Styrande dokument och avtal

Plan och detaljbudget 2024

Plan och detaljbudget 2024 innehåller 12 fokusområden som Göteborgsregionen (GR) särskilt ska följa upp och analysera under året.

Om fokusområdena

De tolv fokusområdena utgår från Strategisk inriktning 2020-2023, förlängd att gälla även 2024.  I den strategiska inriktningen har GR:s politiker definierat sex utmaningar där regionalt samarbete kan göra stor skillnad:

  • Fysisk planering
  • Utbildning och kompetensförsörjning
  • Näringslivsutveckling
  • Digital transformation
  • Social sammanhållning och trygghet
  • Klimat och miljö

Uppföljning av planen

Uppföljning och analys sammanställs i delårsrapporten per augusti och i årsredovisningen för året. I delårsrapporten per april tas endast eventuella avvikelser upp. Utöver detta följs den ekonomiska utvecklingen månadsvis och rapporteras till förbundsdirektören samt GR:s förbundsledningsgrupp.

I korthet

Publiceringsår

2024

Beslutad av

Förbundsfullmäktige

Uppdaterad