Artikel

”För att klara vardagen behöver du kunna hantera digitala tjänster”

Att lära sig använda digitala tjänster kan vara en utmaning. Om du dessutom nyligen kommit till Sverige och befinner dig i början av din läs- och skrivutveckling blir utmaningen ännu större.

– För att klara vardagen behöver du kunna hantera digitala tjänster som mobilt bank-id, e-tjänster hos myndigheter, mejl och sms. Det är också en fråga om självständighet, att inte vara beroende av dina barn, din partner eller personal för att sköta dina egna ärenden, säger Frida Sundgren på Samhällsorienterande insatser i Göteborgs Stad (tidigare Integrationscentrum).

Hennes kollega Maisaa Abughalioun fyller i:

– Det är viktigt ur ett barnperspektiv att barn inte används som tolkar och tvingas ta ett för stort ansvar. Föräldrarna behöver kunna sånt här utan att fråga sina barn.

Digitalt för fler

Projektet Digitalt för fler där 10 kommuner i Göteborgsregionen deltar syftar till att stärka den digitala kompetensen bland nyanlända som har kort eller ingen skolbakgrund.

– I ett tidigare projekt där flera kommuner i Göteborgsregionen deltog riktade vi oss till läs- och skrivkunniga men då lyftes den nu aktuella gruppen och deras behov. Tanken föddes att utveckla ett specifikt pedagogiskt material riktat till dem, säger Frida.

Porträttbild av två kvinnor som tittar in i kameran.

Frida Sundgren (till vänster) och Maisaa Abughalioun

Maisaa berättar att de har gjort intervjuer med målgruppen och personal som möter målgruppen, gjort studiebesök och gått igenom forskning och studier. Den som inte gått i skola som barn har andra förutsättningar för lärande. Det kan handla om mindre ordförråd, minneskapacitet eller förmåga till abstrakt tänkande. Frida och Maisaa har utvecklat tre olika material inom ramen för projektet:

  • Metodstöd som riktar sig till personal. Det handlar om förhållningssätt, verktyg och metoder för att skapa bra förutsättningar för den här specifika målgruppen.
  • Pedagogiskt material kring olika digitala tjänster i form av en helt bildbaserad manual.
  • Kartläggningsmaterial som kan användas för att kartlägga digital kompetens och därmed underlätta att stödet individanpassas.

Maisaa berättar att det är lite oklart vem som äger frågan om att stärka den här målgruppens digitala kompetens.

– Det är olika i olika kommuner. I projektet möter vi till exempel sfi-lärare, introduktionsstödjare, samhällsvägledare, bibliotekarier, coacher på kompetenscenter och arbetsmarknadshandläggare.

Frida instämmer.

– Lokala projektsamordnare i kommunerna har berättat att detta är en fråga som nu diskuteras. Vilka resurser har vi och hur ska vi använda dem? Det är inte vad vårt projekt går ut på men det är något positivt som kommit ut av det.

”Vi ser att det här upplägget möter våra klienters behov bättre”

En av kommunerna som deltar i projektet är Härryda.

– Vi var med i det första projektet också och då såg vi tydligt att det var svårt för många deltagare att hänga med, särskilt de med kort eller ingen skolbakgrund. Vi ser att det här upplägget möter våra klienters behov bättre, det gäller även många av de med något längre skolbakgrund, säger Klara Ferrarra som är arbetsmarknadshandläggare i Härryda.

Porträttbild av en kvinna som tittar rakt in i kameran.

Klara Ferrarra

Den här gången erbjuder Härryda enstaka workshops istället för längre kurser.

– Det är en lärdom från det första projektet. Vi bjuder in utifrån olika språk och avgränsade teman där vi fokuserar på att gå igenom några enskilda moment som deltagarna verkligen lär sig. Vi har upplevt detta som väldigt positivt och kunnat se en stor utveckling bland deltagarna. Det som har varit en utmaning är att många behöver mycket hjälp och att det tar tid att lära sig.

Härrydas workshops har haft olika innehåll, exempelvis har deltagarna lärt sig att mejla, koppla upp sig på wifi, skicka sms och aktivitetsrapportera till Arbetsförmedlingen.

Vid årsskiftet tar projektet slut men Klara är övertygad om att arbetet i Härryda kommer att fortsätta i någon form.

– Vi diskuterar just nu hur vi ska organisera det för vi ser ju att behovet finns.

”Ytterst handlar detta om inkludering och delaktighet”

I kommunen är det främst enheten för nyanlända och arbetsmarknadsenheten som samverkat inom ramen för projektet. Det är på enheten för nyanlända som man fångar upp deltagare som kan behöva gå en workshop. Sen har Klara deltagit i de regionala projektträffar som GR har hållit i.

– Där har vi kunnat lyssna på hur andra gör och fått bra input. Det är ju där vi till exempel har pratat om det pedagogiska förhållningssättet att jobba ”hands off”. Personalen ska vara närvarande och stötta men inte klicka på deltagarnas mobiler – det ska de göra själva.

GR:s projektledare Björn Wallermark vittnar om att projektet bidragit till ökad samverkan – som gynnar de personer som projektet vänder sig till:

– Ett indirekt resultat har varit att flera kommuner har stärkt sin interna samverkan runt målgruppen med behov av stöd i digitala ärenden. Personalen från integration har till exempel delat metodstöd och material med kollegorna på medborgarservice och bibliotek. När ansvarsfördelningen är otydlig blir det extra viktigt att ha kännedom om vilka insatser som finns inom den egna kommunen och hjälpas åt. Ytterst handlar detta om inkludering och delaktighet i ett alltmer digitalt samhälle.

Om projektet Digitalt för fler

Projektet är ett samarbete mellan GR och 10 medlemskommuner (Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö). Projektet pågår september 2022 – december 2023 och finansieras av länsstyrelsen genom så kallade §37-medel.

Digitalt för fler bygger vidare på erfarenheter som gjordes i projektet Digital inkludering genom samverkan.

Kontakt

Björn Wallermark

Utbildningsledare och projektledare

031-335 53 64

Uppdaterad