Artikel

De stärker nyanländas digitala kompetens

Integrationscentrum i Göteborgs Stad möter många nyanlända som har frågor som rör digitala samhällstjänster. Därför tog de fram en utbildning i digital kompetens för nyanlända. Genom ett samverkansprojekt sprids nu utbildningen till ytterligare fem kommuner i Göteborgsregionen.

Gruppfoto från kursledarutbildningen. Med på bild finns blivande kursledare i projektkommunerna, Frida Sundgren och Jakob Sandahl som höll i kursen samt projektledaren Björn Wallermark.

Jakob Sandahl arbetar på Integrationscentrum i Göteborgs Stad.

– Vi såg ett behov bland deltagarna i den ordinarie samhällsorienteringen. Det fanns många frågor om digitala ärenden, till exempel i kontakt med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen. Vi kunde inte svara på alla detaljfrågor och beskriva alla tjänster inom ramen för den ordinarie samhällsorienteringen.

I Göteborg erbjuds utbildningen i digital kompetens som ett frivilligt komplement till den ordinarie kursen i samhällsorientering, som handlar om hur det svenska samhället fungerar. Det är en obligatorisk utbildning för personer som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige.

Digital inkludering genom samverkan

Utbildningen i digital kompetens väckte intresse i andra kommuner och därför sökte Göteborgsregionen (GR) medel hos länsstyrelsen för att genom ett samverkansprojekt kunna sprida den till fler kommuner.

Fem kommuner nappade på idén: Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lilla Edet och Mölndal. Projektet bygger på ett train the trainer-koncept där Jakob och hans kollega Frida Sundgren på Integrationscentrum har utbildat kursledare i de fem kommunerna för att de i sin tur ska kunna hålla utbildningar på hemmaplan.

De personer som nu har utbildats till kursledare arbetar som exempelvis integrationsstödjare, IT-ambassadör, etableringsassistent, arbetsmarknadshandläggare och integrationshandledare. Under våren genomför de kurser för nyanlända i sina kommuner. Erfarenheterna från dessa kurser tar de med sig när de fortsätter att erbjuda och utveckla kurser under hösten. Till sin hjälp har de det pedagogiska material som Integrationscentrum i Göteborgs Stad har tagit fram. Det består av visuellt material, ett deltagarmaterial och lärarhandledning som kursledarna kan använda för sina lokala kursupplägg.

– Tanken är att erbjuda ett genomarbetat pedagogiskt material och upplägg så att inte alla ska behöva uppfinna hjulet, säger Frida.

Kursen genomförs på olika språk och bygger på sex lektioner om tre timmar per gång. Den inleds med två teoretiska lektioner som tar upp ämnen som hur man söker på internet, källkritik med mera. Från och med lektion tre handlar kursen om olika e-tjänster hos bland andra Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, 1177, Folktandvården, Boplats och Västtrafik.

– Kursledarna i de olika kommunerna erbjuds ett färdigt upplägg men det är viktigt att anpassa efter lokala förhållanden och deltagarnas förutsättningar, säger Jakob.

Lilla Edet: ”Vi kan inte riktigt följa mallen”

Detta är något som Madeleine Christell och Mahmmud Aman i Lilla Edet har tagit fasta på. De har gått kursledarutbildningen hos Integrationscentrum och nu håller de i en kurs i digital kompetens för nyanlända i kommunen.

– Vi startade en grupp den 7 april som ligger lite utanför målgruppen eftersom de inte har de språkkunskaper som deltagarna förutsätts ha. Men vi såg behovet av att de snabbt blir digitala. Vi hjälper människor med digitala tjänster hela tiden men då gör vi saker åt dem istället för att lära dem att klara av att göra det själva. Vi anpassar upplägg och material efter gruppen för vi kan inte riktigt följa mallen, berättar Madeleine.

Med något undantag kommer alla deltagare i gruppen från sfi (svenska för invandrare) och i gruppen talas tre olika språk.

­– Det går långsamt och vi har inte kommit igenom alla moment. Vi fastnar dels i språk, dels i det digitala. De tio gånger som vi planerat för räcker inte så vi kommer att fortsätta till hösten, säger Madeleine.

Mahmmud berättar att de bland annat har gått igenom vad wifi är och hur man kopplar upp sig, använder bank-id, googlar efter information, hur man kan köpa bussbiljett med mobilen och så vidare.

– Nästa gång ska vi prata om e-post. Alla har ett e-postkonto men de kanske inte vet hur man ska göra eller vilka risker som finns med att klicka på länkar i ett meddelande från en okänd avsändare. Överhuvudtaget pratar vi mycket om säkerhet, som vad man ska tänka på när man har bank-id, säger Mahmmud.

Välmotiverade deltagare i Mölndal

Christina von Otter är koordinator på arbetsmarknadsenheten i Mölndal. De har erbjudit utbildningar för att stärka den digitala kompetensen bland nyanlända tidigare men såg det här projektet som en möjlighet:

– Fördelen med att delta i ett projekt är att man kan metodutveckla och samverkan är ju alltid bra för att kvalitetssäkra det man gör.

Kursledarna i Mölndal använder sig av det material som Integrationscentrum har tagit fram men de har valt att lägga upp kursen på tio tillfällen istället för sex.

Mölndal har två grupper som går kursen under våren, en på arabiska och en på lätt svenska med språkstöd på arabiska och dari. Deltagarna är främst personer med kort utbildningsbakgrund som inte är klara med sin sfi.

Christina betonar att det är viktigt att utbildningen är individanpassad.

– Vi utgår ifrån individen för alla har olika förutsättningar och vi ska inte förvänta oss att alla når samma nivå. Strävan måste vara att nå så långt som möjligt utifrån individens förutsättningar.

För deltagare som har mycket liten erfarenhet av digitala tjänster krävs det mer individanpassningar och mer praktiska övningar. Christina berättar att mycket tid kan gå åt till att förklara betydelsen av ord istället för att prata om teknik. Kursledarna fäster stor vikt vid repetition och att individuellt följa upp och säkerställa att deltagarna har förstått.

Kursledarna har vittnat om att motivationen är hög bland kursdeltagarna.

– Jag tror att det beror på att man själv har ett så tydligt behov, till exempel för att kunna kommunicera med Arbetsförmedlingen eller hantera räkningar, säger Christina.

Behov av fortsatt samverkan

GR:s Björn Wallermark leder projektet och han har under arbetets gång fångat upp att det verkar finnas ett behov av fortsatt samverkan.

– Det finns önskemål om att fortlöpande kunna gå kursledarutbildningen och kanske också skapa ett nätverk för kursledare som håller i de här utbildningarna. Projektet har även erbjudit en förkortad kursledarutbildning på två halvdagar för att sprida kunskapen till fler. I september erbjuder vi en insats som vänder sig till alla verksamheter som i sitt dagliga arbete möter nyanlända vuxna i behov av digitalt stöd, till exempel personal på bibliotek och medborgarkontor. Ett annat behov som kommunerna ger uttryck för är samarbete över kommungränserna för att till exempel kunna erbjuda kurser på flera olika språk. Kanske finns det också behov av att diskutera om det borde finnas ett kursmoment i digital kompetens som en obligatorisk del i Samhällsorienteringen?

Frågan om fortsatt regional samverkan kommer att diskuteras vidare under hösten 2022.

Nytt projekt för en delvis annan målgrupp

Kursen i digital kompetens vänder sig till nyanlända vuxna som kan läsa och skriva. Men ett specifikt behov som många pekat på under projektet är att nyanlända som befinner sig i början av sin läs- och skrivutveckling också behöver stärka sin digitala kompetens. Därför har GR, Integrationscentrum och 11 av Göteborgsregionens 13 kommuner tillsammans sökt nya medel hos länsstyrelsen för ett projekt som är tänkt att rikta sig mot den målgruppen.

– Även de behöver utveckla sin digitala kompetens och kunna använda e-tjänster. Hur kan vi hjälpa och stärka deras digitala kompetens? Vi behöver kunna möta dem också, konstaterar Frida Sundgren på Integrationscentrum.

Om projekt Digital inkludering genom samverkan

Syftet är att stärka nyanlända vuxnas digitala kompetens. Medarbetare i fem kommuner i Göteborgsregionen gick i början på året en kursledarutbildning för att lära sig att utbilda nyanlända i digital kompetens. Kursupplägget och det pedagogiska materialet har tagits fram av Integrationscentrum i Göteborgs Stad. Därefter genomför nu kursledare i de fem kommunerna egna utbildningsinsatser. Utbildningarna ska fortsätta under hösten och förhoppningen är att de ska implementeras i ordinarie verksamhet när projektet avslutas vid årsskiftet.

Följande kommuner deltar i projektet: Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lilla Edet och Mölndal. GR är projektägare och leder projektet. För finansieringen står Länsstyrelsen i Västra Götalands län genom så kallade §37-medel (medel som länsstyrelserna kan använda för insatser i kommunerna för att skapa beredskap och tillräcklig mottagningskapacitet).

Inom ramen för projektet genomfördes även en FoU-studie som handlade om hur kommunerna kan stärka den digitala kompetensen bland nyanlända 50+ (se faktaruta nedan).

FoU-rapport: Digital inkludering – med fokus på nyanlända personer över 50 år

Vad behöver nyanlända i Sverige som är över 50 år för att stärka sin digitala kompetens? Hur ser målgruppen på sina möjligheter, behov och kapacitet att delta i det digitala samhället? På vilket sätt skulle kommunerna kunna stödja målgruppen i att öka sin digitala kompetens?

Digital inkludering – med fokus på nyanlända personer över 50 år

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Uppdaterad