Rapport

På rätt plats? Om en modell för kompetensmatchning.

En uppföljning av praktikanters erfarenheter av att delta i kompetensmatchningsprojektet ”På rätt plats”. Projektet ”På rätt plats” syftade till att matcha rekryteringsbehov hos både kommunala och privata arbetsgivare inom samhällsbyggnadssektorn med nyligen invandrade personer som har relevant akademisk kompetens.

Den här uppföljningen handlar om praktikanternas erfarenheter av sitt deltagande i projektet. Totalt 14 av de 15 personer som har gjort praktik har medverkat i uppföljningen. Uppföljningen av praktikanternas erfarenheter har som ambition att sammanfatta huvuddragen av deltagarnas upplevelser vad gäller rekryteringsprocess, praktiktid och kurs i yrkessvenska.

Deltagarnas erfarenheter av projektet ”På rätt plats”

Uppföljningen av praktikanternas erfarenheter kan sammanfattningsvis presentera övervägande positiva upplevelser av att delta i projektet. En majoritet har varit nöjda med sin praktiktid, arbetsuppgifter och handledare.

I rapporten lyfts bland annat följande erfarenheter fram:

  • Deltagarna har överlag haft ett jobbfokus och många pekar på att praktik är ett viktigt verktyg för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
  • Coachstöd från Athena Integration har varit en viktig del för flera deltagare.
  • Att ha en tillgänglig handledare på praktikplatsen upplevs även som viktigt.
  • Språkkursen i yrkessvenska ses som betydelsefull att ha parallellt med praktiken och ingen vill ha färre undervisningstimmar. Åsikterna om kursens innehåll är blandade och följer främst två huvudspår: önskemål om en mer branschspecifik undervisning och önskemål om information om sociala aspekter som behövs för att klara sig på en arbetsplats. Flera deltagare berättar att de under projekttiden upplever ökade språkkunskaper.
  • Deltagarna är nöjda med GR som projektledare och de aktiviteter som arrangerats i projektet samt ger en del förbättringsförslag på hur ett eventuellt projekt i framtiden kan förbättras ur deltagarsynpunkt.
  • Av de 15 deltagare som har gjort praktik inom projektet beskriver alla att de har fått ökade kunskaper om svensk arbetsmarknad.

Hur gick det sedan för deltagarna?

Nio av deltagarna har efter praktiktidens slut gått vidare till olika anställningsformer – i sju av fallen på praktikplatsen och i två fall på en annan arbetsplats. Två personer gör fortsatt praktik, en person har gått på föräldraledighet med utlovad fortsatt praktik därefter och en person söker jobb.

Utöver dessa 15 projektdeltagare rekryterades fyra personer direkt till anställning via de matchningsträffar som arrangerats på GR.

Vill du veta mer om kompetensmatchningsmodellen?

Den här utvärderingen fokuserar på praktikanternas upplevelser av projektet men det finns också en utvärdering som är gjord ur arbetsgivarnas perspektiv:

Kompetensförsörjning på sikt, men vem tar ansvar för vägen dit? En utvärdering av kompetensmatchningsmodellen ur arbetsgivarnas perspektiv.

Kontakt

I korthet

Författare

Cecilia Kaan

Publiceringsår

Oktober 2017

Uppdaterad