Styrande dokument och avtal

Samverkansavtal med Business Region Göteborg (BRG)

Samverkansavtal avseende näringslivsutveckling i Göteborgsregionen mellan Business Region Göteborg AB och Göteborgsregionens kommunalförbund samt dess medlemskommuner.

1. Bakgrund

Mellan GR:s medlemskommuner bedrivs sedan många år ett samarbete kring näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen. Samarbetet stärktes under 1990-talet och år 2000 formaliserades det ytterligare då Göteborgs Stad bildade BRG. BRG fick då bland annat i uppdrag att arbeta med ett regionalt perspektiv samt stödja GR:s medlemskommuner i deras lokala arbete med näringslivsutveckling. Medlemskommunerna finansierade, och gör alltjämt, arbetet genom ett årligt anslag till BRG. En del i samarbetet är GR:s innehav av tre av bolagets nio platser i styrelsen.

För en fördjupad redogörelse av bakgrunden till detta Samverkansavtal hänvisas till den tjänsteskrivelse som legat till grund för parternas beslut om ett fortsatt samarbete. (GR:s tjänsteskrivelse, diarienr: 2015-00065.013)

2. Syfte

Ett starkt näringsliv är en förutsättning för Göteborgsregionens fortsatta positiva utveckling. Framgångsrika företag skapar arbetstillfällen och tillväxt. Göteborgsregionens kommuner skapar många av de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas.

Detta samverkansavtal syftar till att reglera parternas samarbete och skapa förutsättningar för en framtida fördjupad samverkan. Det är parternas målsättning att bidra till gynnsamma förutsättningar för Göteborgsregionens näringsliv. Det är därtill parternas uppfattning att samarbetet skapar synergier som inte kunde ha skapats om parterna enskilt arbetade med näringslivsutvecklingsfrågor.

En del av GR:s uppdrag är att utgöra ett samverkansorgan för näringslivsfrågor. Genom detta samverkansavtal bekräftas BRG:s uppdrag som samverkansarena för näringslivsutveckling i Göteborgsregionen. Uppdraget förutsätter såväl ett regionalt som ett lokalt perspektiv. BRG ska här föra dialog och bedriva gemensam planering med berörda kommuner. Arbetssättet ska motsvara det som GR tillämpar i sitt uppdrag som samverkansarena för sakområdena utbildning, arbetsmarknad, miljö och samhällsbyggnad samt social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå.

3. Samverkansavtalets delar

Samverkansavtalet består av ett huvudavtal med bilagor nedan. Bilagorna utgör del av samverkansavtalet.

Bilaga 1: Organisationsmatris Pdf, 42 kB.
Bilaga 2: Styrande dokument Pdf, 31 kB.
Bilaga 3: Samverkansområden (inklusive rapportmodell) Pdf, 296 kB.
Bilaga 4: Samverkansformer, gemensam planering och uppföljning Pdf, 125 kB.
Bilaga 5: Finansiering Pdf, 56 kB.
Bilaga 6: Förteckning över medlemskommunerna i Göteborgsregionens kommunalförbund Pdf, 32 kB.

Om inget annat särskilt anges har definitioner i samverkansavtalet samma betydelse i bilagorna.

Bilagorna kan ändras samt uppdateras och då genom att nya bilagor numreras, datumnoteras samt undertecknas av båda parter. Sådan bilaga ersätter till fullo tidigare bilaga med samma bilagenummer.

Omfattningen på den samverkan som ska ske i anledning av detta avtal bestäms av avtalshandlingarna, vilka kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna innehåller uppgifter som strider mot varandra ska handlingarna gälla i följande ordning:

1. Skriftliga ändringar och tillägg till samverkansavtalet och dess bilagor, undertecknade av behöringa företrädare för båda parter.

2. Detta samverkansavtal

4. Samverkansområden

Näringslivsutveckling är en komplex process där många olika aktörer och faktorer påverkar resultatet. Det är parternas uppfattning att GR och BRG inom ramen för den kommunala kompetensen har kompletterande uppdrag, där fördjupad samverkan inom definierade områden skapar mycket goda förutsättningar för parterna att bidra till en stark näringslivsutveckling i hela Göteborgsregionen.

Som grund för samverkansavtalet finns de politiskt beslutande dokument som framgår av bilaga 2. De områden som vid avtalstecknandet är aktuella för samverkan beskrivs i bilaga 3.

5. Samverkansformer

Förevarande samverkan ska ske mellan två offentliga, politiskt styrda organ. GR:s högsta beslutande organ är dess förbundsfullmäktige. BRG:s högsta beslutande organ är dess bolagsstämma. Det är GR:s förbundsfullmäktige respektive BRG:s bolagsstämma som är ytterst ansvariga för detta samverkansavtal.

Den strategiska styrningen av den samverkan som ska ske, ska verkställas genom BRG:s bolagsstyrelse och GR:s förbundsstyrelse.

GR innehar tre ordinarie platser i BRG:s styrelse.

För samverkansavtalets genomförande svarar respektive organisation genom förbundsdirektör respektive VD.

En utförligare beskrivning av samverkansformerna framgår av bilaga 4.

6. Finansiering med mera

Samverkansavtalet förutsätter en grundfinansiering. I bilaga 5 regleras den finansiering som tillhandahålls genom Göteborgsregionens kommuner via GR. Det ankommer på GR att, i anslutning till ordinarie budgetprocess, fastställa den årliga ersättning som ska utgå från GR.

Medelöverföringen för GR:s finansieringsåtagande ska ske genom att BRG månatligen fakturerar GR, med betalningsvillkor om trettio (30) dagar.

7. Rapportering och uppföljning

Samverkan förutsätter ett transparent och informativt arbetssätt mellan parterna. För det fall det bedöms nödvändigt med ytterligare informations- och rapporteringsvägar än de genom GR:s representantskap i BRG:s styrelse jämte övriga nämnda i bilaga 4, åligger det parterna att upprätta sådana. Utgångspunkten är dock att här nämnda ska gälla för denna samverkan.

8. Samverkansavtalets giltighet, uppföljning, uppsägning med mera

Detta samverkansavtals giltighet förutsätter att båda parters styrelser har fattat beslut om att ingå detsamma.

Samverkansavtalet gäller från dagen då båda parters firmatecknare undertecknat avtalet och därefter tills vidare.

Samverkansavtalet kan av endera parten sägas upp, med beaktande av en uppsägningstid om tjugofyra (24) månader. Uppsägning ska ske skriftligen.

Revideringar och tillägg till samverkansavtalet eller dess bilagor ska, för att vara giltiga, godkännas av respektive parts styrelse.

Parterna ska gemensamt, en gång per mandatperiod, genomföra en utvärdering av samverkansavtalet.

10. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand försöka lösas mellan parterna i samförstånd. För det fall överenskommelse inte kan nås ska tvisten, såvida inte parterna gemensamt beslutar annat, avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

I korthet

Framtaget

2018

Uppdaterad