Rapport

LANDA: Samverkan för en mer inkluderande arbetsmarknad

En utvärdering av fyra organisationers förståelse, vilja och förutsättningar att arbeta utifrån målsättningarna för projekt LANDA.

Projektet LANDA handlade om att förbättra möjligheterna till utbildning, sysselsättning, arbete och deltagande för utrikesfödda personer som stod långt från arbetsmarknaden. LANDA drevs av Samordningsförbundet Göteborg i samarbete med Göteborgs stad, Göteborgs stadsmission och Skyddsvärnet under perioden september 2020 till februari 2023 och finansierades av Europeiska socialfonden (ESF).

Göteborgsregionens forsknings- och utvecklingsenhet FoU i Väst fick uppdraget att utvärdera i vilken utsträckning LANDA bidrog till att projektparterna utvecklade ny kunskap, nya arbetssätt och ny samverkan. Utvärderingen genomfördes genom en enkät i början och slutet av projektet.

Förståelse

I slutet av projektperioden (november 2022) var projektparternas självskattade förståelse för projektets målsättningar högre än i början av projektet (februari 2021). Detta gällde samtliga påståenden som enkäten tog upp: tjänstedesign, mänskliga rättigheter, diskrimineringslagen, anpassning av arbetsplatser att arrangera tillgängliga aktiviteter samt att främja icke-könsstereotypa studie- och yrkesval.

Vilja

I slutet av projektperioden fanns också små positiva förändringar i projektparternas självskattade vilja att arbeta utifrån projektets målsättningar. Det gällde fyra av de sex påståenden enkäten tog upp: vilja att lära sig nya metoder, att stödja målgruppen att driva sina egna ärenden, tron på att insatser blir mer effektiva om målgruppen har inflytande över dem och tron på att arbetsplatser kan stärkas av målgruppen. För samtliga påståenden var förändringarna små, och redan i den första enkäten fanns en generellt hög självskattad vilja att arbeta utifrån projektets målsättningar.

Förutsättningar

I slutet av projektperioden var projektparternas självskattade förutsättningar att arbeta utifrån projektets målsättningar i stort sett oförändrade för två av påståendena. För det tredje påståendet (att använda metoder som är grundade i forskning och beprövad erfarenhet) fanns en positiv förändring.
I slutet av projektperioden fanns positiva förändringar i samarbete mellan projektparterna och kunskapen om varandras organisationer – med undantag för Västra Götalandsregionen där de övriga projektparterna i lägre grad samarbetade med och hade kunskap om organisationen i slutet av projektperioden.

Rekommendation

En rekommendation är att fortsätta att följa arbetet hos projektparterna utifrån de enkätfrågor som togs fram för att utvärdera LANDA. Även om projektet inte kommer att leva kvar kan frågorna användas för att följa i vilken grad projektets perspektiv och arbetssätt lever kvar hos projektparterna.

Kontakt

Anjelica Hammersjö

Analytiker och projektledare

031-335 51 48

I korthet

Författare

Anjelica Hammersjö

Publiceringsår

2023

Uppdaterad