

Beslutad

19 juni 2018

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad