Styrande dokument och avtal

Delegationsordning för förbundsstyrelsen

En nämnd får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Förbundsstyrelsen har för sin del beslutat om denna delegationsordning för sin förvaltning.

Inledning

GR:s förbundsfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunalförbundets verksamhet och ekonomi. Fullmäktige är det organ som har rätten att fatta beslut på kommunalförbundets vägnar. Enda möjligheten till undantag från denna regel är när det framgår av lag eller förordning att annan ska fatta beslut, exempelvis har GR:s utbildningsgrupp som antagningsnämnd rätt att fatta vissa myndighetsbeslut enligt skollagen och gymnasieförordningen.
Fullmäktige har enligt kommunallagen möjlighet att delegera rätten att fatta beslut i vissa ärenden till nämnder genom att upprätta reglementen.
Följande beslut kan dock enligt KL 3 kap, 9-10 §§ inte föras ner från fullmäktige till nämnd:
1. mål och riktlinjer för verksamheten
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar
5. val av revisorer
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
7. årsredovisning och ansvarsfrihet
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget
9. extra val till fullmäktige

Inom GR ska det finnas reglementen för de tre nämnderna förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen (antagningsnämnden) samt skolnämnd för ISGR.
En nämnd får i sin tur uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende. Nämnderna delegerar genom att fatta beslut om en delegationsordning. Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets verksamheter. Därför kan beslutanderätt i ärenden som rör verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet inte delegeras. Övriga begränsningar i vad en nämnd får delegera finns i KL 6 kap 34 §.
Verksamheten inom kommunalförbundet styrs av flerårig strategisk inriktning samt rambudget som årligen antas av fullmäktige. I strategisk inriktning och rambudget anges övergripande inriktning, mål, strategier, löpande verksamhet och resursramar inom vilka verksamheten ska bedrivas under förbundsdirektörens ansvar. Strategisk inriktning och rambudget kompletteras med en årlig verksamhetsplan och detaljbudget som antas av styrelsen.
För uppföljning av verksamheten redovisas till styrelsen ekonomiska rapporter i form av delårsrapporter per april respektive augusti samt årsredovisning.

Delegation eller verkställighet

Beslut kan enligt kommunallagen enbart fattas av fullmäktige, nämnder, partsammansatta organ eller på delegation. Med delegationsbeslut menas ett beslut som egentligen ska fattas av nämnden, men där nämnden beslutat flytta över beslutanderätten till någon annan – beslutet delegeras. Delegaten får rätt att fatta självständiga beslut. Delegaten inträder i styrelsens/nämndens ställe, och beslut som fattas med stöd av delegation är att jämställas med ett av styrelsen/nämnden fattat beslut. Beslut som fattas på delegation har samma rättsverkan som beslut fattade av nämnden. Beslut fattade med stöd av delegation kan överklagas i samma ordning som styrelsens/nämndens beslut. Besluten ska anmälas.
Ärenden som gäller mål, inriktning, omfattning eller kvalitet på styrelsens/nämndens verksamhet kan inte delegeras. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda får inte delegeras om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Framställningar eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats får inte heller delegeras.
Verkställighetsbeslut är sådana beslut där det lämnas litet utrymme för att göra självständiga bedömningar. De besluten styrs av redan fastställda regler, riktlinjer, direktiv och arbets- och rutinbeskrivningar och innebär åtgärder som normalt finns inom tjänstemannens område, som ett led i den löpande verksamheten.
Verkställighetsbeslut omfattas inte av delegationsordningen. Verkställighet rör myndighetens rent interna förhållanden, till exempel attest, lönesättning och övrig personaladministration. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas och kan laglighetsprövas.

Delegation till styrelsens presidium som arbetsutskott

Styrelsens presidium som arbetsutskott har till uppgift att

  • bereda ärenden till styrelsen
  • följa förbundets medelsförvaltning vilket bl.a. innebär att ta emot rapporter utöver dem som redovisas i styrelsen.
  • fatta beslut i ärenden som har delegerats till presidiet.

Brådskande ärenden

I brådskande ärenden där styrelsens beslut inte kan avvaktas ska ordföranden eller dennes ställföreträdare fatta beslut.

Delegation till förbundsdirektören

Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska hålla sig inom fastställd verksamhetsinriktning och budget.
Förbundsdirektören får vidaredelegera till avdelningschef eller till befattningshavare som avdelningschef anvisar. Även avdelningschef får i vissa fall vidaredelegera till annan chef eller medarbetare.

Anmälan av beslut fattade med stöd av delegation

Beslut som fattas av avdelningschef med stöd av delegation anmäls till förbundsdirektören genom sammanfattande sammanställningar, periodiska rapporter eller liknande.
Beslut som förbundsdirektören fattar med stöd av delegation anmälas till styrelsen genom sammanfattande sammanställningar, periodiska rapporter eller liknande.

Delegationsordning


Delegation

Delegat

Villkor/Anm.


Allmänt1

Beslut i brådskande ärenden där styrelsens beslut inte kan avvaktas.


Förbundsstyrelsens ordförande

Vid förfall för FSO: 1:e, 2;e eller 3:e vice ordförande i turordning

Efter samråd med
Presidiet/Arbetsutskottet.
Anmäls till styrelsen.

2

Beslut i frågor som förbundsstyrelsen har
delegerat genom särskilt beslut

Presidiet/
Arbetsutskottet

Exempelvis representation i BHU och
Västkom.
Anmäls till styrelsen.

3

Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling

Förbundsdirektör

Med rätt att vidaredelegera

4

Firmatecknare

Förbundsdirektör(FD)


Vid förfall för FD: FSO eller två
avdelningschefer i förening

Enligt särskilt beslut i förbundsstyrelsen

5

Ingå eller säga upp avtal inom beslutade budgetramar, i enlighet med attestordningen

För hela GR: Förbundsdirektör


Per avdelning:
Avdelningschef

Med rätt att vidaredelegera

6

Resultatansvar innefattande verksamhet, ekonomi och personal

För hela GR: Förbundsdirektör


Per avdelning:
Avdelningschef

Med rätt att vidaredelegera

7

Arbetsmiljöansvar

Förbundsdirektör

Med rätt att vidaredelegera. Regleras i särskild delegationsordning


Dataskyddsförordningen (GDPR)8

Dataskyddsansvar (DSA)

För hela GR: Förbundsdirektör


Per avdelning:
Avdelningschef


9

Underteckna personuppgiftsbiträdesavtal
(Art 28 GDPR)

För hela GR: Förbundsdirektör


Per avdelning:
Avdelningschef


10

Beslut om att inte lämna ut registerutdrag. Beslut om att neka begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter.

Förbundsdirektör

Med rätt att vidaredelegera

11

Beslut om yttrande till förvaltningsrätt, med anledning av överklagande av nekad begäran om utlämnande av registerutdrag samt begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter

Förbundsdirektör

Med rätt att vidaredelegera

12

Ansvar för registerförteckning

Förbundsdirektör

Med rätt att vidaredelegera


Ekonomi13

Beslut om investeringar och kostnader, liksom placeringar och lån, inom ramen för riktlinjerna för medelsförvaltningen samt strategisk inriktning och
verksamhetsplan

Förbundsdirektör

Anmäls till styrelsen

14

Beslut om investeringar och kostnader, inom egen avdelning samt inom ramen för detaljbudget och verksamhetsplan.

Avdelningschef

Med rätt att vidaredelegera

15

Genomförande av riktlinjer för
medelsförvaltning

Ekonomichef

Med rätt att vidaredelegera

16

Beslut om nedskrivning av fordran upp till ett belopp om högst ett prisbasbelopp.
Lönefordran.

Administrativ chef


17

Beslut om nedskrivning av fordran upp till ett belopp om högst ett prisbasbelopp.
Annan fordran.

EkonomichefPersonal18

Beslut om anställning och
anställningsvillkor för förbundsdirektör

Presidiet/arbetsutskottet

Anmäls till styrelsen

19

Beslut om anställning och
anställningsvillkor för avdelningschef

Förbundsdirektör

I samråd med
Presidiet/Arbetsutskottet
Anmäls till styrelsen

20

Beslut om övriga personalärenden

För hela GR: Förbundsdirektör


Per avdelning:
Avdelningschef

I samråd med HR-funktionen. Med rätt att
vidaredelegera.

21

Beslut om skiljande från anställning utan egen begäran

För hela GR: Förbundsdirektör


Per avdelning:
Avdelningschef


I korthet

Beslutad

8 maj 2020

Beslutad av

Förbundsstyrelsen

Uppdaterad